Granty a projekty

Poznanie hospodárstva a spoločnosti doby bronzovej v oblasti severne od stredného Dunaja, prostredníctvom archeologických a environmentálnych prameňov

VEGA 1/0100/19

Dĺžka trvania: 2019-2022

Zodpovedný riešiteľ: Jozef Bátora

Cieľ projektu: Hlavným vedeckých cieľom projektu počas celej doby riešenia je priniesť nové a najmä komplexné poznatky, ktoré významnou mierou obohatia doterajšie poznanie o hospodárstve a spoločnosti doby bronzovej v oblasti stredného Dunaja. Určitou garanciou nadobudnutia nových poznatkov nie sú iba plánované ďalšie terénne výskumy a prieskumy, ale aj tie, ktoré boli už doteraz realizované, ale sú doposiaľ nespracované a nevyhodnotené. Zo starších výskumov a prieskumov pritom taktiež pochádzajú dáta, ktoré majú vysoký interdisciplinárny potenciál pre riešenie danej problematiky. Interdisciplinárna spolupráca pritom bude zohrávať obzvlášť dôležitú úlohu pri napĺňaní vedeckých cieľov projektu. Je vysoký predpoklad, že vďaka nej získame poznatky o životnom prostredí človeka v dobe bronzovej a tiež o jeho vzťahu medzi ním a prírodným prostredím v období 2300-850 r. pr. n. l.. Budeme sa môcť relevantne vyjadriť k výžive, k zdravotnému stavu, k nosným oblastiam hospodárskeho života, k obchodnej výmene, ťažne nerastných surovín atď. Významné budú poznatky týkajúce sa klimatických zmien ako aj migrácií (menších a väčších skupín, jednotlivcov) a exodov, tj. fenoménov, ktorých poznanie bude aktuálne aj pre súčasnosť.


APVV-14-0550

Natura et cultura. Koevolúcia človeka a prírodného prostredia v 6. až 2. tisícročí pred n. l. v oblasti severne od stredného Dunaja skúmaná na základe archeologických a environmentálnych prameňov.

APVV-14-0550

Dĺžka trvania: 2015-2019

Zodpovedný riešiteľ: Jozef Bátora

Charakteristika projektu: Obdobie 6. až 2. tisícročia pred n. l. je v strednej Európe dôležitým míľnikom, kedy sa etablovali poľnohospodárske kultúry, rozvíjali sa nové, dovtedy neznáme technológie a nastali ďalekosiahle zmeny v subsistenčných stratégiách, v komplexnosti ľudskej spoločnosti a v demografii. Všetky tieto zmeny ľudskej spoločnosti išli ruka v ruke s vývojom životného prostredia, ktoré bolo pod čoraz väčším vplyvom človeka.

Stredoeurópska krajina je výsledkom dlhej koevolúcie prírody a ľudských aktivít. Preto je prakticky nemožné sledovať vývoj prírodného prostredia bez znalosti histórie ľudských aktivít. Udalosti vo vývoji životného prostredia sú v pleistocéne a staršom holocéne tvorené iba prírodnými faktormi, ako sú napr. klimatické oscilácie, pedogenéza a pod. V priebehu holocénu je stále markantnejší vplyv človeka na krajinu. Podstatnou súčasťou projektu bude preto realizácia cielených archeologických výskumov a prieskumov na vybraných lokalitách z neolitu až staršej doby bronzovej. Osobitný dôraz sa bude klásť na opevnené sídliská a ich hospodárske zázemie a na sledovanie premeny sídliskovej štruktúry. Dôležitou súčasťou bude využitie nedeštruktívnych metód ako napr. letecká prospekcia, povrchový prieskum a geofyzikálne merania a pod. Rovnako významný bude paleoekologický výskum, ktorý prinesie ďalšie možnosti identifikovania vplyvu človeka na krajinu.

