Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia katedry

Profesori

Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.

prof. Jozef Bátora

Č. dverí: G327

Konzultačné hodiny: streda, 12:20-14:20

Telefón: +421 2 9013 2154

Email: jozef.batorauniba.sk

Odborné zameranie

 • Špecialista na problematiku neskorej doby kamennej (eneolitu) a doby bronzovej v strednej a východnej Európe vrátane Eurázijskej oblasti a Kaukazu, konkrétne počiatky metalurgie farebných kovov, problematika pohrebného rítu, spoločenskej stratifikácie, štruktúry osídlenia a otázky interkultúrnych a interregionálnych kontaktov.

Pedagogická činnosť

KódNázov predmetu
A-boAE-003Doba bronzová na Slovensku a v susedných oblastiach
A-boAE-010Doba železná na Slovensku a v susedných oblastiach strednej Európy
A-boAE-018Bakalárska práca
A-moAE-002Civilizácia doby bronzovej v Európe
A-moAE-003Civilizácia doby železnej v Európe
A-moAE-006Odborná prax
A-moAE-011Seminár k diplomovej práci
A-moAE-012Diplomová práca
A-moAE-40Vybrané problémy európskej archeológie 1

 
Ďalšie informácie

Prof. PhDr. Eduard Krekovič, CSc.

Eduard Krekovič

Č. dverí: G327

Konzultačné hodiny: pondelok, utorok, streda (medzi prednáškami)

Telefón: +421 2 9013 2166

Email: eduard.krekovicuniba.sk

Odborné zameranie

 • Špecialista na výskum doby rímskej (rímske provincie a Barbarikum), venuje sa tiež teórii archeológie a metodológii.

Pedagogická činnosť

KódNázov predmetu
A-boAE-009Úvod do archeológie
A-boAE-011Slovensko v dobe rímskej
A-boAE-018Bakalárska práca
A-moAE-004Rímska Panónia
A-moAE-011Seminár k diplomovej práci
A-moAE-012Diplomová práca
A-moAE-020Metodológia archeológie

 
Ďalšie informácie

 

Docenti

Doc. PhDr. Michal Slivka, CSc.

Michal Slivka

Číslo dverí: G324a

Konzultačné hodiny: utorok, streda, 8:30-10:30

Telefón: +421 2 9013 1285

Email: michal.slivkauniba.sk

Odborné zameranie

 • Venuje sa archeológii stredoveku v oblasti strednej Európy a je špecialistom v oblasti kresťanskej archeológie, monasterológie a fortifikačných útvarov.

Pedagogická činnosť

KódNázov predmetu
A-boAE-008Odborná exkurzia 1
A-boAE-018Bakalárska práca
A-boAE-020Stredoveká a postmedieválna archeológia
A-boAE-021Úvod do včasno- a vrcholnostredovekej archeológie
A-boAE-024Stredoveká archeológia všedného dňa
A-boAE-035Odborná exkurzia 2
A-boAE-037Výberový seminár zo slovanskej a stredovekej archeológie
A-moAE-009Výberový seminár zo slovanskej a stredovekej archeológie 1
A-moAE-010Výberový seminár zo slovanskej a stredovekej archeológie 2
A-moAE-011Seminár k diplomovej práci
A-moAE-012Diplomová práca
A-moAE-014Kristianizácia Slovanov a Európa
A-moAE-015Život a kultúra stredovekej Európy
A-moAE-021Monastická kultúra
A-moAE-024Odborná exkurzia 1
A-moAE-030Odborná exkurzia 2
A-dAE-009Stredoveká duchovná kultúra

 
Ďalšie informácie

 

Odborní asistenti

Mgr. Martin Bača, PhD. (koordinátor zahraničných mobilít)

Martin Bača

Č. dverí: G324a

Konzultačné hodiny: streda, 12:30-14:30

Telefón: +421 2 9013 1285

Email: martin.bacauniba.sk

Odborné zameranie

 • Doba bronzová v Európe, teória a metóda v archeológii, experimentálna archeológia, evidencia a spracovanie zbierkových predmetov katedry

