Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ponuka celofakultných kurzov LS 2018/19

Odbor Etnológia Katedry etnológie a muzeológie 

Vám ponúka v LS 2018/19 aj tieto kurzy

 

Čarodejníctvo a posadnutie z antropologickej perspektívy (A-boEt-202/18)

Streda 16.05 - 17.35, 5 kreditov, doc. Bužeková

Kurz oboznamuje študentov so sociokultúrnymi kontextmi predstáv a praktík, spojených s konceptmi čarodejníctva a posadnutia.

Etnológia pre neetnológov (A-boET-030/16)

Pondelok 16.05 - 17.35, 4 kredity, dr. Janto

Kurz oboznamuje so základnými typmi ľudských predstáv a praktík v jednotlivých oblastiach života (obživa, ekonomika, rodina, príbuzenstvo, spoločnosť, náboženstvo) v rozličných kultúrach.

Migration and Religion (A-boET-039/17)

Pondelok 12.35 - 14.05, 4 kredity, prof. Botiková, dr. Tužinská

An international (V4 countries) webinar course on migration and religion and its reflection in culture and society. Language of instruction: English.

Rodové aspekty v etnológii (A-boET-023/16)

Utorok 16.05 - 17.35, 4 kredity, prof. Botikova, doc. Jakubíková

Rodové štúdia - úvod do štúdia z hľadiska etnológie, predstavuje jeden zo základných aspektov skúmania rodu a jeho reflexie i významu v kultúre.

Slovak Ethnology (A-boSE-008/12)

Pondelok 14.20 - 15.50, 4 kredity, prof Botiková

An overview of ethnological studies in Slovakia. Ethnology is one of the oldest homeland studies discipline interested in various themes and topics of culture and everyday life of people. Language of instruction: English.

 

pre magisterský stupeň

Etnické štúdiá 2 (A-moET-012/15)

Utorok, 10.50 - 13.50, 6 kreditov, prof. Botiková

Problematika menšín a vysťahovalectva v historickej i súčasnej perspektíve

Orálna história (A-moET-019/15)

Utorok 9.05-10.35, G366, 4 kredity, doc. Hlôšková

Cieľom kurzu je získať znalosti o dejinách využívania metódy orálnej histórie v európskom a svetovom kontexte, získať a precvičovať zručnosť pri použití orálnej histórie ako metódy spoločenskovedných disciplín na konkrétnom projekte.

Rozvojová antropológia  (A-moET-026/15)

Pondelok 14.20 - 15.50, 4 kredity, dr. Janto

Kurz zoznamuje s medzinárodným rozvojom a konceptom rozvoja v antropológii; zaoberá sa príčinami rozdielov, chudobou, formami intervencií, kritikou a súčasnými trendmi v rozvojových štúdiách.