Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Zo života katedry

Rozhovor s vedúcim katedry prof. Jozefom Bátorom v časopise Téma

Udelenie Striebornej medaily Univerzity Komenského Špičkovému vedeckému tímu Filozofickej fakulty z Katedry archeoógie

 

Špičkový vedecký tím na Katedre archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Akreditačná komisia zverejnila v druhej polovici roka 2017 výsledky druhého kola posudzovania špičkových vedeckých tímov pôsobiacich na slovenských vysokých školách, medzi ktoré zaradila aj tím archeológov z Filozofickej fakulty UK v Bratislave.
Z oblastí humanitných a spoločenských vied boli v druhom kole úspešné iba štyri tímy na celom Slovensku a medzi nimi sú aj výskumníci pod vedením Prof. PhDr. Jozefa Bátoru, DrSc., vedúceho Katedry archeológie FiF UK. Členmi špičkového tímu „Archeológia: moderný výskum na Slovensku“ sú okrem neho aj Dr. Peter Barta, Dr. Tomáš König, Prof. Eduard Krekovič, Dr. Jana Mellnerová Šuteková, Doc. Michal Slivka a Dr. Andrej Vrtel.

Dňa 13. 12. 2017 bol členom špičkového vedeckého tímu katedry archeológie v Rektorskej sieni slávnostne  udelený diplom a Strieborná medaila UK, ktorú z rúk rektora Univerzity Komenského Prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD. prevzal vedúci Katedry archeológie Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.

Odborná exkurzia

Pre všetky ročníky: hodnotenie za účasť na exkurzii v ZS a LS akademického roka 2016/2017 zapisuje vyučujúci, s ktorým ste exkurziu absolvovali. Do indexu si ho dajte zapísať čo najskôr.


Upozornenie k predmetu odborná prax

Vyplnené potvrdenia o absolvovaní praxe na archeologickom terénnom výskume je potrebné odovzdať počas zápočtového týždňa do priečinku v miestnosti č. 326.


Konferencie, výstavy, rôzne...