Štátne skúšky

Témy záverečných prác AR 2023/2024

Bakalárske práce


Prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc.

 • Systém jazyka umenia: text a non-text
 • Ozvláštnenie a estetická funkcia
 • Jan Mukařovský a dva modely komunikácie 

Prof. PhDr. Oliver Bakoš, CSc.

 • Interpretácia miesta a postavenia výtvarného umenia v Schellingovej a Hegelovej klasifikácii umení.
 • Umelecké dielo ako priesečník slobody a nevyhnutnosti v Heglovej estetike
 • Chápanie hudby u Schopenhauerove chápanie významu hudby a jej miesta v jeho klasifikácii umení 

Doc. Mgr. Juraj Hamar, CSc.

 • Aristotelova Poetika a Leviatan Andreja Zvjaginceva
 • Nekorektnosť komického obrazu
 • Absurdný hrdina

Doc. PhDr. Michal Babiak, CSc.

 • Estetika a poetika Boccacciovho Dekameronu
 • Romantizmus v básni Havran E. A. Poea
 • Händelove opery

Mgr. Viera Bartková, PhD.

 • Krajinomaľba a estetické ocenenie prírody: Barbizonska škola
 • Estetika a výtvarné umenie 19. storočia: maliarky realizmu a impresionizmu
 • Prostriedky imediácie v maľbe

Mgr. Juraj Oniščenko, PhD.

 • Platónova filozofia a film
 • Status reality v estetike filmu
 • Estetika atrakcií a film

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD.

 • Gýč v kontexte súčasného umenia
 • Súčasné podoby odlišnosti medzi vysokým a populárnym umením
 • Návrat ku kráse a súčasná umelecká prax

Témy záverečných prác AR 2022/2023

Diplomové práce


Prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc.

 • Estetické a anestetické vo vizuálnom umení

Prof. PhDr. Oliver Bakoš, CSc.

 • Porovnanie významu a miesta hudobného umenia v estetickej koncepcii Schellinga a Hegla 

Doc. Mgr. Juraj Hamar, CSc.

 • Identita ženy v reklame
 • Novodobé tendencie v hip-hopovej subkultúre 

Mgr. Viera Bartková, PhD.

 • Estetika svetla a farby v gotike 

Mgr. Juraj Oniščenko, PhD.

 • Filmová tvorba Juraja Jakubiska
 • Žáner a realita vo filmovej tvorbe Petra Bebjaka 

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD.

 • Súčasné druhy interakcií medzi aktérmi a divákmi v súčasnom performatívnom umení
 • Návrat ku kráse a súčasná umelecká prax
 • Telesnosť v súčasnej maľbe
 • Hranice medzi ľudským a animálnym v umení 

Bakalárske práce 

Prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc.

 • Estetika dandyzmu a dramatická tvorba Oscara Wilda
 • Spor mimetizmu a antimimetizmu v modernom výtvarnom umení 

Doc. PhDr. Michal Babiak, PhD.

 • Realizmus v románe Pani Bovaryova Gustava Flauberta
 • Opera Kováč Wieland Jána Levoslava Bellu
 • Romantizmus v Satyrovi Victora Huga 

Doc. Mgr. Juraj Hamar, CSc.

 • Estetická percepcia v neuroestetike
 • Vývoj pojmu gýč v kontexte umenia 

Mgr. Viera Bartková, PhD.

 • Výtvarná moderna a problém farby
 • Filozoficko-estetické inšpirácie hnutia de Stijl
 • Apropriácia a pop-art
 • Surrealizmus vo feministickej estetike a umení 

Mgr. Juraj Oniščenko, PhD.

 • Estetika filmovej tvorby Ridleyho Scotta 

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD.

 • Gýč a súčasná fotografia
 • Estetika populárnej kultúry z perspektívy pragmatizmu
 • Patočka a jeho chápanie súčasného umenia
 • Pojem krásy v Platónovom dialógu SympozionGýč a súčasný odevný dizajn

Štátne záverečné skúšky v študijnom programe Estetika sa uskutočnia 22.08.2023 o 9.00 (Bc aj Mgr. stupeň).