Veda

Granty realizované na Katedre estetiky v rokoch 2008-2013

Grant č. 1/4733/07: Vzťah estetiky a umenia v 21. storočí

Grantová schéma: Vedecká grantová agentúra MŠVVaV SR  a SAV

Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Michal Babiak, Mr, 

Spoluriešitelia: Prof. PhDr. Oliver Bakoš, CSc., (zástupca vedúceho projektu), Doc. Mgr. Vladimír Godár CSc., Doc. Mgr. Juraj Hamar, CSc.,  Mgr. Jozef Cseres, PhDr. Zuzana Ludvigová.

Cieľ projektu: výskum celkovej situácie estetiky a hlavných vývojových trendov v 21. storočí, ktoré sa týkajú konvergencie estetiky a umenia v jednotlivých oblastiach vedeckého estetického výskumu vo všeobecnosti a paralelne v jednotlivých umeleckých oblastiach (najmä v literatúre, dráme, výtvarnom umení, hudbe a v oblasti umeleckého využitia médií). Výskum sa zameria na tri hlavné okruhy problémov: 1. vývin severoamerickej, anglickej a nemeckej estetiky po roku 2000; 2. vývin umeleckých tendencií po roku 2000; 3. hlavné tendencie a styčné body s vývinom estetického myslenia na Slovensku. V druhej etape výskum sa zameria na divergenciu estetického myslenia a umenia, ktorá sa prejavuje špecifickým spôsobom práve na pôde posledných umeleckých smerov moderny na konci 20. storočia a adekvátne na ne nadväzuje v súčasných postmoderných umeleckých smeroch.

Realizované aktivity: nákup odborných a technických pomôcok, účasť na vedeckých podujatiach doma i v zahraničí, usporiadanie vedeckej konferencie roku 2008 na Katedre estetiky FiF UK.

Publikačný výstup: Vzťah estetiky a umenia v 21. storočí. Relation between Aesthetics and Art in the 21st  Century. Ed. Michal Babiak, Oliver Bakoš. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. ISBN 80-223-2731-2


grant č. 1/0528/08  Nové tendencie vo filozoficko-estetickej reflexii umenia v 21. Storočí.

grantová schéma: Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV

zodpovedný riešiteľ : Prof. PhDr. Oliver Bakoš, CSc.

cieľ projektu:   Identifikácia prejavov filozoficko-estetického myslenia v kontexte umeleckého vývoja v 2. pol. 2O. stor. Prejavy nových tendencií v jednotlivých umeleckých oblastiach – literatúra, dráma, hudba, film, médiá.  Aktuálnosť problémov v 21. storočí v oblasti filozofického a estetického myslenia.  Analýza postupy používaných pri analýze určujúcich aspektov filozoficko-estetickej reflexie súčasného umenia.

Realizované aktivity : štúdium materiálu, stretnutia a príprava, príslušné vedecké podujatia. Kolokvium bolo usporiadané v rámci riešenia výskumnej grantovej úlohy  VEGA č. 1/0528/08 „Nové tendencie vo filozoficko-estetickej reflexii umenia  v 21. storočí“ katedry estetiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

publikačný výstup:

Nové tendencie vo filozoficko-estetickej reflexii umenia v 21. Storočí. © Univerzita Komenského v Bratislave, 2010. ISBN 978-80-223-2957-6.


grant č.:  VEGA 1/0642/08 Filozofická analýza sociálno-kultúrnych predpokladov a účinkov komunikácie v súčasnosti.

grantová schéma: Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV

zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc.

cieľ projektu:  cieľom projektu je analýza sociálno-kultúrnych predpokladov komunikácie. V súčasnosti prebieha mohutná expanzia vizuálnej komunikácie, čo je spôsobené rozvojom technológií, schopných tvoriť rôzne druhy technických obrazov, ako aj možnosťami novej distribúcie týchto obrazov.  Táto expanzia sa dotýka rôznych oblastí našej kultúry, v zásade sa mení povaha komunikácie, vzťah centra a periférie, vzťah medzi faktickým a fiktívnym, a v neposlednej miere aj vzťah medzi verbálnymi a ikonickými formami komunikácie. Zásadným spôsobom sa mená povaha verejného priestoru, jeho funkcia a umiestnenie. Filozofická analýza si kladie za cieľ osvetliť tieto zmeny, pomenovať ich sociálne a kultúrne determinanty.

realizované aktivity  zahraničné: prednášky na Univerzite La Sapienza, Rím (Peter Michalovič a Miroslav Marcelli, december 2010)

realizované aktivity  domáce: monotematické číslo časopisu Filozofia. Michalovič, P.(ed), Komunikácia: štruktúra, typy, kontexty. Filozofia, roč. 64, r. 2009, č. 5.

publikačný výstup: Michalovič, P. - Zuska, V.: Znaky, obrazy a stíny slov. Praha: NAMU 2009, 374 strán.(50 %)

Michalovič, P., Ivan Csudai: Vita brevis, ars longa. Bratislava: Slovart 2010, 320 strán.