Pedagogická činnosť

KódNázov predmetu
A-boAE-009Úvod do archeológie
A-boAE-036Výberový seminár z praveku a doby rímskej
A-boAE-118Seminár z doby bronzovej
A-boAE-144Teória a metóda v archeológii
A-boAE-145Experimentálna archeológia
A-boAE-146Seminár k bakalárskej práci 1
A-boAE-147Seminár k bakalárskej práci 2
A-moAE-205Metodológia archeológie
A-moAE-304Vybrané problémy európskeho praveku 1
A-moAE-309Vybrané problémy európskeho praveku 2
A-moAE-409Cvičenia z teoretickej archeológie
A-moAE-410Diplomový seminár

 
Ďalšie informácie

Mgr. Peter Barta, PhD.

Peter Barta

Č. dverí: G324b

Konzultačné hodiny: pondelok, 10:00-12:00 a podľa dohovoru mailom

Telefón: +421 2 9013 2281

Email: peter.bartauniba.sk

Odborné zameranie

 • Praveká archeológia, archeologická chronometria, absolútne datovanie metódou 14C, dendrochronológia.

Pedagogická činnosť

KódNázov predmetu
A-boAE-018Bakalárska práca
A-boAE-036Výberový seminár z praveku a doby rímskej
A-boAE-043Absolútne datovanie v archeológii
A-boAE-046Prírodné vedy v archeológii
A-moAE-007Výberový seminár z praveku a doby rímskej 1
A-moAE-008Výberový seminár z praveku a doby rímskej 2
A-moAE-009Výberový seminár zo slovanskej a stredovekej archeológie 1
A-moAE-010Výberový seminár zo slovanskej a stredovekej archeológie 2
A-moAE-011Seminár k diplomovej práci
A-moAE-012Diplomová práca
A-moAE-036Koncepcia archeologickej argumentácie s 14C dátami
A-moAE-41Vybrané problémy európskej archeológie 2
A-dAE-007Aktuálne výskumy archeologickej chronológie v praveku

 
Ďalšie informácie

Mgr. Katarína Hladíková, PhD.

Č. dverí: G325a

Konzultačné hodiny: štvrtok 9:30–10:30

Telefón:  +421 2 9013 2228

Email: katarina.hladikovauniba.sk

Odborné zameranie

 • prehistorická, protohistorická, klasická archeológia, počítačová podpora v archeológii, archeológia detstva

 

Pedagogická činnosť

KódNázov predmetu
A-boAE-011/00Slovensko v dobe rímskej
A-boAE-015/00Seminár z doby rímskej
A-boAE-028/00Počítačová podpora v archeológii 1
A-boAE-044/10Materiálna kultúra 1 - praktické cvičenie
A-boAE-114/09GIS v archeológii
A-moAE-201/15Doba halštatská až sťahovanie národov
A-moAE-208/15Počítačová podpora v archeológii 2

 

 Ďalšie informácie

Mgr. Tomáš König, PhD. (vedúci katedry)

Tomáš König

Č. dverí: G325b

Konzultačné hodiny: streda 9:05–10:35  

Telefón: +421 2 9013 2230

Email: tomas.koniguniba.sk

Odborné zameranie

 • Včasný stredovek, stredoveká keramika.

Pedagogická činnosť

KódNázov predmetu
A-boAE-008Odborná exkurzia 1
A-boAE-012Prví Slovania na území Slovenska a Avari
A-boAE-018Bakalárska práca
A-boAE-019Veľká Morava
A-boAE-022Seminár zo slovanskej archeológie
A-boAE-023Seminár zo stredovekej archeológie
A-boAE-045Materiálna kultúra 2 - praktické cvičenie
A-moAE-011Seminár k diplomovej práci
A-moAE-012Diplomová práca
A-moAE-013Včasný stredovek strednej Európy
A-moAE-024Odborná exkurzia 1
A-moAE-027Aktuálne otázky zo slovanskej a stredovekej archeológie 1
A-moAE-028Aktuálne otázky zo slovanskej a stredovekej archeológie 2

