Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Lenka Ulašinová-Bystrianska, PhD.

Katedra etnológie a muzeológie

Filozofická fakulta Univerzity Komenského

Gondova 2, 814 99 Bratislava

miestnosť: III. poschodie č.d.312

mail: lenka.ulasinovauniba.sk

Konzultačné hodiny: Utorok 12.20-13.20 

        

Publikačná činnosť

Viac o mne...

Mgr. Lenka Ulašinová Bystrianska

(1980)

Od roku 2005 pracovala na Pamiatkovom úrade Slovenskej republiky ako samostatný

a neskôr odborný radca. V odbornej praxi sa venovala predovšetkým architektonickým

pamiatkam, zvlášť pamiatkam ľudového staviteľstva.

Vedeckopedagogické  hodnosti :

2005 – Mgr. – etnológia, diplomová práca: Alternatívny spôsob života v nadväznosti na

tradičnú kultúru. (Zaježovskí novolazníci)

2014 – PhD. – etnológia – dizertačná práca: Súčasnosť a perspektíva ľudovej architektúry

a urbanizmu vidieckeho sídla. (Na príklade obce Ratková)

Odborná orientácia, témy:

Materiálna kultúra, ochrana a prezentácia kultúrneho dedičstva

Publikácie:

Ulašinová – Bystrianska, L., Orosová, M.: Tradičná ľudová kultúra a architektúra, In.

Pamiatky a múzeá, 2009, č. 4, s. 39-42

Kalinová, M., Szerdová-Veľasová, Ľ., Ulašinová-Bystrianska, L.: Náčrt vývinu architektúry,

In. Národné kultúrne pamiatky na Slovensku. Okres Ružomberok. Bratislava, Pamiatkový

úrad SR a Vydavateľstvo Slovart 2008, s. 28-47