Prof. PhDr. Oliver Bakoš, CSc.

Estetiku a filozofiu vyštudoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1985-1987 absolvoval stáž na Humboldtovej univerzite v Berlíne. V súčasnosti pôsobí ako profesor na Katedre estetiky FiF UK v Bratislave, ktorú dlhodobo viedol. Prednáša kurzy Dejiny estetiky, Kantova estetika, Aktuálne problémy súčasnej estetiky. Z oblasti estetiky vydal dve knihy: Paradoxy vkusu (1989), Básnik a vec (2000). Venuje sa prekladom diel popredných filozofov, akými sú Nietzsche, Kant či Gadamer.

Popri vedeckých a pedagogických aktivitách sa venuje aj literárnej činnosti, z čoho vzišli zbierky humoristických poviedok z univerzitného a študentského prostredia: Katedra paupológie (2001) a O učiteľoch a iných ľuďoch (2003). Okrem toho pravidelne prispieva svojimi glosami a úvahami do denníkov a iných periodík.

VUPCH