Ročník 3 (2018), číslo 2

Obsah (*.pdf)

Musaica archaeologica 3-2, 2018, 1-6. Online. 28.02.2019.


Štúdie

Palaeolithic leafpoint from Malacky area (*.pdf)
Roman Vávra
Musaica archaeologica 3-1, 2018, 7-13. Online. 28.02.2019.

Eneolitické osídlení jižních Čech. Současný stav poznání (*.pdf)
Petr Menšík

Musaica archaeologica 3-2, 2018, 15-32. Online. 28.02.2019.

Eastern Influences and the Transition to New Types of Metal Working at the End of the Early Bronze Age in Central Europe (*.pdf)
Stanislav Grigoriev

Musaica archaeologica 3-2, 2018, 33-49. Online. 28.02.2019.

There is No Need for a Culture? Case Studies of Early Iron Age Settlements in Small Carpathians (*.pdf)
Michal Felcan

Musaica archaeologica 3-2, 2018, 51-72. Online. 28.02.2019.

Niekoľko poznámok k interpretácii ľudských zobrazení a významu nádob s antropomorfným aplikovaným motívom v období stredného neolitu (*.pdf)
Terézia Tomašovičová

Musaica archaeologica 3-2, 2018, 73-107. Online. 28.02.2019.


Rozhovor

Kam sme sa to až dostali. Rozhovor s Evženom Neustupným (*.pdf)
Martin Bača

Musaica archaeologica 3-2, 2018, 109-112. Online. 28.02.2019.

Recenzie

Graus, František: Živá minulost. Středověké tradice a představy o středověku. Argo. Praha 2017 (*.pdf)
Jakub Hájnik

Musaica archaeologica 3-2, 2018, 113-114. Online. 28.02.2019.


AKTUALITY (*.pdf)

XV. ročník konferencie Doba popolnicových polí a doba halštatská v Smoleniciach
Martin Neumann
Musaica archaeologica 3-2, 2018, 119-120. Online. 28.02.2019.

Konferencia Dejiny archeológie – Archeológia v Československu v rokoch 1918 – 1948 Martin Neumann
Musaica archaeologica 3-2, 2018, 120-121. Online. 28.02.2019.

Knižný fond významnej bádateľky PhDr. Kláry Markovej, CSc. súčasťou knižnice katedry archeológie
Andrea Bondorová
Musaica archaeologica 3-2, 2018, 121-122. Online. 28.02.2019.