MUZEOLÓGIA

Stručné dejiny

Samostatné štúdium muzeológie začalo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave od r.1993 ako externé bakalárske štúdium pre absolventov vysokej školy. Išlo o doplnkové rozširujúce štúdium. Od r. 1996 ho zabezpečovala Katedra etnológie v rozšírenej koncepcii pod názvom „Muzeológia a kultúrne dedičstvo“.

Súčasnosť

Prijatím nového zákona o vysokých školách v r. 2002 sa štúdium akreditovalo na prvom stupni, teda ako riadne bakalárske štúdium so štandardnou dĺžkou 3 roky. Od roku 2012 Katedra etnológie a muzeológie zabezpečuje aj interné dvojročné magisterské štúdium vedného odboru Muzeológia a kultúrne dedičstvo.

Muzeologické vzdelanie vytvára predpoklady pre skvalitnenie ochrany kultúrneho dedičstva predovšetkým v múzeách a galériách, ako aj v rámci ochrany pamiatkového fondu. Ako prierezová vedná disciplína, zaoberajúca sa vzťahom človeka k svetu, má muzeológia významné miesto pri riešení problémov súčasného ľudstva. Štúdium poskytuje základnú orientáciu v disciplínach, ktorých súčasťou je ochrana hmotného kultúrneho dedičstva, s ťažiskom v múzejníctve a v ochrane pamiatok (muzeológia a monumentológia). Popri tom sa poslucháči oboznámia s metódami práce príbuzných vedných disciplín, ako je archívnictvo, knižničná veda, dejiny umenia, kulturológia, etnológia, ale aj základy konzervácie a reštaurovania predmetov, a pod.

Absolventi štúdia si osvoja základné princípy teoretických a metodologických prístupov k hmotným dokladom minulosti, genézou uchovávacieho vzťahu človeka ku skutočnosti a jeho formami, resp. súčasnými trendmi. Svojimi teoretickými, metodickými znalosťami a získanými zručnosťami sa uplatnia najmä v kultúrnych inštitúciách, zameraných na ochranu pamiatok, v múzeách a galériách, v oblasti aplikovaných disciplín (odborná ochrana a správa, prezentácia, propagácia, manažment), v štátnej správe a samospráve, v masmédiách a v občianskych združeniach.

V súčasnosti má pracovisko právo na rigorózne pokračovanie (PhDr.) a na zabezpečenie doktorandského stupňa štúdia (PhD.) z vedného odboru Muzeológia.