Marcelli, M., Filozofi v meste. Bratislava: Kalligram 2008, 255 strán.

Michalovič, P., Marginalije k tretjemu smislu. In: Apokalipsa. Revija za preboj v živo kulturo. r. 2009č. č. 129/130, str. 187 - 201.

Michalovič, P., L éstetica dell´esistenza secondo Miroslav Luther. In: (ed)D´Amico, Tiziana: Il cinema in slovacchia tra memoria e futuro. Ouaderni di Cinemasud, r. 2009, str. 77 - 85.

Michalovič, P., Nepokojné srdcia modernistov. In: Filozofia, roč. 64, r. 2009, č. 5., str. 420 – 429.

Marcelli, M., Komunikácia: myslenie vo veľkom. In: Filozofia, roč. 64, r. 2009, č. 5., str. 410 – 420.


grant č. VEGA 1/0391/11 Filozoficko-estetická analýza pragmatických, kognitívnych a mocenských aspektov diskurzných žánrov v súčasnej kultúre

grantová schéma: Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV

zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc.

cieľ projektu: cieľom vedeckého projektu je filozoficko-estetická analýza funkcie a štruktúry diskurzných žánrov v súčasnej kultúre. Dôraz analýzy bude položený na výskum diskurzných žánrov predovšetkým na tri základné oblasti: a) vzťah diskurzného žánru k svojmu referens; b) diskurzné žánre a pragmatické účinky; c) diskurzné žánre a otázka moci. Je všeobecne známe, že etablované a  kánonizované diskurzné žánre, medzi ktoré patria žánre využívané ideológiou, dokážu stabilizovať svoje referensy, čo uľahčuje komunikáciu medzi adresantom a adresátom. Existujú žánre, ktoré sa vyznačujú nestabilitou, a tieto sú príznačné pre umenie a vedu. Vďaka tejto nestabilite sa veda a umenie stávajú alternatívou voči moci, ktorá je spojená s ideológiou. To neznamená, že veda a umenie je mimo moci, ale že moc a mocenské vzťahy sú oslabené a majú celkom inú podobu. Táto mnohoznačná funkcia sa prejavuje napr. vo vzťahu urbanistických, umeleckých a utopických vízií k formovaniu mestského priestoru a a vstupuje do procesov jeho apropriácie.

realizované aktivity zahraničné: prednášky na Univerzite La Sapienza, Rím Peter Michalovič a Miroslav Marcelli, december 2011, 2012, 2013)

realizované aktivity domáce: monotematické číslo časopisu Filozofia. Michalovič, P.(ed), Text a svet. Filozofia, roč. 66, r. 2011, č. 7.

publikačný výstup: Marcelli, M., Mesto vo filozofii. Bratislava: Kalligram 2011, 188.

Michalovič, P., Jacques Derrida: Gramatologie. In Průvodce po světové literární teorii 20. století. Brno : Host 2012. 

Michalovič, P., Udalosti, rečové žánre a príbehy. In Filozofia, roč. 66, r. 2011, č. 4., str. 634 – 644.

Oniščenko, J., Skutočné vo filme a jeho pôsobenie. In Filozofia, roč. 66, r. 2011, č. 4., str. 655 – 667.

Marcelli, M., Text, sieť a iné nečistoty. In Filozofia, roč. 66, r. 2011, č. 4., str. 623 – 634.

Michalovič, P. – Zuska, V., Žáner a jeho referens. In: Kino – Ikon, roč. 15, r. 2011, č. 1., str. 76. (50%)


grant: Štipendium Audiovizuálneho fondu,  Rozprava o žánri. Žánre vysoké a prekliato nízke

grantová schéma: Audiovizuálny fond

zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc.

cieľ projektu: základným zámerom projektu s názvom Rozprava o žánri je podrobné preskúmanie podstaty, štruktúry a funkcie žánrov v umení. Pozornosť je sústredená na problémy filmového žánra vo filme. Základnými problémami, ktoré je potrebné v súvislosti s filmovým žánrom podrobne preskúmať sú modality vzťahu k referens a pragmatické účinky vyvolané jednotlivými žánrami; úloha žánru v zdejovaní; proces zrodu a sedimentácie žánra, proces diferenciácie žánra na subžánre; základné komponenty žánru - udalosti, čas a priestor, postavy vo vzájomných vzťahoch; interpretačné rámce žánra.

publikačný výstup: monografia Rozprava o westerne. Rukopis 500 strán zadaný do tlače, publikácia by mala výjsť v marci 2013 vo vydavateľstve Slovenský filmový ústav. Spoluautorom monografie je Vlastimil Zuska. (50%)


Grant č. 1/0078/13: Kľúčové etapy vývoja ruského umenia 19. a 20. storočia a ich rezonancia v európskom kultúrnom priestore

Grantová schéma: Vedecká grantová agentúra MŠVVaV SR  a SAV

Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Michal Babiak, Mr.

