Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD.

docentka, zástupkyňa vedúceho katedry

E-mail  tatiana.buzekova@uniba.sk

Konzultačné hodiny 

Streda 12.00-13.30

Kancelária G 302

Hlavné oblasti odborného záujmu

Antropológia náboženstva, medicínska antropológia, psychologická antropológia, symbolická antropológia

Náboženstvo, mágia, emócie, morálka, kultúrne reprezentácie tela, populárna kultúra

 

 

Kurzy a výučba

Teória a metodológia 1,2 (v spolupráci s dr. Helenou Tužinskou)

Rituály a ritualizácia 1,2 (v spolupráci s dr. Helenou Tužinskou)

Seminár k bakalárskej práci 1,2

Seminár k diplomovej práci 1,2

Seminár k projektu záverečnej práce

European folklore and folkloristics 1,2

Rodové štúdiá

Metodológia sociálnych vied

Výskum - projekty

Od 2014: „Spoločensko-kultúrna reflexia telesnosti v životnom cykle ženy“, VEGA 1/0035/14, zástupkyňa vedúcej projektu

Od 2013: „Demokratickosť a občania na Slovensku: polstoročia premien“, APVV-0627-12, spoluriešiteľka

2012-2014: „Kultúrne procesy v postsocialistickej spoločnosti: medzi globalizáciou a lokalizáciou“, VEGA 1/0244, spoluriešiteľka

2011-2013: „Ľudové poznanie a jeho socio-kultúrne podmienky“, VEGA 2/0092/11, vedúca projektu

2009-2010: „Slovensko-slovinské paralely v etnologických a folkloristických štúdiách“, projekt APVV č. SK-SI-0020-08, spoluriešiteľka

2008-2010: „Naratívna každodennosť v historicko-etnologickej a lingvistickej perspektíve“, spoločný výskumný projekt ÚEt SAV, Bratislava; Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava, SR; Institut slavjanovedenia RAN, Moskva, Ruská federácia, spoluriešiteľka

2008-2010: „Folklórne žánre a sociálna komunikácia“, VEGA 2/0044/08, spoluriešiteľka

2008-2010: “Etnológia na Slovensku v druhej polovici 20. storočia. Dejiny vedeckého myslenia“,VEGA 2/0041/08, spoluriešiteľka

2005–2009: ”Naratívna každodennosť v kontexte historických zlomov v Česku (a) Slovensku po roku 1948, 1968, 1989, 1993 z pohľadu dynamiky vývoja hodnôt”, VEGA 2/6059/26, spoluriešiteľka

2005 – 2007: „Od folklórneho textu k folklórnemu kontextu. Žánrové, medzižánrové, kultúrnohistorické a antropologické aspekty výskumu folklóru“,VEGA 2/5103/25, spoluriešiteľka

2004–2006: ”K problematike ”tradičných” a ”netradičných” folklórnych žánrov (medzi literatúrou a folklórom, medzi folkloristikou a religionistikou)”, VEGA 2/2116/22, spoluriešiteľka

2004 – 2005: „European Doctorate in Social History of Europe and Mediterranean“,medzinárodný projekt - 5. rámcový program Európskej únie, Marie Curie Training Program č. 51-98-9333-00/2001, asistentka

2003-2005: “Globálne procesy a každodenná kultúra na Slovensku. Etnologický pohľad”, VEGA 2/3181/23, spoluriešiteľka

2003-2005: „Transformácia identít v historickom a súčasnom kontexte Slovenska so zreteľom na integračné procesy“, projekt Tematického štátneho programu výskumu a vývoja Rozvoj osobnosti a talentu mladých zamestnancov a doktorandov výskumu a vývoja do 35 rokov, podprogramu Realizácia vynikajúcich projektov na podporu profesionálneho rastu mladých zamestnancov a doktorandov výskumu a vývoja. Spoluriešiteľské pracoviská: Ústav politických vied SAV, Ústav etnológie SAV, Historický ústav SAV, spoluriešiteľka

2002–2004: ”K problematike ”tradičných” a ”netradičných” folklórnych žánrov (medzi literatúrou a folklórom, medzi  folkloristikou a religionistikou)”, VEGA 2/3030/23, spoluriešiteľka

2000-2002: „Modernizačné procesy na Slovensku a v Európe z hľadiska etnológie“, VEGA 2/7180/20, spoluriešiteľka

Životopis

Vzdelanie a kvalifikácia:

v  1984: absolventka Fakulty numerickej matematiky a kybernetiky, Moskovská štátna univerzita, Moskva; odbor: aplikovaná matematika

v  1986: RNDr. Matematicko-fyzikálna fakulta UK v Bratislave

v  2004: PhD. v odbore etnológia, Filozofická fakulta UK v Bratislave

v  2000: Mgr. V odbore religionistika, Filozofická fakulta UK v Bratislave

Profesionálna kariéra:

v  Od 2012: Katedra etnológie a muzeológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, odborná asistentka, od 2014 docentka

v  2004-2012: Ústav etnológie, Slovenská akadémia vied, vedecká pracovníčka

v  2009-2012: Ústav sociálnej antropológie, Fakulta ekonomických a sociálnych vied, Univerzita Komenského, Bratislava, odborná asistentka

v  2006-2009: Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, odborná asistentka

Členstvo v domácich a zahraničných vedeckých orgánoch:

v  Od 2013: členka odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odbore etnológia, FiF UK v Bratislave

v  Od 2013: členka redakčnej rady časopisu Cargo (Česká asociácia sociálnych antropológov)

v  Od 2012: členka redakčnej rady študentského odborného časopisu Speculum

v  Od 2006: členka výberovej komisii SAIA pre udelenie štipendií uchádzačom zo zahraničia v rámci Národného štipendijného programu SR

v  2013-2015: koordinátorka programov CEEPUS a LLP/Erasmus na Katedre etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK v Bratislave

v  2009 – 2011: hlavná redaktorka študentského odborného časopisu Speculum (Slovenská asociácia sociálnych antropológov)

v  2008-2013: členka Vedeckej rady, Ústav etnológie SAV

v  2008 – 2011: výkonná redaktorka časopisu Slovenský národopis

v  2007-2012: členka Rady Slovenskej asociácie sociálnych antropológov (SASA) a predsedkyňa Komisie pre edičnú činnosť SASA

v  2007 – 2009: výkonná redaktorka časopisu Etnologické rozpravy

v  2005 – 2008: delegátka programového výboru, 6. Rámcový program ES pre výskum, technický rozvoj a demonštračné aktivity pre oblasť Science and Society

v  členka International Society for Folk Narrative Research

v  členka Národopisnej spoločnosti Slovenska