Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Katarína Hladíková, PhD.

Stručný životopis

 • od 2018: vedecko-výskumný pracovník na FiFUK v Bratislave, Katedra archeológie
 • 2017: Mestské centrum kultúry v Malackách - Múzeum Michala Tillnera - archeológ

 • 2013–2014: vedecký a pedagogický pracovník na FiFUK v Bratislave, Katedra archeológie

 • 2006–2013: interné doktorandské štúdium na FiFUK v Bratislave (téma diz. práce - Postavenie detí vo villanovskom období v južnej Etrúrii. Analýza detských hrobov v kontexte vybraných pohrebísk – školiteľ Prof. PhDr. Eduard Krekovič, CSc.)    

 • 2005–2006: Pamiatkový úrad SR – Odbor výkonu štátnej správy, Oddelenie pamiatkových území, Referát archeológie  – samostatný radca

 • 2005: štátna skúška a obhájenie diplomovej práce v odbore archeológia, špecializácia klasická archeológia na FiF UK v Bratislave (téma dipl. práce - Elity juhovýchodnej Európe v staršej dobe železnej. „Kniežacie“ hroby na Glasinaci – školiteľka PhDr. Etela Studeníková, CSc.)


Granty a projekty

 • 2018-2019: Natura et cultura. Koevolúcia človeka a prírodného prostredia v 6. až 2. tisícročí pred n. l. v oblasti severne od stredného Dunaja skúmaná na základe archeologických a environmentálnych prameňov, APVV-14-0550, spoluriešiteľka
 • 2012-2014: Príprava komplexnej publikácie archeologického materiálu z polykultúrnej lokality Svodín-Busahegy, okr. Nové Zámky, VEGA 1/0924/12, spoluriešiteľka
 • 2013-2014: Archeologická chronometria na Slovensku, APVV-0598-10, spoluriešiteľka
 • 2011: Dieťa v pravekej spoločnosti, VEGA č. 1/0197/08, spoluriešiteľ
 • 2008: Plasticky zdobená mazanica z doby bronzovej, UK 152/2008, spoluriešiteľka

Terénna činnosť

 • 2016: Závod – (v spolupráci s AM SNM Bratislava)

 • 2012: Závod  - povrchový prieskum (pod vedením dr. P. Bartu)

 • 2008:

  • Taliansko - Tarkvínia (pod vedením prof. G. Bagnasco-Gianni, Universita Milano)
  • Voderady – Samsung Electronics (pod vedením doc. J. Hošša)
 • 2000-2002: Rakúsko – Petronell-Carnuntum (pod vedením Dr. M. Kandlera)

 • 2006:

  • Holice – výskum presbytéria kostola sv. Petra a Pavla (pod vedením Mgr. E. Hraškovej)
  • Levice – Géňa  – plynovod - (pod vedením doc. J. Hošša)
 • 2005: Neologický cintorín, Žižkova ul., Bratislava – urnový háj (pod vedením Mgr. E. Hraškovej)

 • 2005:

  • Bratislavský hrad – dolná východná terasa – rekonštrukcia kanalizácie  (pod vedením Mgr. E. Hraškovej)
  • Kopčany (pod vedením Dr. Baxu)
 • 2001: Taliansko – Velia (pod vedením prof. V. Gassner, Universität Wien)

 • 1999–2002: 

  • Hrabušice – Zelená Hura (pod vedením doc. Slivku)
  • Bratislava - Devín (pod vedením dr. Plachej)

Študijné pobyty

 • 2008-2009: Wien (Republik Österreich), Aktion Österreich – Slowakei, SAIA, Universität Wien, Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie (3 mesiace)

 • 2007-2008:  WIen (Republik Österreich) - Erasmus, Universität Wien, Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie (3 mesiace)


Iné aktivity

 • člen organizačného tímu za PÚSR v Bratislave – Medzinárodná konferencia stredoveku Archaeologica Historica, Bardejov – Zlaté, 9/2006

 • člen organizačného tímu za Katedru archeológie, FiFUK v Bratislave – Medzinárodná konferencia – Počítačová podpora v archeológii, Kočovce – 5/2013

 • výberové prednášky Univerzita tretieho veku pri UK v Bratislave, odbor Archeológia


Publikácie

 • Grznár, P. – Kravjarová, K. – Ridegová, L., 2006: „Husitské hradby“ – opevnenie obce Prietrž, okr. Senica. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 9. Zborník zo seminára konaného dňa 8. 12. 2005. Trnava. 47-52.

