Katedra etnológie

Etnológia/Národopis sa začal prednášať na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ako na vôbec prvej univerzite v Československu v roku 1921. Seminár viedol profesor Karel Chotek, ktorý pôsobil na Filozofickej fakulte UK do roku 1932. Po jeho odchode boli prednášky obnovené v rokoch 1936 až 1939, v rámci štúdia histórie. Národopis, a najmä folkloristiku, v tomto období prednášal v rámci štúdia slavistiky aj doc. Peter Grigorievič Bogatyrev. V rokoch 1940 až 1943 viedol národopisné prednášky na fakulte prof. Bruno Schier. Potom národopisný seminár načas zanikol. Obnovený bol v roku 1947 a pôsobili v ňom doc. Andrej Melicherčík a doc. Rudolf Bednárik. Odbor národopisu bol postupne organizačne začlenený do Katedry všeobecných dejín a archeológie, potom do Katedry archeológie, dejín umenia, etnografie a folkloristiky. V roku 1969 vznikla samostatná Katedra etnografie a folkloristiky, ktorú založil a do roku 1970 viedol prof. Ján Podolák. Katedru ďalej viedli v rokoch 1970 - 1990 prof. Ján Michálek, 1990 - 1997, doc. Ľubica Droppová, v 1997 – 2003 prof. Milan Leščák, 2003 - 2015 prof. Marta Botiková, 2015-2020 prof. Pavol Tišliar a od r.2021 doc. Tatiana Bužeková. V roku 1993 bola katedra premenovaná na Katedru etnológie, v roku 2003 na Katedru etnológie a kultúrnej antropológie, v roku 2014 na Katedru etnológie a muzeológie a od roku 2022 sa vrátila k názvu Katedra etnológie.