Mgr. Viera Bartková, Phd.

Absolvovala štúdium odboru estetiky, slovenského jazyka a vedy o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a študijné pobyty na univerzitách v Budapešti, Padove a Ríme. Doktorandské štúdium ukončila na Katedre kulturológie. Od roku 2014 pôsobí ako odborná asistentka a didaktička estetickej výchovy na Katedre estetiky. Popri výskume so zameraním na problematiku interdisciplinárnych a interkultúrnych vzťahov v umení sa venuje divadelnej kritike a na Univerzite tretieho veku vedie kurz z dejín divadla a drámy pre seniorov. Organizačne sa podieľala na produkcii DIES ACADEMICUS – prehliadka tvorivých aktivít študentov FIF UK v Bratislave a festivalu Cap á l'Est v Banskej Štiavnici. Ako členka OZ Univerzál sa pokúša o rekonštrukciu a vytvorenie akademického kultúrneho centra UniverSaal (priestory bývalej koniarne) na FiF UK. Zabezpečuje výuku kurzov Dejiny výtvarného umenia, Estetika výtvarného umenia, Dejiny slovenského výtvarného umenia, Výtvarné dielo a galéria, Analýza výtvarného diela, Didaktika estetickej výchovy a realizuje predmet Exkurzia z dejín výtvarného umenia.

Najvýznamnejšie príspevky: Dvojaká morálka aktu (2009); Reflexia výtvarnej kultúry v slovenskom národnom obrodení (2012); Ján Kollár – medzi umením, ideológiou a obrazotvornosťou (2013); Etnografické motívy v maľbe 19. storočia (2015); Rímske pramene (2015); Umelci zo Slovenska a okruh dánskych umelcov v Ríme (2015). La cultura artistica nel XIX  secolo: artisti provenienti dalla Slovacchia a Roma – ricerca archivistica (2017); Seniorsky divák a súčasné divadlo (2018); V neistých časoch naprieč umením: divadelné aktivity Vladimíra Wagnera (2019).