Cieľom bude pochopenie komplexných zmien, ktoré viedli k vzniku súčasnej krajiny. Z tohto dôvodu bude projekt sledovať kultúrne, technologické a environmentálne zmeny, ktoré prebehli v strednom Podunajsku v 6. až 2. tisícročí pred n. l., teda od prechodu k poľnohospodárskemu spôsobu života až po pôsobenie mediteránnych urbánnych civilizácií na kultúry staršej doby bronzovej. Kľúčovým východiskom projektu je oblasť severných prítokov stredného Dunaja, ktorá poskytuje nielen výnimočný archeologický záznam, ale aj množstvo lokalít vhodných pre paleoenvironmentálny výskum.


European Commission, Horizon 2020
COST is supported by the EU Framework Programme Horizon 2020


Archaeological practices and knowledge work in the digital environment

COST Action CA 15201

Dĺžka trvania: 2016-2020

Predseda riadiaceho výboru: Isto Huvila (Uppsala Unviersity, Švédsko)

Člen riadiaceho výboru za Slovenko: Peter Tóth

Cieľ projektu: Jednotlivé krajiny Európskej únie investujú značné množstvo prostriedkov do technológií, infraštruktúry a štandardov pre prácu s archeologickým poznaním. Avšak pochopenie procesov, ako takéto poznanie vzniká, zostáva stále fragmentárne. Cieľom tejto akcie je prekonať túto fragmentáciu vytvorením transdisciplinárnej siete, ktorá bude zahŕňať poznatky z rôznych vedeckých projektov, národných aktivít a európskych projektov z oblasti produkcie a využitia archeologického poznania.

Oficiálna webstránka akcie

Webstránka vrámci grantovej schémy COST 


Počiatky formovania mestského priestoru v Bratislave

VEGA č. 1/0827/16

Dĺžka trvania: 2016-2019

Zodpovedný riešiteľ: Tomáš König

Cieľ projektu: Základnou myšlienkou projektu je vyvážene postihnúť etapy urbanizačného procesu v priestore Bratislavy, presne definovať vývojové typy sídliskových útvarov, ich špecifickú štruktúru, stavebnú podobu, funkciu a väzby na zázemie. Chronologický rámec bádania je vymedzený od 1. storočia pred Kr. až po 13. storočie. Jedným zo základných východiskových bodov projektu je nový pramenný materiál s vysokou vypovedacou hodnotou, zhromaždený v dôsledku intenzívnych archeologických výskumov na hrade, v historickom jadre mesta a v jeho širšom okolí.


Štruktúra a dynamika osídlenia v závere eneolitu a v staršej dobe bronzovej v severozápadnej časti Karpatskej oblasti

VEGA č. 1/0411/16

Dĺžka trvania: 2016-2018

Zodpovedný riešiteľ: Jozef Bátora

Cieľ projektu: Hlavným vedeckých cieľom projektu počas celej doby riešenia je priniesť relevantné a podľa možnosti komplexné informácie umožňujúce poznať štruktúru a dynamiku osídlenia, ktoré predstavujú dôležitý prameň pre poznanie hospodárstva a spoločnosti v závere eneolitu a v staršej dobe bronzovej v severovýchodnej časti Karpatskej oblasti. Znamená to postupne prebádať jednotlivé komponenty, celkovú sieť sídliskovej štruktúry, v nej identifikovať a špecifikovať úlohu jednotlivých opevnených sídlisk, ale aj otvorených sídlisk a k nim priliehajúcich pohrebísk. V úzkej spolupráci s prírodnými vedami rekonštruovať životné prostredie človeka a vzájomný vzťah človeka a prírody v období 2800 – 1450 rokov pr. Kr.


