Aktuality

Vážení študenti, chceli by sme vám dať do pozornosti nový web našej katedry. Nájdete na ňom literatúru a informácie potrebné k vášmu štúdiu.

estetikafifuk.weebly.com

Vážení študenti,

Spolková republika Bavorsko ponúka  možnosť ročného štúdia  na Univerzite v Regensburgu pre študentov zo strednej, východnej a juhovýchodnej Európy.  Prihlášky je možné zasielať do 1. Decembra 2015.

Viac informácií o možnosti štúdia nájdete ne webovej stránke:
http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html

 


 

 

Vážení študenti, 

od 12.10 2015 je otvorené výberové konanie pre tých z vás ktorí majú záujem absolvovať študijný pobyt na zahraničnej vysokej škole v rámci UTRECHT NETWORK (univerzity v USA a Kanade).

Prihlášky do výberového konania prosím zašlite ne Referát zahraničných stykov
FiF UK, prípadne ich na referát doneste osobne. Uzávierka prihlášok je v pondelok 26.10.2015.


Súčasťou prihlášky je:
-žiadosť o štúdium na (jednej) vybranej univerzite, v, 5-krát
-   životopis, v angličtine, 5-krát, v ktorom uchádzač uvedie aj svoje doterajšie zahraničné pobyty súvisiace so štúdiom
- krátky motivačný list, v angličtine, 5-krát
- odporúčanie školiteľa diplomovej práce/vedúceho katedry či učiteľa, v angličtine, 1 originál a 4 kópie  
-  potvrdenie o jazykovej skúške z anglického jazyka, pri University of Ottawa aj francúzskeho jazyka (DELF/DALF a pod.); pri univerzitách v Gruzínsku, Južnej Kórei a na Taiwane stačí aj potvrdenie o spôsobilosti sledovať a pochopiť študijné materiály a prednášky v anglickom jazyku, toto potvrdenie
vystaví učiteľ anglického jazyka/prednášajúci na príslušnej fakulte. Uznávaná jazyková skúška (TOEFL, IELTS) je ale pre študentov uchádzajúcich sa o pobyt v USA alebo Kanade NEVYHNUTNÁ

Viac informácií rovnako aj dokument žiadosti o štúdium nájdete na webovej stránke:  

uniba.sk/o-univerzite/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/utrecht-network/vymena-medzi-un-a-usa/

uniba.sk/o-univerzite/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/utrecht-network/vymenne-pobyty-v-australii/


 

 

Akcia Rakúsko-Slovensko - otvorenie novej výzvy

 

V rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov, Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov a Štipendiá Akcie pre diplomantov.

V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty (1 – 3 dni) sa prijímajú žiadosti priebežne.

 

Základný harmonogram tejto výzvy je:

-         Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 10. 2015

-         Výber štipendistov: koniec novembra/december

O štipendium sa môžu uchádzať študenti 2. stupňa VŠ, doktorandi a postdoktorandi zo štátnych a verejných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied.

 

V rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko je možné žiadať aj o projektovú podporu.

Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke www.aktion.saia.sk, pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v 4 pracoviskách SAIA na Slovensku (http://www.saia.sk/sk/pages/kontakty/pracoviska-saia-v-bratislave-a-v-regionoch).

 


 

Hosťujúci profesor

Na základe bilaterálnej univerzitnej zmluvy o spolupráci medzi UK a Univerzitou Innsbruck OMV RUK vyhlasuje výzvu na podanie žiadosti na post hosťujúceho profesora na Univerzite v Innsbrucku pre akademický rok 2016/2017. Aktuálne sa výzva týka prednostne tých profesorov, ktorí už majú kontakt s kolegami na Univerzite Innsbruck a majú záujem vycestovať na 2 mesiace a v období 1.10. 2016 – 30.6.2017 do Innsbrucku.

Výzva na podávanie žiadostí je otvorená do 30.10.2015.

Záujemcovia musia vyplniť prihláška, ktorú musia záujemcovia a zaslať na OMV RUK na meno Mgr. Ivana Krajčovičová (t.č. 592 44 234; ivana.krajcovicovarec.uniba.sk )