Ľuboš Kačírek

doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a muzeológie
docent
+421 2 9013 2169

Viac o mne...

(1971)

Vedecké hodnosti:

 • 2007 – PhD. – Dizertačná práca: Nová škola slovenská a jej snahy o modernizáciu slovenskej spoločnosti

Pracoviská:

 • 1995 – 1997 Múzeum mesta Bratislavy
 • 1997 – 2008 Univerzita Komenského – Pedagogická fakulta
 • od r. 2008 – Univerzita Komenského – Filozofická fakulta

Odborná orientácia – témy:

Slovenské dejiny, muzeológia, ochrana kultúrneho dedičstva

Pedagogická činnosť:

 • Zbierkotvorná a vedeckovýskumná činnosť – Kurz poskytuje prehľad o význame systematickej, vedecky podloženej zbierkotvornej činnosti múzeí a o špecifikách vedeckého výskumu
 • Špecializovaná muzeológia - Poslucháči získajú orientáciu v prístupoch  k múzejnému fenoménu z hľadiska špecializovaných vedných disciplín
 • Práca s verejnosťou Poslucháči zvládnu metódy práce s verejnosťou, výskumné procedúry orientované na návštevníka a múzejné publikum
 • Múzeum ako inštitúcia - Poslucháči sa oboznámia s funkciami a poslaním múzea, ich začlenením v sústave múzeí a v štruktúre kultúry
 • Muzeografia - Poslucháči si osvoja uplatnenie teoretických princípov muzeológie v praxi múzeí, ich vymedzenie legislatívnymi normami
 • Múzejná komunikácia Poslucháči si osvoja špecifiká múzejnej komunikácie a jej najvýznamnejšie druhy a formy
 • Kultúrno-výchovná činnosť Poslucháči získajú vedomosti o kultúrno-výchovnej a vzdelávacej činnosti múzeí a sféry ochrany pamiatok
 • Muzeologická prax I, II -  Oboznámiť poslucháčov s odbornou prácou v múzeách, metódami ochrany a prezentácie zbierkových fondov a sprístupnením kultúrnych pamiatok. 2. Vykonávanie odbornej praxe v múzeách a galériách, participácia na odborných činnostiach, spojených s výskumom, dokumentáciou a prezentáciou zbierkových fondov a sprístupnením kultúrnych pamiatok.
 • Odborná exkurzia I, II - Poslucháči sa v teréne oboznámia s úrovňou odbornej práce v múzeách a s ochranou a prezentáciou zbierkových fondov, resp. sprístupnením kultúrnych pamiatok, doma i v zahraničí
 • Slovenské dejiny I, II -
 • Úvod do štúdia histórie  všeobecný úvod do metodiky a techniky historikovej práce, primeraný možnostiam poslucháčov prvého ročníka

Najdôležitejšie publikácie

 • KRŠÁK, Pavol (zost.): Ottov historický atlas SLOVENSKO. Praha : Ottovo nakladatelství, 2009, 560 s. ISBN 978-80-7360-834-7 – spoluautor
 • KAČÍREK, Ľuboš: Konfesionálna otázka v národnom hnutí v 60. a 70. rokoch 19. storočia. In: Verbum historiae I. Bratislava 2008, s. 147-152.
 • KAČÍREK, Ľuboš: Učiteľ, pamiatkar a muzeológ Jozef Könyöki (1829 – 1900). In: Nám i budoucím (muzejní, ovětová a vlastivědná činnost učitelů). Materiály z odborné konference, konané 7. a 8. listopadu 2006 v Přerově. Přerov : Muzeum Komenského v Přerově, p. o. oddělení dějin školství 2007, s. 281 – 287.
 • KAČÍREK, Ľuboš: Politický zápas medzi Novou a Starou školou počas volieb do uhorského snemu v rokoch 1869 a 1872 a činnosť poslancov Novej školy slovenskej. In: Historický zborník, 17, 2007, č. 2, s.13 – 36. ISSN 1335-8723, EAN 9771335872006 11
 • KAČÍREK, Ľuboš: Utváranie slovensko-slovinských vzťahov v druhej polovici 19. storočia. In: Slavica slovaca, 39, 2004, č. 1, s. 45-57. ISSN: 0037-6787
 • KAČÍREK, Ľuboš: Príbuzenské vzťahy rodiny Jesenský-Gašparé. In: Janko Jesenský a Zora Jesenská v slovenskej literatúre. Banská Bystrica: FF UMB, Matica slovenská, 2004, s. 4 – 18.
 • KAČÍREK, Ľuboš: Vnímanie emancipácie žien v slovenskej spoločnosti v 60. a 70. rokoch 19. storočia. In: Sféry ženy (sociológia, etnológia, história). Zost. Jana Darulová a Katarína Koštialová. Banská Bystrica : FHV UMB a SÚ ČAV 2004, s. 391 – 401.
 • LENGOVÁ, Jana - KAČÍREK, Ľuboš: Osobný fond Jána Levoslava Bellu v zbierkach Mestského múzea v Bratislave.
 • In: Zborník Mestského múzea, BRATISLAVA XV, 2003, s. 151-166.
 • ISBN 80-969006-4-1; ISSN 0524-2428
 • BARTL, Július – KAČÍREK, Ľuboš – OTČENÁŠ, Michal: Dejepis 2. Národné dejiny. Pre 2. ročník gymnázií. Bratislava : SPN 2002, s. 51 – 118 – spoluautor