Bratislava v polovici 4. tisícročia calBC. Obraz osídlenia v období badenskej kultúry

VEGA č. 1/0787/16

Dĺžka trvania: 2016-2018

Zodpovedný riešiteľ: Jana Mellnerová Šuteková

Cieľ projektu: Predmetom projektu je výskum archeologických a bioarcheologických prameňov badenskej kultúry z územia Bratislavy, na základe heuristiky nálezov, skompletizovania nálezovej dokumentácie a využitia čo najširšej časti súčasného multidisciplinárneho inštrumentária archeologickej analýzy. Súčasné poznatky a nové nálezy z Bratislavy (historické centrum, hradný vrch) naznačujú existenciu rozsiahleho sídelného areálu už v polovici 4. tisícročia BC, ktorý dosiaľ nebol predmetom špecializovaného výskumného projektu. Cieľmi nášho projektu sú najmä 1) zistiť rozsah a intenzitu osídlenia, 2) heuristika dát, vytvoriť databázu nálezov a systém ich deskripcie, 3) aplikácia vybraných metodík multidisciplinárneho výskumu, 4) chronometricky datovať vybrané relatívno-chronologické javy a 5) identifikovať smery diaľkových a lokálnych komunikácií. Výstupy budú tiež implementované do VŠ vzdelávania a prezentované na výstave pre odbornú a laickú verejnosť v spolupráci s MMB. Tento projekt nadväzuje na VEGA 1/0924/12 a 1/0964/13.


www.visegradfund.org/

Muzeológia v praxi

Visegrad Fund, serial No. 21510564

Dĺžka trvania: 2015-2016

Žiadateľ: Thorma János Múzeum, Kiskunhalas (Maďarsko)

Partnerské inštitúcie:

  1. Masarykovo muzeum v Hodoníně (Česká republika)
  2. Muzeum Okregowe w Nowym Saczu (Poľsko)
  3. Katedra archeológie FiF UK v Bratislave
  4. Szegedi Tudományegyetem (Maďarsko)

Cieľ projektu: Hlavný cieľom visegrádskeho projektu je vytvoriť dlhodobú spoluprácu založenú na harmonizácii úlohy, zodpovednosti a aktivity oblastných múzeí a ponúknuť šancu na získanie praktických skúseností pre budúcich odborníkov krajín V4. Päť partnerov zo štyroch krajín V4 sa zameria na zdieľanie svojich skúseností v rozličných druhoch pamiatkových aktivít, aby vylepšil svoj obraz vnímaný spoločnosťou a aby sa zúčastnené inštitúcie vyvinuli do konkurencieschopných európskych ustanovizní 21. storočia.

Viac informácií k projektu je uvedených na informačnom letáku.Keltské hrnčiarstvo na strednom Dunaji. Hrnčiarske dielne a vypaľovacie zariadenia neskorej doby laténskej od Devínskej brány po Ohyb Dunaja.

VEGA č. 1/0762/14

Dĺžka trvania: 2014-2017

Zodpovedný riešiteľ: Andrej Vrtel

Cieľ projektu: Preskúmať hrnčiarsku výrobu v neskorej dobe laténskej pozdĺž stredného toku Dunaja. Predmetom výskumu budú najmä hrnčiarske dielne a vypaľovacie zariadenia, ale sekundárne aj finálne výrobky, ktoré často poskytujú jediný dôkaz o použitých technikách a technológiách. Ďalej sa bude skúmať postavenie hrnčiarstva v štruktúre sídlisk a osídlenia vôbec. Odkryje sa stupeň špecializácie a organizácia výroby, prispeje sa k základnému poznaniu distribučných okruhov v riešenej oblasti. Lepšie sa objasnia a overia výzdobné postupy v hrnčiarskej tvorbe (technológia maľby). Výsledky projektu budú publikované v časopiseckých štúdiách a monografiách.


Geofyzikálna prospekcia zaniknutých benediktínskych kláštorov na Slovensku

VEGA č. 1/0740/14

Dĺžka trvania: 2014-2016

Zodpovedný riešiteľ: Michal Slivka

Ciele projektu: Geofyzikálne podchytenie pôdorysnej architektúry zaniknutých benediktínskych kláštorov, ale aj iných rehoľných kláštorov


Keramika - výroba, distribúcia a použitie od včasnej doby dejinnej po včasný stredovek na juhozápadnom Slovensku

VEGA č. 1/0533/13

Dĺžka trvania: 2013-2015

Zodpovedný riešiteľ: Tomáš König

Cieľ projektu: Komplexné hodnotenie vývoja keramiky a keramickej produkcie na území juhozápadného Slovenska od včasnej doby dejinnej po stredovek. Analýza chronologického postavenia nálezových celkov a súvislých stratigrafických sekvencií. Vytvorenie modelov spracovania rozsiahlych databáz keramických nálezov. Publikovanie výsledkov riešenia projektu formou rozsiahlych štúdií a monografií.