 
Ďalšie informácie

Mgr. Jana Mellnerová (Šuteková), PhD. (študijná poradkyňa)

Jana Mellnerová (Šuteková)

Č. dverí: G324b

Konzultačné hodiny: v akademickom roku 2019-2020 v stredu mimo vyučovania alebo po dohode e-mailom

Telefón: +421 2 9013 2282

Email: jana.mellnerovauniba.sk

Odborné zameranie

 • Obdobie neolitu a eneolitu, epilengyel, badenská kultúra a postbadenské obdobie, bošácka kultúra, jevišovická kultúra.

Pedagogická činnosť

KódNázov predmetu
A-boAE-002Neolit
A-boAE-013Eneolit
A-boAE-025Proseminár z praveku
A-boAE-044Materiálna kultúra 1 - praktické cvičenie
A-boAE-047Letná škola archeológie 1
A-boAE-106Seminár z neolitu
A-boAE-111Seminár z eneolitu
A-boAE-125Seminár k bakalárskej práci 1
A-boAE-130Seminár k bakalárskej práci 2
A-boAE-132-4Odborná exkurzia 1, 2, 3
A-moAE-011Seminár k diplomovej práci
A-moAE-024Odborná exkurzia 1
A-moAE-025Aktuálne otázky z praveku a doby rímskej 1
A-moAE-030Odborná exkurzia 2
A-moAE-038Letná škola archeológie 2
A-moAE-200Doba kamenná a bronzová v Európe
A-moAE-207Diplomový seminár
A-moAE-300Neolit v Európe
A-moAE-302Výberový seminár z prehistorickej archeológie 1
A-moAE-304Vybrané problémy európskeho praveku 1
A-moAE-305Eneolit v Európe
A-moAE-307Výberový seminár z prehistorickej archeológie 2
A-moAE-309Vybrané problémy európskeho praveku 2
A-dAE-010Vybrané kapitoly z neolitu a eneolitu Európy
 • od 2018: vybrané prednášky, STU v Bratislave, Fakulta architektúry, Univerzita III. veku, odbor Skvosty architektúry I a II
 • od 2004: vybrané prednášky, UK v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania, odbor Archeológia I - III


Ďalšie informácie

Mgr. Martin Neumann, PhD.

Martin Neumann

Č. dverí: G325a

Konzultačné hodiny: pondelok 9:05-10:35

Telefón: +421 2 9013 2229

Email: martin.neumannuniba.sk

Odborné zameranie

 • Stredovek a novovek (archeológia, história), doba bronzová, historická geografia, sídlisková štruktúra, transport a komunikácie, archeológia bojísk 

Pedagogická činnosť

KódNázov predmetu
A-boAE-100/15 Významné archeologické objavy Slovenska a Európy
A-boAE-020/00 Stredoveká a postmedieválna archeológia
A-boAE-146/16 Seminár k bakalárskej práci 1
A-boAE-148/17 Archeológia bojísk od praveku do konca 2. svetovej vojny
A-boAE-021/00 Úvod do včasno a vrcholnostredovekej archeológie
A-boAE-024/00 Stredoveká archeológia všedného dňa
A-boAE-147/16 Seminár k bakalárskej práci 2
A-boAE-044/10 Materiálna kultúra 1 – praktické cvičenie
A-moAE-202/15 Stredná Európa v období stredoveku
A-moAE-406/15 Život a kultúra stredovekej Európy
A-moAE-410/16 Diplomový seminár
A-moAE-304/15 Vybrané problémy európskeho praveku 1
A-moAE-211/15 Monastická kultúra
A-moAE-024/00 Odborná exkurzia 1
A-moAE-043/14 Moderné meracie techniky v archeológii

 
Ďalšie informácie

Mgr. Andrej Vrtel, PhD.

