Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pavol Tišliar

Hlavné oblasti odborného záujmu

Dejiny slovenského múzejníctva a pamiatkovej ochrany

Osobnosti kultúrneho dedičstva a kultúrna politika na Slovensku

Dejiny materiálnej kultúry a kultúrne regióny Slovenska

Regionálna historická demografia a geografia obyvateľstva Slovenska (18. – 20. storočie)

Dejiny populačnej politiky

Kurzy a výučba

Úvod do muzeológie

Múzejná informatika

Metodika výskumu návštevnosti

Muzeológia pre nemuzeológov

Metodologický seminár pre muzeológov

Dejiny múzejníctva

Aplikované vedy v múzeu

Historická humánna geografia

Populačné teórie a populačná politika

Populačný vývoj Európy

Seminár k záverečnej práci 1, 2

Diplomový seminár 1, 2

Diplomová prax

Výskum - projekty

Grantová činnosť

- realizované v pozícii vedúceho zodpovedného riešiteľa (5)

MŠVVaŠ SR VEGA č. 1/0022/08  - realizovaný v rokoch 2008 - 2010 Domácnosti a rodiny obyvateľstva Nitrianskeho okresu na základe výsledkov mimoriadneho sčítania ľudu v roku 1919 – hlavný zodpovedný riešiteľ doc. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.

MŠVVaŠ SR VEGA č. 1/0176/11 – realizovaný v rokoch 2011-2013 Populačná politika a populačný vývoj na území Slovenska v rokoch 1938 – 1945 – hlavný zodpovedný riešiteľ doc. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.

CURSUS INNOVATI - Vzdělávací nadace Jana Husa v Brne (Česká republika) – 2011-2012 Podpora aplikácie historických vied pre študijný program Muzeológia a kultúrne dedičstvo na FiF UK v Bratislave - hlavný zodpovedný riešiteľ doc. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.


APVV-0199-12 – prebiehajúci projekt 2013-2017 Historický atlas obyvateľstva Slovenska (18.  – 1. pol. 20. storočia) - Cieľom projektu je vypracovať pramenné dielo zamerané na vybrané štruktúry obyvateľstva a k vybraným problémom populačného vývoja Slovenska v 18. – 1. pol. 20. storočia, pozostávajúceho z troch častí: atlas, lexikón a textová časť (vedecká monografia) - hlavný zodpovedný riešiteľ prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.


MŠVVaŠ SR VEGA č. 1/0026/14 – prebiehajúci projekt 2014-2017 Transformácia plodnosti žien Slovenska v 20. a na začiatku 21. storočia a jej prognóza do roku 2050  – hlavný zodpovedný riešiteľ prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD., riešené v spolupráci s Prognostickým ústavom SAV (zástupca hlavného riešiteľa RNDr. Branislav Šprocha, PhD.)

 

- ako spoluriešiteľ, člen riešiteľského kolektívu (5)

MŠ SR KEGA č. 065UK-4/2015 Prezentácia kultúrneho dedičstva mestskej časti Bratislava - Petržalka člen riešiteľského kolektívu, hlavný riešiteľ Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.

Projekt ASO (Austrian Science and Liaison Office) Epigraphia medievalia Europeae centralis – Die Wissenschaftliche Erschließung des inschriftlichen Kulturerbes im mittleren Donauraum (medzinárodný projekt, Rakúsko, Česká republika, Maďarsko, Slovenská republika) realizovaný v rokoch 2007 - 2009 - člen riešiteľského kolektívu, hlavný zodpovedný riešiteľ za FiF UK PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD.


Dotačný projekt MŠ SR na rozvoj vedy a techniky (výzva CD-2008-16910/36981) – ukončený projekt v roku 2009 Vytvorenie a prevádzkovanie informačných zdrojov demografických a štatistických údajov pre účely podpory výskumu a vývoja v rámci univerzity a ďalších výskumných inštitúcií – člen riešiteľského kolektívu, hlavný zodpovedný riešiteľ Mgr. Branislav Bleha, PhD. (Katedra humánnej geografie a demogeografie PRIF UK)


MŠVVaŠ SR VEGA č.1/0115/11 – 2011-2012 Interkultúrne vplyvy v tradičnej kultúre a religiozite Slovenska - člen riešiteľského kolektívu (hlavný zodpovedný riešiteľ Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.)

MŠVVaŠ SR VEGA č. 1/0145/12 –  2012-2014 Migračné procesy na Slovensku v rokoch 1918 – 1948- v rokoch 2012-2013 zástupca zodpovedného riešiteľa doc. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. (vedúci zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc.)

Životopis

Vzdelanie a profesionálny postup

1999 – Mgr. - archívnictvo – história, diplomová práca: Okresný úrad v Dobšinej 1938 – 1945 : Historicko-správny a diplomatický prehľad

2001 – PhDr. – archívnictvo a pomocné vedy historické, rigorózna práca: Základné vývinové tendencie okresného zriadenia na Slovensku (1918) 1923 – 1945

2005 – PhD. – pomocné vedy historické, dizertačná práca: Teritoriálne disproporcie demografického vývoja na Slovensku v medzivojnovom období

2009 – docent pomocných vied historických

2014 – vedecký kvalifikačný stupeň IIa – samostatný vedecký pracovník (SAV)

2015 – profesor slovenských dejín

 

Pracoviská

1999 – 2000 Filozofická fakulta UK, Katedra slovenských dejín a archívnictva


2000 – 2011 Filozofická fakulta UK, Katedra archívnictva a pomocných vied historických

2011 Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a muzeológie

 

Členstvá v redakčných a vedeckých radách

Muzeológia a kultúrne dedičstvo (predseda redakčnej rady, KEM, FiF UK, Bratislava)

Museologica Brunensia (redakčná rada, Masarykova univerzita Brno)

Časopis Slezského zemského muzea série B – vědy historické (redakčná rada, Slezské zemské muzeum Opava)

Antropoweb (redakčná rada, Katedra antropologie, FF ZČU v Plzni)

Historická demografie (redakčná rada, Etnologický ústav AVČR Praha)

Motus in verbo (vedecká rada, FHV UMB Banská Bystrica)

Slovenská štatistika a demografia (redakčná rada, Štatistický úrad SR, Bratislava)

Druhá svetová (redakčná rada, Katedra histórie FHV UMB Banská Bystrica)

Politologické fórum (redakčná rada, Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Trenčín)

Člen Vedeckej rady Liptovského múzea v Ružomberku

Člen Rady Katedry UNESCO pro muzeologii a světové dědictví pri Masarykovej univerzite v Brne (ČR)

Člen akreditovaného špičkového vedeckého tímu Slovenské dejiny v stredoeurópskom kontexte  (Akreditačná komisia)