Opevnené sídliská zo staršej doby bronzovej na Slovensku - centrá produkcie, distribúcie, výmeny, kultu a sídla spoločenskej elity?

VEGA č. 0/0036/13

Dĺžka trvania: 2013-2015

Zodpovedný riešiteľ: Jozef Bátora

Výsledky projektu: Pokračujúce výskumy v areáloch opevnených sídlisk v Rybníku a v Santovke priniesli viaceré dôležité poznatky. V Rybníku v jednom z preskúmaných domov bola zdokumentovaná unikátna situácia, ktorá dokladá uskutočňovanie rituálnych obradov priamo v interéri obydlia, ktoré zrejme patrilo miestnemu šamanovi. Našli sa viaceré intencionálne poškodené, resp. rozlámané zvieracie plastiky a hlinený predmet tvarom pripomínajúci praslen, ktorého rytá výzdoba z oboch strán predstavuje symbol plodnosti. Výnimočnosť nálezovej situácie zvýrazňuje aj priamy doklad metalurgie v podobe trosky a hlineného kadlubu so stopami bronzu. Ako je známe z etnologických prameňov práve kovolejári, ako ľudia, ktorí menili hmotu, plnili často aj úlohu šamanov. Chemická analýza keramiky kultúrneho komplexu Otomani-Füzesabony odkrytá na vyššie uvedených lokalitách potvrdila, že bola do oblasti dnešnej Santovky importovaná z oblasti Potisia. Nález poukazuje na to, že doteraz evidovanú prítomnosť materiálu kultúrneho komplexu Otomani-Füzesabony na juhozápadnom Slovensku je potrebné považovať, nie iba za doklad kultúrnych vplyvov a kontaktov s maďarovskou a severopanónskou kultúrou, ale že tu možno počítať aj s priamou fyzickou prítomnosťou určitých skupín jej nositeľov. Išlo pravdepodobne o dôsledok tlaku, ktorému bolo obyvateľstvo horného Potisia vystavené, v závere staršej doby bronzovej. Jeho pôvodcom boli zrejme stepné spoločenstvá sídliace v regióne východnej Európy. Poukazuje na to i kostený hrot šípu východoeurópskeho charakteru.


www.visegradfund.org/

Yamnaya Impact: Summer School, Archaeological Heritage & Research into European Population History

Visegrad Fund, serial No. 21310348

Dĺžka trvania: 2013-2014

Žiadateľ: Museum of Déri, Debrecen (Maďarsko) 

Partnerské inštitúcie:

  1. Katedra archeológie FiF UK v Bratislave
  2. Archeologické centrum Olomouc (Česká republika)
  3. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk,Oddzial w Krakowie (Poľsko)
  4. Hungarian Academy of Sciences Research Centre for the Humanities Institute of Archaeology (Maďarsko)

Cieľ projektu: Our IMPACT project stands for a fundamentally novel approach in recovering destroyed burial mounds. In such, it can well become a model for archaeological heritage management. Tailored for this are our targeted excavations, ideally adapted to maximise output at times of limited resources. These are accompanied and followed by the multi-sampling of graves for further natural scientific applications. The core element in the centre, however, will be the one-month international field school for at least 12 students from all V4 countries, Germany, the UK and Finland, as our investment in a future generation.

Viac informácií k projektu je uvedených na tejto adrese.


Príprava komplexnej publikácie archeologického materiálu z polykultúrnej lokality Svodín-Busahegy

VEGA č. 1/0924/12

Dĺžka trvania: 2012-2014

Zodpovedná riešiteľka: Jana Mellnerová (Šuteková)

Ciele projektu: Podstatou projektu je kompletizácia dokumentácie a príprava podkladov komplexnej publikácie výsledkov rozsiahleho archeologického výskumu realizovanom v rokoch 1971 až 1983 v obci Svodín, okr. Nové Zámky. Projekt zastrešuje prvú etapu prác zodpovedných ku hĺbkovej analýze archeologického a sprievodného materiálu. Skúmaná poloha bola osídlená vo viacerých časových úsekoch praveku a včasného stredoveku a predstavuje nosnú lokalitu pre riešenie kultúrno-chronologických vzťahov presahujúcich priestor strednej Európy. Jej význam potvrdili už prvé nálezy a publikácie vybraných nálezových celkov, väčšinou z pera autorky výskumu V. Němejcovej-Pavúkovej, ktorá začala so systematickým spracovaním a analýzou nálezov. Po jej smrti v (1997) sa rozbehnutý proces pozastavil a do dnešných dní bola publikovaná len približne jedna štvrtina všetkých nálezov a to z viacerých období len veľmi informatívne. Našim cieľom je sprístupniť celú nálezovú dokumentáciu vo forme archeologického informačného systému širšej vedeckej verejnosti.


Montanarchäologische Forschungen im mittelslowakischen Erzgebirge

STO 458/13

Dĺžka trvania: 2012-2013

Zodpovedný riešiteľ: Jozef Bátora (FiF UK Bratislava, AÚ SAV Nitra) - koordinátor za slovenskú stranu; Thomas Stöllner (Univerzita Bochum) - koordinátor za nemeckú stranu

Výsledky projektu: Po predchádzajúcej sezóne, kedy sa realizoval výskum banského diela v Ponikách, sa prospekcia zamerala na prieskum rozsiahleho areálu v Španej Doline, poloha Piesky a v okolí Banskej Štiavnice. Terénny výskum sa uskutočnil v obci Ľubietová, kde sa v polohe Podlipa odkrývalo banské dielo. Cieľom výskumu je zachytiť a doložiť pravekú ťažbu medenej rudy.


Fidvár bei Vráble - eine Siedlung an der Schnittstelle der alteuropäischen Metallurgieprovinzen. Interkulturelle Dynamik und Umweltveränderungen an einer Landschaftsökologischen Schlüsselregion im östlichen Zentraleuropa

DFG projekt č.  RA 557/3

Dĺžka trvania: 2011-2016

Zodpovedný riešiteľ: Jozef Bátora (FiF UK Bratislava, AÚ SAV Nitra) - vedúci a hlavný koordinátor za slovenskú stranu; Knut Rassmann (RGK DAI Frankfurt nad Mohanom) - vedúci a hlavný koordinátor za nemeckú stranu. Z nemeckej strany je zastúpených ešte päť vedeckých a univerzitných pracovísk.

Predbežné výsledky projektu: Výskum centrálnej osady "mestského" charakteru vo Vrábľoch priniesol dôležité poznatky týkajúce nielen konštrukcie a interiéru domov z obdobia únětickej kultúry, ale i ich nadväznosť zadnou časťou na opevnenie (val). Deštruovaný zvyšok valu ukázal, že jeho teleso bolo nasypané zo sprašovopiesčitého podložia, ktoré pochádzalo z pred ním vyhĺbenej priekopy. Zisťovací rez priekopou ukázal, že mala ploché dno. Tento typ priekop tzv. Solengraben, je charakteristický pre priekopy únětickej kultúry. K unikátnym nálezom patrí nález bronzovej triuangulárnej dýky priamo v interiéri obydlia. Opevnené sídliská boli v severokarpatskom priestore doteraz spájané prevažne s kultúrami zo záveru staršej doby bronzovej (maďarovská a kultúrny komplex Otomani-Füzesabony), ktoré boli súčasné s mykénskou kultúrou. Kruhová zástavba na Fidvári vo Vrábľoch však pochádza z obdobia 2000-1750 rokov pred n. l., teda časovo predchádza mykénsku kultúru vo východnom Stredomorí. Možno konštatovať, že výskum opevneného sídliska zo staršej doby bronzovej vo Vrábľoch-Fidvári od základu mení naše doterajšie poznatky o smerovaní kultúrnych vplyvov a kontaktov medzi regiónom strednej Európy a vzdialenejšími kultúrnymi oblasťami. Ako mimoriadne významná sa v tomto smere ukazuje eurázijská oblasť Ruska.


Archeologická chronometria na Slovensku 

APVV-0598-10 

Financované obdobie: 2011-2014

Monitorované obdobie: 2015-2017

Zodpovedný riešiteľ: Peter Barta

Stručná charakteristika projektu: Projekt APVV-0598-10 Archeologická chronometria na Slovensku sme na Katedre archeológie realizovali v 2011 - 2014 (čerpanie finančných prostriedkov) a v jeho realizácii pokračujeme v monitorovacom období do konca roku 2017. Ide o projekt základného výskumu v oblasti archeológie a paleoenviromentu, v oblasti výskumu historickej architektúry a dejín o výtvarnom umení. Projekt, ktorého autorom a zodpovedným riešiteľom je Dr. Peter Barta, je v histórii Katedry zatiaľ najväčším financovaným výskumným zámerom (246 649,00 EUR). Vďaka jadru riešiteľského tímu Dr. Petra Kmeťová, Mgr. Peter Demján, Dr. Kristína Piatničková, Dr. Katarína Hladíková, sa podarilo realizovať výskumné aktivity, ktoré umožňujú v slovenskej archeológii rutinne využívať existujúce rádiouhlíkové dáta z lokalít územia býv. Československa. Projekt vniesol do archeológie a výskumu historickej architektúry systematické využívanie rádiouhlíkového a dendrochronologického datovania, a to na nielen úrovni základného výskumu, ale aj vysokoškolského vzdelávania. V európskom meradle je projekt významný vybudovaním databázy 14C dát archeologických vzoriek z územia SR, ČR a susedných regiónov, ktoré boli v takomto rozsahu a kvalite dosiaľ neprístupné. Databáza v anglickom jazyku obsahuje komplexné informácie o takmer 2500 14C dátach. V rámci výskumu významných slovenských lokalít od počiatku holocénu po stredovek sme realizovali viac ako 100 14C analýz. V rámci historickej dendrochronológie (Dr. Barta, Mgr. Mojmír Choma) sme sa sústredili najmä na výskum hradov (Dr. Martin Bóna). Okrem toho sme v 2013 - 2014 odobrali viac ako 1000 vzoriek z posledných 400 rokov zo živých populácií (Mgr. Mojmír Choma) a z historických architektúr (Dr. Bóna), a zostavili sme, s podporou Dendrochronologického laboratória Bratislava (Dr. Barta), prvú národnú dubovú štandardnú chronológiu pre neoholocén (980 - 2014 AD). Výsledky výskumu v rámci Projektu sme v 2012 - 2014 prezentovali na 26 zahraničných a domácich vedeckých konferenciách a odborných seminároch, kde sme predstavili viac ako 30 rôznych výskumných tém projektu formou viac ako 40 prednášok a posterov. Pre širokú verejnosť sme pripravili dokumentárny film Úlomky času z cyklu Spektrum vedy (RTVS a CVTI).


Archeológia kolonializmu a kultúrnych interakcií na rozhraní Balkánu, Anatólie a Egejskej oblasti. Ostrov Samothráké a jeho osídlenie od neolitu po ranú dobu železnú

VEGA č. 1/0331/11

Dĺžka trvania: 2011-2013

Zodpovedný riešiteľ: Peter Pavúk

Ciele projektu: Ostrov Samothráké poskytuje ojedinelú možnosť skúmať vzťah vyspelej mínojskej civilizácie tak voči tzv. barbarským kultúram na Balkánskom poloostrove, ako aj voči priľahlej Tróji, resp. západnej Anatólii ako takej. Okrem vyhodnotenia nálezov zo starších archeologických výskumov má byť realizovaný aj nový terénny výskum. Lokalita je preslávená hlavne nálezom najsevernejšie doložených odtlačkov mínojských pečatí, ako aj dokladom používania Lineárneho písma A. Jedným z kľúčových cieľov bude skúmanie procesu hybridizácie miestnej kultúry na konci strednej doby bronzovej. Komplexne vyhodnotené a zasadené do širšieho kontextu by ale malo byť aj staršie osídlenie na ostrove, za pomoci poznatkov z archeozoológie, archeobotaniky, ako aj petrografických a chemických analýz keramiky. Dôležitým aspektom bude aj integrácia paleo-lingvistického výskumu.