 • Hoššo, J. – Jaššo, F. – Kravjarová, K., 2008: Záchranný výskum na trase plynovodu Levice-Géňa – Starý Hrádok. AVANS v r. 2006. Nitra. 68-69.

 • Hanuš, M. – Kravjarová, K., 2008: Archeologický výskum v presbytériu kostola sv. Petra a Pavla v Holiciach, okr. Dunajská Streda. AVANS v r. 2006. Nitra. 64-65.

 • Hanuš, M. - Grznár, P. –– Hladíková, K. – Budaj, M. – Čurný, M., 2008: Výsledky archeologického výskumu kostola sv. Petra a Pavla v Holiciach, okr. Dunajská Streda. Archaeologia historica 33. Brno. 2008. 297-319.

 •  Hladíková, K.: Hellerschmid, I. 2008: Die Urnenfelder-/hallstattzeitliche Wallanlage von Stillfried an der March. Ergebnisse der Ausgrabungen 1969-1989 unter besonderer Berücksichtigung des Kulturwandels an der Epochengrenze Urnenfelder-/Hallstattkultur. Mit Beiträgen von M. Penz, R. Sauer, K. Wiltschke-Schrotta. Mitteilungen der prähistorischen Kommision, Band 63, H. Friesinger (Hrsg.). Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Wien 2006. (Recenzia). Zborník FF UK, Musaica 25, Bratislava. 174-175.

 • Hladíková, K. – Piatničková, K. – Hladík, M., 2009: Osídlenie juhovýchodnej časti Trnavskej sprašovej tabule kultúrou s mladšou lineárnou keramikou. Zborník FF UK, Musaica 26, Bratislava. 21-34.

 • Hladíková, K. – Piatničková, K., 2009: Nové nálezy kultúry s mladšou lineárnou keramikou z Opoja. Zborník FF UK, Musaica 26, Bratislava. 5-20.

 • Hladíková, K. - Piatničková, K., 2011: Záchranný výskum na stavbe Samsung. AVANS v roku 2008. Nitra. 98-100, 310.

 • Kmeťová, P. – Hladíková, K. – Gregor, M., 2010: Plasticky zdobená mazanica z Levíc-Géne In: Popolnicové polia a doba halštatská, Nitra. 139-160.

 • Hladíková, K., 2011: Príspevok k problematike pohrebného rítu detí villanovskej kultúry, Zborník FF UK, Musaica 27, Bratislava. 277-295.

 • Demján, P. – Hladíková, K. – Lieskovský, T. - Pavúk, P., 2013: Zborník abstraktov z konferencie POČÍTAČOVÁ PODPORA V ARCHEOLÓGII 12. Kočovce. 22. – 24. máj 2013.

 • Barta, P. - Demján, P. - Hladíková, K. – Kmeťová, P. – Piatničková, K., 2013. Database of radiocarbon dates measured on archaeological samples from Slovakia, Czechia, and adjacent regions. Archaeological Chronometry in Slovakia, Slovak Research and Development Agency Project No. APVV-0598-10, 2011 -2014, Dept. of Archaeology, Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava. URL: http://www.c14.sk

 • Hladíková, K., 2013: Reflection of Age or Social Status? Case study - Quattro Fontanili,Veii. Karl, R. – Leskovar, J.: Interpretierte Eisenzeiten. Fallstudien, Methoden, Theorie. Tagungsbeiträge der 5. Linzer Gespräche zur interpretativen Eisenzeitarchäologie. 15.-17. November 2012. Linz. 259-270.

 • Hladíková, K., 2014: Perception of Children in Villanovan Period in Southern Etruria. Workshop of the Archaeology of Childhood. The Child and Childhood Perspectives in the Light of the Archaeology – Problems and Research Perspectives. Małkocin, 5. – 6. November 2012. Wrocław. 41-73.

 • Barta, P. – Demján, P. – Hladíková, K. – Mellnerová Šuteková, J., 2014: Predbežné výsledky výskumu v obci Závod, okr. Malacky. In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského – Musaica, roč. XXVIII. Bratislava. 239 –247.

 • Hladíková, K., 2016: Hrnčiarske remeslo z pohľadu archeológie. In: Zborník Malacky a okolie 9 – História. Malacky. 9-26.

 • Hladíková, K., 2017: Znovunájdené kachlice z pálfiovského kaštiela v Malakách. In: Zborník Malacky a okolie 10 – História. Malacky. 39-51.

   

  odkaz na academia edu: https://uniba.academia.edu/KatkaKravjarca