Juraj Janto

Mgr. Juraj Janto, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a muzeológie
odborný asistent, admin webu KEM
+421 2 9013 2227
G302
Streda12:30 – 13:30

Hlavné oblasti odborného záujmu

 • tradičná ľudová kultúra (materiálna)
 • urbánna etnológia (rezidenčné lokality)
 • každodennosť 2. pol. 20. stor. (etnológia socializmu)
 • antropológia priestoru a architektúry
 • aplikovaná etnológia (sociálny kapitál lokality, komunitný rozvoj, rozvojová spolupráca)

texty:  https://uniba.academia.edu/JurajJanto

Kurzy - výučba

 • Materiálna kultúra  (Tradičné poľnohospodárstvo a strava; Tradičná architektúra, odev a výroba)
 • Urbánna etnológia (Dejiny a súčasnosť mesta; Etnologický výskum mesta)
 • Urbánne štúdiá
 • Etnológia socializmu
 • Aplikovaná antropológia 
 • Komunitné štúdiá  (Komunitný rozvoj)
 • Rozvojová antropológia 
 • Tradičná kultúra Slovenska pre neetnológov
 • Prehľad etnologických a folkloristických koncepcií
 • Civilizačný vývoj Slovenska 3

Výskum - projekty

Vedecké

2020 - 2022   Obraz socialistického mesta, VEGA (zodpovedný riešiteľ) 

2017 - 2019   Interdisciplinárny prístup k ochrane kult. a prír. dedičstva, KEGA (člen)

2017 - 2019   Symbolické klasifikácie nebezpečenstva, VEGA (člen)

2014 - 2016   Dobrovoľnícke aktivity a združovanie sa na Slovensku v 21. storočí, VEGA (zástupca)

2011 - 2013   Kultúr. procesy v postsocialist. spoloč. medzi globalizáciou a lokalizáciou, VEGA (člen)

2007    Sociálna obnova mestských panelových sídlisk, Grant UK (hlavný riešiteľ)

2006    Vytváranie vzťahu k lokalite v prostredí mestského sídliska, Grant UK (hlavný riešiteľ)

2000    Integrácia Rómov na Slov. prostredníctvom pôsobenia cirkví, Úrad vlády SR (hlavný riešiteľ)

Aplikované

2015                Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry, EÚ (OPIS)

2012 - 2013     Zlepšenie podmienok pre vzdelávanie v Gumbe (Juž. Sudán), SlovakAid

2012 - 2013     Pracovné zručnosti pre chudobnú mládež v Nairobi (Keňa), SlovakAid

2011 - 2013     Budovanie základnej zdravotnej starostlivosti v Maridi (Juž. Sudán), SlovakAid

2010 - 2011     Obnova poľnohosp. modernými technológiami v Maridi (Juž. Sudán), SlovakAid

2009 - 2010     Formovanie názorov a postojov detí a mlád. v oblasti rozvoj. pomoci, SlovakAid 

2005 – 2007    Budovanie kapacít pre komunitný rozvoj na Slovensku, Matra

Životopis

Pracoviská

2011 -           odborný asistent, Katedra etnológie a muzeológie FiF UK

2008 - 2013  projektový manažér rozvojovej spolupráce, SAVIO o.z.

2000 - 2007  komunitný pracovník, Centrum komunitného rozvoja, o.z.

1999 - 2002  asistent, Katedra etnológie FiF UCM, Trnava

Kvalifikácia

2011    PhD. v odbore etnológia, FiF UK (dizertačná práca: "Sociálny kapitál mestského sídliska") 

1999    Mgr. v odbore etnológia a história, FiF UK 

Zahraničné študijné pobyty (dlhodobé)

2008    Department of Geography, Queen Mary University of London       

2007    Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków