Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ponuka celofakultných kurzov ZS 2019/20

Odbor Etnológia Katedry etnológie a muzeológie 

Vám ponúka v ZS 2019/20 aj tieto kurzy

 

Antropológia rituálu (A-boET-003/19)

UT 16.05-17.35, 2PS, 3 kredity, doc Bužeková

Kurz oboznamuje so základmi etnologického a antropolog. bádania rituálov. Študenti nadobudnú znalosti o rituáloch a zvykoch v rôznych krajinách sveta a na Slovensku; teórie budú ilustrované video ukážkami.

Osobnosti folkloristiky  (A-boET-024/15)

ST 10.50-12.20, 2PS, 4 kredity,doc. Hlôšková

V kurze sa budeme podrobne zaoberať významnými osobnosťami slovenskej folkloristiky.

Tradičná kultúra Slovenska pre neetnológov (A-boET-030/16)

PO 16.05-17.35, 2P, 4 kredity, dr. Janto a i.

Študenti si osvoja základné poznatky o spôsobe života, ktorý bol na Slovensku dominantný približne do pol. 20. storočia - jeho charaktere, znakoch a vybraných oblastiach.

Rodové aspekty v etnológii (A-boET-023/16)

ŠT 14.20-15.50, 3PS, 4 kredity, prof. Botikova, doc. Jakubíková

Rodové štúdia - úvod do štúdia z hľadiska etnológie, predstavuje jeden zo základných aspektov skúmania rodu a jeho reflexie i významu v kultúre.

Slovak Ethnology (A-boSE-008/12)

PO 14.20-15.50, 2PS, 4 kredity, prof Botiková

An overview of ethnological studies in Slovakia. Ethnology is one of the oldest homeland studies discipline interested in various themes and topics of culture and everyday life of people. Language of instruction: English.

 

pre magisterský stupeň

Etnokultúrny vývoj Rómov (A-moET-016/00)

ŠT 9.05-10.35, 2P, 3 kredity, dr. Mann

Predmet sa zaoberá dejinami, kultúrou a spôsobom života Rómov

Interpretácia symbolov z antropologického hľadiska

ŠT 11.40-13.10, 2PS, 2 kredity, dr. Tužinská

Ako sa slovo stáva telom? Ako sa symbol spredmetňuje v čase, priestore, tele, pamäti, emóciách, rituáloch či ideológiách rasy a etnicity?

Jazyk a evolúcia (A-boET-031/16) 

UT 16.05-17.35, 2PS, 4 kredity, dr. Tužinská, Mgr. Uhrin

Ako mohol vzniknúť jazyk? Prečo by sme sa tým mali zaoberať? Ako môžeme poznatky evolučnej a lingvistickej antropológie využiť v praxi? Jazyk a evolúcia Vás pozýva do diskusie.

Komunitný rozvoj (A-moET-021/17)

ŠT 16.05-17.35, 2S, 4 kredity, dr. Janto

Kurz zoznamuje s konceptom miestneho komunitného rozvoja, ktorý sa opiera o sociálny kapitál a kultúrny potenciál. Vedie študentov k vypracovaniu projektu rozvoja zvolenej lokality.

Od rozprávky k masmédiám (A-moET-019/15)

ST 12.35-14.05, 2PS, 4 kredity, doc. Hlôšková

Kurz sa venuje čarovnej rozprávke od jej podôb v ústnej tradícii, cez literárne úpravy až po súčasné mediálne spracovanie. 

Rod v antropológii (A-moET-008)

UT 11.40-13.10, 2PS, 4 kredity, doc. Bužeková

Kurz uvádza do problematiky rodu v etnológii a sociálnej/kultúrnej antropológii. Jeho náplňou budú teoretické smery relevantné pre skúmanie rodových otázok, ktoré budú ilustrované masmediálnymi reprezentáciami (filmy, reklamy atď.) a dopĺňané praktickými cvičeniami.