Helena Tužinská

https://uniba.academia.edu/HelenaTužinská

Hlavné oblasti odborného záujmu

·         medzikultúrna komunikácia

·         lingvistická antropológia

·         aplikovaná antropológia

·         antropológia vzdelávania a učenia

·         antropológia migrácií a práva

Kurzy - výučba

Úvod do etnológie (spolu s Doc. Hanou Hlôškovou)

Teória a metodológia 1, 2 (v spolupráci s Doc. Tatianou Bužekovou)

Rituály a ritualizácia 1, 2 (v spolupráci s Doc. Tatianou Bužekovou)

Metódy a techniky terénneho výskumu; Terénna prax

Lingvistická antropológia; Jazyk a evolúcia; Slová a moc. Sociálna komunikácia z antropologickej perspektívy

Výskum - projekty

Vedecké projekty

 • 2017 – 2019 Symbolické klasifikácie nebezpečenstva, VEGA
 • 2015 – 2017 Demokratickosť a občania na Slovensku: polstoročie zmien, APVV
 • 2016  Spoločensko-kultúrna reflexia telesnosti v životnom cykle ženy,VEGA
 • 2011   Kultúrne procesy v post-soc. spoločnosti: medzi globalizáciou a lokalizáciou, VEGA
 • 2007 - 2008  Zmeny sociálnej komunikácie v súčasnosti. Etnologické aspekty, VEGA
 • 2006 - 2008  Od folklórneho textu k folklórnemu kontext, VEGA
 • 2005 - 2007  Metodológia tvorby strategického rozvojového plánu obce: revitalizácia miestnej komunity z hľadiska etnológie
 • 2003 – 2005 Diferenciačné procesy lokálnych spoločenstiev na Slovensku po r. 1989, VEGA 

Aplikované projekty

 • 2017 – 2018 Rovesnícke vzdelávanie, Nadácia otvorenej spoločnosti
 • 2016 In_akosti slovenské: z rozprávaní cudzincov. Centrum pre výskum etnicity a kultúry, www.slovakness.sk
 • 2016 Edukacja Migracja. Edukacja międzykulturowa w kontekście kryzysu migracyjnego z perspektywy krajów V4, Poznan, Uniwersytet A. Mickiewicza edukacjamigracja.amu.edu.pl
 • 2016 Inoveduc, aplikácia etnológie pre učiteľov na slovensko-ukrajinskom pomedzí, Centrum pre európsku politiku
 • 2015 Koučing – Inovatívny prístup v integrácii utečencov a maloletých bez sprievodu, Liga za ľudské práva
 • 2015 Local Authorities as Drivers for Development Education and Raising Awareness, Únia miest Slovenska
 • 2010 – 2011, 2012 – 2013: garantka a lektorka projektu Nadácie M. Šimečku a Centra pre výskum etnicity a kultúry, „Zvyšovanie kvalifikácie pedagógov pri integrácii detí štátnych príslušníkov tretích krajín do slovenského vzdelávacieho systému“, Európsky integračný fond
 • 2011 koordinácia projektu, príprava odporučení pre štandardy v interviovaní imigrantov,  „Komunikácia s cudzincami: právne dôsledky tlmočenia. Porovnanie praktík v krajinách V4: v Poľsku, v Maďarsku, v Česku, na Slovensku a na Ukrajine“, Liga za ľudské práva
 • 2010 – 2011 garantka projektu Ligy za ľudské práva „Stav integrácie cudzincov s udelenou doplnkovou ochranou do spoločnosti”, Úrad vlády SR
 • 2006 – 2009 výskumná a facilitačná účasť v grantoch UNHCR, Európskeho fondu pre utečencov a Európskeho integračného fondu k vzdelávaniu aktérov v oblasti azylu a k integrácii cudzincov na Slovensku
 • 2005 – 2006 vedenie skupiny dobrovoľníkov v pobytovom tábore Gabčíkovo, facilitácia tréningov pre žiadateľov o azyl a pracovníkov MVSR, „Prevencia sexuálne a rodovo podmieneného násilia voči utečencom“; Ekumenická rada cirkví v SR a UNHCR