Etnológia

Etnológia je jednou z vied o človeku, kultúre a spoločnosti. Spoločne so sociálnou a kultúrnou antropológiou vysvetľuje, ako kultúra vznikla, ako sa formuje, a ako sa prostredníctvom nej človek prejavuje aj v súčasnosti. Študuje prejavy človeka, spôsob, akým si vysvetľuje svet, ako žije a komunikuje ako člen určitej spoločnosti.

Antropológia je celostná interdisciplinárna veda – pri vysvetľovaní rôznorodosti ľudských kultúr prepája poznatky viacerých prírodných a sociálnych vied. Hľadá odpovede na otázky vzniku a vývoja ľudskej kultúry a komunikácie, socializácie, rôznorodosti sociálnych štruktúr, či identity skupín. Interpretuje otázky rasy, etnicity, rodu a prejavov moci, povahu náboženských, ekonomických aj politických javov a vzťahov. Vysvetľuje napríklad jestvovanie rituálov a presvedčení o usporiadaniach sveta, či prejavy materiálnej kultúry a folklóru.

V minulých storočiach boli doménou antropológie neindustriálne spoločnosti, kým európska etnológia sa v 19. storočí sústredila na štúdium vlastných národných kultúr. V súčasnosti sa sociológia, antropológia a etnológia vymedzujú viac teoretickými záujmami a metódami práce, než predmetom štúdia, ktorým je človek, ľudská kultúra a spoločnosť kdekoľvek na svete.

Výskumná práca etnológa a antropológa spočíva v terénnom výskume: prevažne prostredníctvom zúčastneného pozorovania a vedenia rozhovorov sa snaží porozumieť danej kultúre, v danom čase a priestore. Okrem toho sa opiera o historické a archívne pramene ako aj kontextuálne informácie z médií. Sociálna antropológia je aj porovnávacia disciplína. Na rozdiel od sociológie, pre etnológiu a antropológiu sú kvantitatívne výskumné metódy doplnkové. Základnou metódou práce je spravidla dlhodobý kvalitatívny terénny výskum.

Vďaka výskumu danej komunity etnológ zisťuje identitu členov rôznych komunít, napr. dedinskej, mestskej, firemnej, cechovej, mládežníckej a i. Pochopením inakosti danej skupiny môže antropológia pomôcť predchádzaniu etnocentrických a nepriateľských prejavov, ako aj navrhovať, akými spôsobmi je možné dospieť ku kultúrnej dohode.

Štúdium etnológie na FiFUK je jednoodborové. Bakalárske štúdium je 6 – semestrové a končí obhájením bakalárskej práce. Následne je možné sa prihlásiť a pokračovať v 4 – semestrovom magisterskom štúdiu etnológie a kultúrnej antropológie, v ktorom si študenti prehĺbia získané poznatky.

Absolvent štúdia etnológie a kultúrnej antropológie získa aprobáciu pre prácu vo vedecko – výskumných a vzdelávacích inštitúciách, v múzeách, osvetových pracoviskách, na pracoviskách zameraných na ochranu kultúrneho dedičstva a jeho propagáciu, v redakciách a masmédiách a na všetkých pracoviskách vyžadujúcich humanitné vzdelanie.

Etnológovia, sociálni a kultúrni antropológovia sa uplatňujú ako zamestnanci verejného, ziskového aj neziskového sektora, v šírení poznatkov o ľudskej kultúre ako výskumníci, lektori, osvetoví pracovníci, mediálni pracovníci, múzejní kurátori, projektoví manažéri, ale aj ako facilitátori, mediátori, evaluátori, odborní konzultanti, plánovači, či analytici v oblastiach strategického a dlhodobého rozvoja danej komunity.