Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Juraj Janto

Mgr. Juraj Janto PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a muzeológie
odborný asistent, admin KEM
+421 2 9013 2227
G302
konzultácie aj po dohode mailom
Štvrtok 12:30 - 14:00

Hlavné oblasti odborného záujmu

·         sociokultúrne súvislosti rezidenčných lokalít; mestské sídliská, verejný priestor 

·         sociálny kapitál sídla;  miestny (komunitný) rozvoj,  

·         rozvojová antropológia; rozvojová spolupráca

·         tradičná ľudová (materiálna) kultúra

texty:  https://uniba.academia.edu/JurajJanto

Kurzy - výučba

  • Materiálna kultúra; Civilizačný vývoj Slovenska 3 (20. stor.)
  • Urbánna etnológia;  Urbánne štúdiá
  • Aplikovaná antropológia;  Komunitné štúdiá; Rozvojová antropológia 
  • Etnológia pre neetnológov; Tradičná kultúra Slovenska pre neetnológov

Výskum - projekty

Vedecké

2017 - 2019    Interdisciplinárny prístup k ochrane kult. a prír. dedičstva, KEGA

2017 - 2019    Symbolické klasifikácie nebezpečenstva, VEGA

2014 - 2016     Dobrovoľnícke aktivity a združovanie sa na Slovensku v 21. storočí, VEGA

2011 - 2013     Kultúr. procesy v postsocialistickej spoloč. medzi globalizáciou a lokalizáciou, VEGA

2007    Sociálna obnova mestských panelových sídlisk (hlavný riešiteľ), Grant UK

2006    Vytváranie vzťahu k lokalite v prostredí mestského sídliska (hlavný riešiteľ), Grant UK

2000    Integrácia Rómov na Slov. prostredníctvom pôsobenia cirkví (hlavný riešiteľ),  Úrad vlády SR

Aplikované

2015                Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry, EÚ (OPIS)

2012 - 2013     Zlepšenie podmienok pre vzdelávanie v Gumbe (Juž. Sudán), SlovakAid

2012 - 2013     Pracovné zručnosti pre chudobnú mládež v Nairobi (Keňa), SlovakAid

2011 - 2013     Budovanie základnej zdravotnej starostlivosti v Maridi (Juž. Sudán), SlovakAid

2010 - 2011     Obnova poľnohosp. modernými technológiami v Maridi (Juž. Sudán), SlovakAid

2009 - 2010     Formovanie názorov a postojov detí a mlád. v oblasti rozvoj. pomoci, SlovakAid

2005 – 2007     Budovanie kapacít pre komunitný rozvoj na Slovensku, Matra

Životopis

Pracoviská

2011 -           odborný asistent, Katedra etnológie a muzeológie FiF UK

2008 - 2013   projektový manažér rozvojovej spolupráce, SAVIO o.z.

2000 - 2007   komunitný pracovník, Centrum komunitného rozvoja, o.z.

1999 - 2002   asistent, Katedra etnológie FiF UCM, Trnava

Kvalifikácia

2011 – PhD. v odbore etnológia (Sociálny kapitál mestského sídliska) 

1999   - Mgr. v odbore etnológia a história,  Filozofická fakulta UK v Bratislave

Zahraničné študijné pobyty (dlhodobé)

2008      Department of Geography, Queen Mary University of London       

2007      Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków