ŠVOK

Študentská vedecká a odborná konferencia je prehliadkou prác študentov konkrétneho študijného odboru. Ide o súťaž, kde sú jednotlivé práce a vystúpenia hodnotené odbornou komisiou. Spravidla tri najlepšie práce sekcie sú ocenené dekanom finančnou cenou (formou mimoriadneho štipendia).

ŠVOK predstavuje možnosť prezentácie výsledkov vlastnej práce v písomnej i ústnej podobe, ponúka možnosť sebarealizácie a zviditeľnenia sa. Na účasť na ŠVOK sa prihliada aj na prijímacom konaní na doktorandské štúdium. Taktiež je to možnosť tvorivého dialógu s kolegami študentmi aj pedagógmi a získanie nových skúseností a informácií, overenie si vlastnej odbornej úrovne v konkurencii.