Musaica

Musaica

ISBN: 978-80-223-2722-0, zborník vychádzal do roku 2014.

Zodpovedný redaktor: Mgr. Tomáš König, PhD.

Telefón: 02/ 59 339 447

Email: tomas.koniguniba.sk

 

Adresa redakcie

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

Katedra archeológie

Gondova 2, P.O.Box 32

SK-814 99 Bratislava

Vydavateľ: Univerzita Komenského v Bratislave


Zoznam čísiel (od roku 2007)

Musaica XXV. Zborník Filozofickej fakulty UK. Bratislava 2007. (*.pdf)

Musaica XXVI. Zborník Filozofickej fakulty UK. Bratislava 2009. (*.pdf)

Musaica XXVII. Zborník Filozofickej fakulty UK. Bratislava 2011. (*.pdf)

Musaica XXVIII. Zborník Filozofickej fakulty UK. Bratislava 2014. (*.pdf)