Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.

profesorka

E-mail marta.botikova@uniba.sk

Konzultačné hodiny

Utorok 14.30 - 15.30

Kancelária G 313

Hlavné oblasti odborného záujmu

Etnická problematika, etnické minority

Historické a súčasné migrácie; historické a súčasné rodinné štúdie

Životný cyklus

Medicínska antropológia

Problematika rodu/gender v kultúre

Vizuálna etnológia a antropológia

Kurzy a výučba

Etniká sveta

Etnické teórie

Etnické minority na Slovensku

Etnické štúdiá 1,2

Komunita, príbuzenstvo, rodina (spolu s dr. Bobákovou)

Vizuálna dokumentácia v etnológii

Etnologické štúdiá rodu (spolu s doc. Jakubíkovou)

Dejiny etnológie (spolu s doc. Hlôškovou)

Slovak ethnology

Tradičná kultúra Slovenska pre neetnológov

Múzejná a galerijná pedagogika

Výskum - projekty

2014 - 2017    Grantový projekt VEGA 1/0035/14 Spoločensko-kultúrna reflexia telesnosti v životnom cykle ženy - vedúca riešiteľka projektu

2014 - 2017    Grantový projekt VEGA 1/0026/14 Transformácia plodnosti žien Slovenska v 20. a na začiatku 21. storočia a jej prognóza do roku 2050 - členka

riešiteľského kolektívu

2011-2013    Grantový projekt VEGA 1/0244/11 Kultúrne procesy v postsocialistickej spoločnosti: medzi globalizáciou a lokalizáciou - vedúca riešiteľka projektu

2008-2010    Grantový projekt VEGA 1-0220/08. Dejiny etnológie na Slovensku. Staršie obdobie - vedúca riešiteľka projektu

2004-2006    Grantový projekt VEGA 1-1215/04. Neroľnícka rodina na Slovensku. Kultúrne tradície a spôsob života v prvej polovici 20.storočia - vedúca riešiteľka

2000-2004    Pamäť žien, hľadanie identity žien z bývalých socialistických krajín.

funded by the Open Society Foundation within the program Women in the

Society, G/228/02/16314. - členka riešiteľského kolektívu

Životopis

Vzdelanie a profesionálny postup

2009    profesorka v odbore 3.1.3 etnológia ((Filozofická fakulta UK v Bratislave)

2003    vedúca katedry etnológie (Filozofická fakulta UK v Bratislave)

2001 docentka v odbore 3.1.3 etnológia (Filozofická fakulta UK v Bratislave)

1990 odborná asistentka (Filozofická fakulta UK v Bratislave)

1989 redaktorka (Biografický slovník, Matica slovenská, Martin)

1986 výskumná pracovíčka (Odbor pre zahraničných Slovákov, Matica slovenská, Bratislava)

1986 výskumná pracovníčka (Výskumný ústav sociálneho rozvoja a práce, Bratislava)

1986 CSc. (ekvivalent PhD) Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra etnografie a folkloristiky; obhájená kandidátska dizertačná práca: Postavenie roľníckej ženy v rodine a spoločenstve (Pokus o vytypovanie etnodiferencujúcich činiteľov)

1980 PhDr. Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra etnografie a folkloristiky; Rigorózna práca : Zobrazenie ľudovej kultúry v diele národného umelca Martina Benku

1978 absolvovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra etnografie a folkloristiky, odbor: národopis

 

Členstvo v domácich a zahraničných vedeckých orgánoch


členka Komisie SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov od r. 2014 členka Vedeckej rady FiF UK od r.2011

členka Akreditačnej komisie SAV pre spoločenské a humanitné vedy r. 2010 - 2012 členka Správnej rady Vzdelávacej nadácie Jána Husa od r. 2008

členka Akademického sněmu Akademie věd České republiky, r. 2006 - 2010

členka-korešpodentka Maďarskej národopisnej spoločnosti od r. 2005

členka Vedeckej rady Ústavu etnológie SAV, r. 2004-2009

členka redakčnej rady Etnološka tribina (Ethnological tribune), Zagreb, Croatia, od r.1995

vedúca Pedagogickej sekcie Národopisnej spoločnosti Slovenska r. 2006 -2013