Andrej Vrtel

Č. dverí: G325b

Konzultačné hodiny: štvrtok, 12:35-14:05, prípadne po dohovore mailom

Telefón: +421 2 9013 2231

Email: andrej.vrteluniba.sk

Odborné zameranie

 • Doba laténska, metódy terénneho výskumu, ochrana a prezentácia archeologických pamiatok.

Pedagogická činnosť

KódNázov predmetu
A-boAE-004Metódy terénneho výskumu 1
A-boAE-007Odborná prax 1
A-boAE-010Doba železná na Slovensku a v susedných oblastiach strednej Európy
A-boAE-014Seminár z praveku: Doba železná
A-boAE-017Odborná prax 2
A-boAE-018Bakalárska práca
A-boAE-032Metódy terénneho výskumu 2
A-boAE-038Odborná prax 3
A-boAE-039Doba laténska na Slovensku a v susedných oblastiach strednej Európy
A-boAE-045Materiálna kultúra 2 - praktické cvičenie
A-moAE-003Civilizácia doby železnej v Európe
A-moAE-006Odborná prax
A-moAE-008Výberový seminár z praveku a doby rímskej 2
A-moAE-011Seminár k diplomovej práci
A-moAE-012Diplomová práca
A-moAE-022Ochrana a prezentácia archeologických pamiatok
A-moAE-037Doba laténska v Európe
A-moAE-42Metódy terénneho výskumu 3
A-dAE-011Architektúra a urbanizmus oppidálnych lokalít v strednom Podunajsku

 
Ďalšie informácie

 

Vedecko-výskumní pracovníci

Mgr. Igor Murín, PhD.

Č. dverí: G326

Konzultačné hodiny: po dohode e-mailom

Telefón: +421 2 9013 2219

Email: igor.murinuniba.sk

Odborné zameranie:

 •  archeogeofyzika

Pedagogická činnosť

 

Interní doktorandi

Mgr. Lenka Pechová

Lenka Demková

Č. dverí: G326

Konzultačné hodiny: štvrtok 10:00-12:00

Telefón: +421 2 9013 1285

Email: lenka.pechova@uniba.sk

Odborné zameranie

 • doba rímska, pohyby obyvateľstva, doprava, cesty

Ďalšie informácie

Mgr. Dominik Drozd

Dominik Drozd

Č. dverí: G326

Telefón: +421 2 9013 1285

Email: drozd10uniba.sk

Odborné zameranie

 • povrchová prospekcia, archeológia bojísk, stredovek, novovek

Ďalšie informácie

Mgr. Katarína Gajarská

Katarína Gajarská

Č. dverí: G326

Konzultačné hodiny: utorok, 11:00-14:00, prípadne po dohovore mailom

Telefón: +421 2 9013 1285

Email: gajarska2uniba.sk

Odborné zameranie

 • Doba rímska v strednej Európe, pohrebný rítus.
   

Ďalšie informácie

Mgr. Jakub Hájnik

Č. dverí: G326

Telefón: +421 2 9013 1285

Email: hajnik3uniba.sk

Odborné zameranie

Mgr. Tomáš Pišúth

Tomáš Pišúth

Č. dverí: G326

Telefón: +421 2 9013 1285

Email: pisuth1uniba.sk

Odborné zameranie

 • metóda a teória v archeológii (evolučná archeológia), obdobie neolitu v Európe (predovšetkým problematika neolitizácie)


Ďalšie informácie

 

 

Mgr. Peter Bogdaň

fotka Petra Bogdaňa

Č. dverí: G326

Telefón: +421 2 9013 1285

Email: bogdan4uniba.sk

Odborné zameranie: eneolit (badenská kultúra), archeologická prospekcia, sídlisková štruktúra

Ďalšie informácie

 

Dokumentaristka

Mgr. Erika Makarová, Ph.D.

Č. dverí: G326

Telefón: +421 2 9013 2155

Email: erika.makarovauniba.sk

 

Pracovníčka knižnice

Mgr. Andrea Bondorová

Andrea Bondorová

Č. dverí: G5

Telefón: +421 2 9013 2193

Email: andrea.bondorovauniba.sk