Mgr. Juraj Oniščenko, Phd.

V rokoch 1997-2005 študoval na Katedre filmovej vedy VŠMU v Bratislave. V rokoch 2001 až 2005 študoval filozofiu na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Doktorandské štúdium absolvoval v rokoch 2008-2012 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave v odbore Estetika, kde v súčasnosti pôsobí ako odborný asistent a koordinátor výmenného medzinárodného programu Erasmus+. Od roku 2018 vyučuje na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU. Vedecky sa zaoberá predovšetkým kontinentálnou estetikou 20. storočia, teóriou a ontológiou filmu, ontológiou obrazu a jeho pohybu, interpretáciou filmu. Na Katedre estetiky zabezpečuje výuku predmety Dejiny svetového filmu, Estetika filmu, Interpretácia k dejinám kinematografie a Estetika filmu J. M. Lotmana.

Od roku 2012 pripravuje a odborne garantuje projekt SFÚ – Filmový kabinet, ktorý je venovaný dejinám svetovej kinematografie. Mimo akademickej pôdy sa pravidelne podieľa na organizácii Filmového festivalu Cinematik v Piešťanoch. V minulosti patril k tímu organizátorov MFF Artfilm Trenčianske Teplice, MFF študentských filmov Bratislava Áčko a aj na MFF Bratislava.

Najvýznamnejšie príspevky: Skutočné vo filme a jeho pôsobenie (2011); Historicko-metodologický komentár k dejinám slovenskej kinematografie prvej polovice deväťdesiatych rokov (2013); Základné rysy a podoby ruského filmu sovietska montážna škola a Andrej Tarkovskij (2016); Ján Mukařovský a podstata filmu (2017).