Spoluriešitelia: Doc. Anton Eliáš, PhD. (zástupca vedúceho projektu), Prof. PhDr. Mária Kusá, Csc., Prof. PhDr. Oliver Bakoš, CSc.. Doc. Mgr. Juraj Hamar, CSc.,  Mgr. Irina Dulebová, PhD., Mgr. Ivan Posokhin, Mgr. Martin Paljesek

Cieľ projektu: Nová analýza vybraných diel ruského umenia a deskripcia jednotlivých kľúčových etáp vývinu ruského umenia 19. a 20. storočia; konfrontácia nových analýz s aktuálnymi poznatkami o umeleckých dielach širšieho európskeho umeleckého kontextu; projekt si nárokuje odbúranie zaužívaných stereotypov o ruskom umení (autoroch, dielach, periodach atď.), odbúranie stereotypov o vzťahu ruského umenia k širšiemu európskemu kontextu a kladie dôraz na reflexiu tohto umenia v komplexnejších syntézach (neanalyzovať fenomén ruského umenia iba v úzkom kontexte izolovaného prostredia, ale cez prienik a dialóg rozličných inonárodných vplyvov a javov a v synkretickom nazeraní rozličných druhov umenia).

Realizované aktivity: nákup odborných a technických pomôcok, účasť na vedeckých podujatiach doma i v zahraničí.

Publikačné výstupy: budú publikované v poslednom období riešenia grantu (2014)


 

Dizertačná skúška

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM KATEDRA ESTETIKY FFUK

Odbor: 2. 1. 6. estetika

 

Dizertačná skúška

 

1. Dizertačné skúšky sa na Katedre estetiky konajú raz za semester.

Termín v zimnom semestri: október. Prihlášku s kompletnými materiálmi treba odovzdať do 15. septembra.

Termín v letnom semestri: máj. Prihlášku s kompletnými materiálmi treba odovzdať do 15. apríla.

Prihlášky prijíma sekretariát Katedry estetiky, evidenciu má na starosti prof. PhDr. Peter Michalovič, PhD. a Doc. PhDr. Michal Babiak, Mr. 

 

2. Podmienky dizertačnej skúšky:

- splnenie všetkých požiadaviek štúdia,

- predloženie projektu práce školiteľovi práce;

- predloženie zoznamu publikačnej činnosti za dobu trvania doktorandského štúdia (uchádzač musí mať publikovanú aspoň jednu štúdiu v karentovanom, alebo v odbornom časopise alebo v recenzovanom zborníku);

- predloženie projektu dizertačnej práce a štúdie, ktorá bude súčasťou dizertácie (štúdia v rozsahu cca 15 strán, napísaná podľa noriem publikovania v odbornej tlači);

- projekt a prácu treba predložiť najmenej v troch exemplároch minimálne 4 týždne pred konaním dizertačnej skúšky;

- prácu a projekt musí prečítať a písomne odporučiť školiteľ pred konaním skúšky (minimálne 1 týždeň pre konaním dizertačnej skúšky);

- na prácu musí byť vypracovaný jeden posudok od externého recenzenta

I. Povinné predmety dizertačnej skúšky

Povinné predmety dizertačnej skúšky sú dejiny estetiky a estetická teória. Garant doktorandského štúdia spolu so školiteľom vyberú z každého predmetu jednu otázku.

II. Voliteľné predmety

Medzi voliteľné predmety patria estetika literatúry, estetika drámy, estetika výtvarného umenia, estetika hudby, estetika filmu, estetika intermediálnych umení, komparatistika a axiológia. Garant doktorandského štúdia spolu so školiteľom vyberú z uchádzačom vybraného predmetu sformulujú jednu otázku.

III. Priebeh skúšky

-  prezentovanie výsledkov doterajšej práce na dizertácii, posúdenie projektu, publikačnej činnosti a predloženej štúdie;

- odpovede na otázky;

- výsledok skúšky je výsledkom posúdenia všetkých častí dizertačnej skúšky

IV. Tematické okruhy dizertačnej skúšky

1. Neoformalizmus a otázka ozvláštnenia

2. Dekonštrukcia (umeleckého) textu

3. Možné svety a estetika

4. Artefakt, dielo a estetický objekt

5. Interpretácia: analýza a exegéza

6. Originál, kópia a falzifikát

7. Hnutie a nasmerovanie anglosaského antiesencializmu.

8. Hnutie a nasmerovanie severoamerického perceptualizmu

9. Súčasná  hermeneutika a estetika

10. Estetická dimenzia v existencializme

11. Fenomenológia umenia: Maurice Merleau-Ponty a Gaston Bachelard

12. Estetika a psychoanalýza umenia

13. Komparatistika a historická poetika

14. Genetické vzťahy a typologické súvislosti

15. Problematika pojmu „vplyvu“ v komparatistike