Pre uchádzačov

Bakalárske štúdium

Estetika sa študuje samostatne ako jednoodborové štúdium. Na prvom stupni denného štúdia trvá štúdium tri roky. Ukončuje sa bakalárskou skúškou a bakalárskou prácou. Absolventovi je udeľovaný titul Bc. Medzi profilové predmety štúdia patria dejiny estetiky a estetická teória. Paralelne sa poslucháč oboznamuje so základmi literárneho, výtvarného, hudobného umenia, s ich teóriou a estetikou. Pristupujú k nim mnohé ďalšie predmety v širokom rozsahu voliteľných predmetov, napríklad axiológia, komparatistika umenia, teória a dejiny dramatických umení a podobne – v rozsiahlej ponuke voliteľných prednášok. Štúdium umožní poslucháčovi nadobudnúť rozsiahly prehľad v oblasti estetiky, umenovedných disciplín, dejín umenia, absolventi estetiky dokážu na primeranej úrovni popísať a interpretovať umelecké diela, kultúrne fakty, venovať sa napr. publicistickej činnosti s týmto zameraním. Vďaka tomu nachádzajú poslucháči po skončení štúdia široké pole uplatnenia v oblasti estetickej, umeleckej a kultúrnej výchovy na stredných školách (po absolvovaní príslušného pedagogického kurzu na fakulte, paralelne so štúdiom), prípadne v umeleckých a kultúrnych inštitúciách (galériách, redakciách časopisov, vydavateľstvách), v mediálnom prostredí (rozhlas, televízia a pod.) zameraných na danú oblasť, v príslušných vedeckých a vysokoškolských inštitúciách, no aj v mnohých iných.POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Na všetky študijné programy otvárané v nasledujúcom akademickom roku budú
uchádzači prijímaní na základe prijímacej skúšky všeobecných študijných predpokladov pre vysokoškolské štúdium.

Magisterské štúdium

Magisterské štúdium odboru estetika je pokračovaním štúdia v odbore po úspešnom absolvovaní bakalárskeho štúdia. Magisterské štúdium trvá dva roky, je ukončené štátnou záverečnou skúškou a obhajobou diplomovej práce. Po úspešnom ukončení štúdia získava absolvent titul „Mgr.“.

Magisterské štúdium sa sústreďuje na teóriu estetiky, na aktuálne a moderné smery estetického myslenia, na problémy estetickej teórie v súčasnosti. Je zamerané na rozvoj poslucháčovej schopnosti interpretovať diela moderného umenia v kontexte súčasných estetických teórií, na jeho pochopenie súvislostí estetiky s paralelnými disciplínami (axiológiou, hermeneutikou a pod.). Okrem orientácie na diplomovú prácu, poslucháča magisterského štúdia obohacuje predovšetkým dôraz, ktorý štúdium kladie na vzájomnú súvislosť teórie a zložitých umeleckých a kultúrnych javov súčasnosti.

Na daný magisterský študijný program budú v nasledujúcom akademickom roku
prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky, podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru za absolvované profilové kurzy, ktoré predstavujú základ bakalárskeho študijného programu, na ktorý nadväzuje magisterský študijný program.

Pre študijný program Estetika v jednoodborovom štúdiu sú profilové nasledovné kurzy: Dejiny estetiky 1, 2, 3, 4, Estetická teória 1, 2.