Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

PhDr. Zita Škovierová, CSc.

adresa:

Katedra etnológie a muzeológie

Filozofická fakulta Univerzity Komenského

Gondova 2, 814 99 Bratislava

miestnosť: III. poschodie č.d.312

mail: zita.skovierova@uniba.sk

 Konzultacné hodiny:  po dohovore e-mailom

 

 Publikačná činnosť

Viac o mne...

PhDr. Zita Škovierová, CSc.

Akademické tituly a vedecké hodnosti:

 • PhDr. 1981
 • CSc. 1995

Vysokoškolské vzdelanie:

FiF UK, odbor národopis 1974

Doterajšia prax:

 • 1974-1976 odborná asistentka v Kabinete etnológie FiF UK
 • 1976-1995 odborná pracovníčka v Kabinete etnológie
 • od r.1983 na Katedre etnografie a folkloristiky FiF UK v Bratislave
 • od 1995 vedecká pracovníčka, od 1999 samostatná vedecká pracovníčka na Katedre etnológie FiF UK
 • od 1990 vo funkcii tajomníčky katedry

Vedecká hodnosť:

Kandidátska dizertačná práca "Kooperácia v dedinskom spoločenstve", Bratislava1994- obhajoba v odbore národopis v Ústave etnológie SAV v Bratislave v roku 1994

Odborná orientácia

 • po absolvovaní vysokoškolského štúdia výskum spoločenského života v etnicky zmiešaných maďarsko - slovenských lokalitách južného Slovenska (okr. Nové Zámky a Levice)
 • v rámci vedecko - výskumných úloh, ktoré sa zaoberali vplyvom tradícií na spôsob života obyvateľov rozpracovanie problematiky partnerských vzťahov mládeže, susedských vzťahov a vzájomnej výpomoci obyvateľov dediny
 • využitie poznatkov o tradičnom spoločenskom živote v jednotlivých obciach a regiónoch v kapitolách lokálnych a regionálnych národopisných a vlastivedných monografií
 • od 90-tych rokov koncentrácia na otázky lokálneho a rodinného ekonomického systému z hľadiska podielu vzájomnej výpomoci, dobrovoľných spoločných aktivít a nájomnej práce, ich stredoeurópskych súvislostiach
 • participácia na interdisciplinárnom výskume vplyvu výstavby vodného diela Gabčíkovo na život obyvateľov v príslušnej podunajskej oblasti
 • od roku 1999 vedenie grantovej úlohy "Tradícia a spoločensko-politické zmeny na Slovensku po II. svetovej vojne"

Pedagogická činnosť

Systematická prednášková činnosť na Katedre etnológie od r. 1990:

 • prednášky pre poslucháčov denného štúdia etnológie (predmety Úvod do etológie, Spoločenstvo a rodina I. a II. a Vybrané problémy sociálnej antropológie)
 • odborné vedenie terénnej praxena témy zo sociálnej kultúry, vedenie a oponovanie diplomových prác, ročníkových prác a prác ŠVOČ
 • od r. 1993 kurz Kultúrna antropológia výchovy pre poslucháčov odboru pedagogika na FiF UK
 • prednášky pre Univerzitu tretieho veku UK v Bratislave
 • členka Komisie pre štátne záverečné skúšky v odbore etnológia
 • školiteľka doktorandského štúdia

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach:

 • od r. 1970 - Slovenská národopisná spoločnosť pri SAV - členka
 • od r. 1990 - European Association of Social Anthropologists - členka
 • od r. 1996-99, hlavný výbor Slovenskej národopisnej spol. pri SAV - členka, od 2002 tajomníčka

Zahraničná spolupráca

 • aktívna účasť na zahraničných vedeckých podujatiach (opakovane Maďarsko, Česká republika a 1994 Oslo
 • krátkodobé študijné a prednáškové pobyty v Maďarsku, USA, Taliansku, Poľsku

Najdôležitejšie publikácie

 • Súčasné funkcie susedských skupín. In: Slovenský národopis 38, 1990, p. 184-190.
 • Kooperácia v dedinskom spoločenstve. Slov. národop. 41, 1993, s. 259-270.
 • Tradičné pracovné a sociálne aktivity v kontexte s prírodným prostredím. Acta environmentalica Universitatis Comenianae, Vol. 6, Bratislava 1996, s. 89-95.
 • Spolkové a svojpomocné práce na Slovensku. In: Slovenská ľudová kultúra (stredoeurópske vzťahy). Katedra etnológie FFUK, Bratislava 1996, s. 59-74.
 • Žena v komunite. In: Žena z pohľadu etnológie. Ed.: H. Hlôšková, M. Leščák, Katedra etnológie Filozofickej fakulty UK, Bratislava 1998, s. 108-114
 • Vzájomná výpomoc, dobročinnosť a ich morálne a sociálne súvislosti. In: Jakubíková, K. (Ed.): Tradícia, etika a civilizačné zmeny. Bratislava 1999, s. 70-78.
 • Obyčajové tradície, pracovné a sociálne aktivity obyvateľov v okolí vodného diela Gabčíkovo. Studia Academica Slovaca 25, Bratislava 1996. s. 205 - 212.
 • Susedské skupiny a susedské vzťahy na slovenskej dedine v 20. storočí. In: Studia Academica Slovaca 30, 2001, s. 270-282
 • Sociálna diferenciácia a život v gemerských lokalitách v prvej polovici 20. storočia. In: Národopisný zborník, 13, Matica slovenská Martin 2000, s. 36-49.
 • Contemporary Neighbourly Relations and their Traditinal Expressions in Slovakia (Súčasné susedské vzťahy a ich tradičné prejavy na Slovensku). In: Ethnologia slavica XX, Bratislava 1988, p.l96-207.
 • Ethnic Consciousness and Cohabitation in a Slovak - Hungarian Village Community (Etnické vedomie a spolužitie v slovensko - maďarskom dedinskom spoločenstve). Ethnologia Europaea 24, č.1, 1994, s. 51-58.
 • Teamwork and Selfhelp in Slovakia in Time and Space. In: Ethnologia Slovaca et Slavica, roč. 28-29, Comenius Universuty Bratislava 1999, pp. 109-120.