Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Štátne skúšky

- letný termín štátnej skúšky je od 15. júna 2020 do 3. júla 2020

- jesenný termín štátnej skúšky je od 17. augusta 2020 do 31. augusta 2020

-23. marca 2020 do 3. apríla 2020 zapíšu prostredníctvom akademického informačného systému predmety štátnej skúšky. Predmety štátnej skúšky:

BC - Obhajoba bakalárskej práce

MGR - Obhajoba diplomovej práce, Estetická teória, Interpretácia umeleckého textu, Dejiny a teória vybraného druhu umenia (špecifikovanie až pri prihlasovaní na štátne skúšky, resp. nahlásiť mailom v čase podávania prihlášok študijnej poradkyni)

- Študenti bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia sa v tomto akademickom roku prihlasujú na štátnu skúšku výlučne elektronicky prostredníctvom akademického informačné systému v termíne od 18. mája 2020 do 22. mája 2020.

Zápočtový týždeň

- 3boES -termín na uzavretie priebežného hodnotenia pre všetkých študentov s výnimkou študentov magisterských študijných programov končiacich štúdium je od 25. mája 2020 do 29. mája 2020;

- 2moES - termín na uzavretie priebežného hodnotenia pre študentov magisterských študijných programov končiacich štúdium je od 4. mája 2020 do 7. mája 2020

- skúškové obdobie je od 1. júna 2020 do 3. júla 2020 a od 17. augusta 2020 do 31. augusta 2020; v termíne od 17. augusta 2020 do 31. augusta 2020 je možné realizovať aj skúšky, ktoré z objektívnych dôvodov nie je možné uskutočniť dištančným spôsobom

Záverečné práce

- termín na odovzdanie záverečných prác pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia, ktorí sa prihlasujú na letný termín štátnej skúšky, je 22. máj 2020

- termín na odovzdanie záverečných prác pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia, ktorí sa prihlasujú na jesenný termín štátnej skúšky, je 26. jún 2020

-Záverečné práce sa odovzdávajú výlučne elektronicky prostredníctvom akademického informačného systému. 

-V akademickom roku 2019/2020 študent každého stupňa štúdia odovzdáva na archiváciu vytlačené a zviazané vyhotovenie záverečnej práce v počte 1 kus. Termín na odovzdanie vytlačeného a zviazaného vyhotovenia záverečnej práce pre študentov všetkých stupňov štúdia je v deň konania obhajoby záverečnej práce, pokiaľ do tohto dňa prestanú platiť vládou nariadené obmedzenia pre prevádzkovateľov relevantných služieb vyhlásených v súvislosti s ochorením COVID-19; inak sa vytlačené a zviazané vyhotovenie záverečnej práce odovzdáva dodatočne, a to do piatich dní od skončenia platnosti uvedených obmedzení. 

Dr. Bartková oznamuje, že okrem mailových konzultácií zavádza aj online konzultačné hodiny pre študijné záležitosti prostredníctvom chatu MS Teams (prístup cez fakultnú mailovú adresu), ktoré sa budú konať každý štvrtok od 11.00 - 12.00. 

DOD aj na katedre estetiky

Deň otvorených dverí na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského sa uskutoční v sobotu 25. 1. 2020.

Program začína o 10:00 stretnutím s vedením fakulty v Moyzesovej sieni a od 11:00 pokračuje prezentáciami jednotlivých katedier. Radi vás privítame aj na katedre estetiky!

Divadlo Transparent

Študentské divadlo katedry estetiky Transparent obnovuje po dvoch rokoch svoju funkciu. Jeho bývalí členovia sú tento rok už absolventmi a tak robíme nábor nových členov. Ak by vás táto ponuka oslovila, kontaktujte nás na: viktoria.oroszovagmail.com

Budeme sa tešiť.

Nový web pre študentov

Vážení študenti, chceli by sme vám dať do pozornosti nový web našej katedry. Nájdete na ňom literatúru a informácie potrebné k vášmu štúdiu.

http://estetikafifuk.weebly.com/