Ponuka celofakultných kurzov LS 2020/2021

bc kurzy

Kultúrne dedičstvo Slovenska  FiF.KEM/A-boMU-853/16

Pondelok 14:20-15:50, 4 kredity, Doc. Ľ. Kačírek

Kurz poskytuje poznatky o nehnuteľnom, hnuteľnom a nehmotnom kultúrnom dedičstve Slovenska. Približuje slovenské pamiatky zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO a Pamäť sveta a slovenské pamiatky registrované v zozname európskeho kultúrneho dedičstva. Oboznamuje študentov s členením kultúrnych pamiatok a jednotlivými pamiatkovými rezerváciami. Súčasťou hodnotenia kurzu je prezentácia vybranej pamiatky alebo súboru pamiatok zo strany študentov formou powerpointovej prezentácie a záverečný test.

Svetové múzeá  FiF.KEKA/A-boMU-041/16

Štvrtok 10:50-12.20, 4 kredity, Mgr. M. Tutková

Predmet približuje formovanie múzeí v Európe, typologizáciu múzeí podľa špecializácie a zriaďovateľa. Študentom sú predstavené významné múzeá naprieč všetkými kontinentmi. V závere kurzu sú zhrnuté aktuálne trendy v múzejnej prezentácii.

 

mgr kurzy

Interaktívne prvky v múzeách    FiF.KEM/A-moMU-602/18 

Štvrtok 10:50-12:20, 3 kredity Dr. L. Vargová

Študenti sa oboznámia s rôznymi formami interakcie v našich aj zahraničných múzeách a nacvičia si prípravu jednoduchých programov. Povieme si o základoch múzejnej pedagogiky, spravíme si prehľad interaktívnych prvkov v domácich aj zahraničných múzeách a ako by sa táto ponuka dala rozšíriť.

Každodenný život v mestskom prostredí  FiF.KEM/A-moMU-038/16 

Štvrtok 12:35-14:05, 3 kredity Dr. L. Vargová

Študenti sa oboznámia s rôznymi oblasťami každodenného života počas 19. a na začiatku 20. storočia na našom území, najmä na príklade Bratislavy. Pozrieme sa na témy ako bývanie, stravovanie, voľný čas, hygiena či odievanie.