Centrálne sídliská zo záveru eneolitu a staršej doby bronzovej v SZ časti Karpatskej kotliny a ich sociálno-ekonomické zázemie

VEGA č. 2/0013/10

Dĺžka trvania: 2010-2012

Zodpovedný riešiteľ: Jozef Bátora

Výsledky projektu: Viaceré originálne výsledky sa dosiahli vďaka systematickým výskumom na troch cielene (modelovo) vybratých opevnených sídliskách. Ide o poznatky v dvoch rovinách: v širšej, všeobecnejšej a užšej, mikroskopický cielenej. K výsledkom v širšej rovine možno ako pars pro toto uviesť jednoznačné preukázanie mimoriadneho vplyvu prírodného prostredia na spoločenskohospodársky život človeka staršej doby bronzovej. Markantne sa to prejavilo v stratégii osídlenia, ktoré zohľadňovalo popri hľadisku bezpečnostnom aj hľadisko ekonomické, pričom v skúmanom období zohrávala dôležitú úlohu, popri blízkosti úrodných polí, najmä neveľká vzdialenosť od ložísk farebných kovov. Dokumentujú to opevnené osady zmiešanej maďarovsko-severopanónskej kultúry, ktorej nositelia spoločne osídľujú predhorie a južné svahy Štiavnických vrchov. Takáto stratégia spojená s koncentráciou moci a majetku umožnila vznik centrálnych sídlisk "mestského"charakteru s dovtedy, v praveku strednej Európy, nevídaným počtom obyvateľstva (predpokladáme, že v centrálnom sídlisku vo Vrábľoch- Fidvári sa v určitom období počet obyvateľov pohyboval okolo 1000). V mikroskopicky cielenej rovine možno ako pars pro uviesť výsledok minucióznej dokumentácie artefaktov a stavebného materiálu v kombinácii s fosfátovými analýzami pôdy, vďaka ktorým sa nám podarilo identifikovať jednotlivé areály (vnútorné členenie) domu z obdobia staršej doby bronzovej( Rybník). Tieto poznatky nám ukážkovo doplnili informácie získané pri odkryve interiéru zhoreného domu na sídlisku vo Vrábľoch (zachovali sa tu zuhoľnatené konštrukcie, vrátane zásob obilia uskladnené v prútených košoch). Získané poznatky patria k prvým tohto charakteru z obdobia doby bronzovej na Slovensku.


Problémy genézy a kultúrno-chronologických vzťahov v stredoeurópskom eneolite a počas ranej a strednej doby bronzovej v Egeide: (1) vznik, regionálny vývoj a zánik badenskej kultúry, (2) postavenie egejských ostrovov voči Anatólii a ich vzťahy k Balkánu.

VEGA č. 1/4533/07

Dĺžka trvania: 2007-2009

Zodpovedný riešiteľ: Peter Pavúk

Ciele projektu: Projekt bude venovaný skúmaniu základných problémov genézy badenskej kultúry vo vzťahu k predchádzajúcemu vývoju na všetkých územiach jej postupného rozšírenia. Cieľom bude stanoviť primárne areály jej vzniku, skúmať mechanizmus a tempo (chronológiu) jej šírenia do sekundárnych oblastí a prehodnotenie možných kontaktov smerom do juhovýchodnej Európy a Egeidy. Pokus o definovanie vzťahov kultúr tzv. mladoeneolitického kultúrneho komplexu a ich postavenia k badenskej kultúre a nasledujúcim kultúram v rovine chronologickej, materiálnej a územnej. S badenskou kultúrou bývali spájané aj východoegejské ostrovy, projekt sa preto bude venovať aj ich ďalšiemu kultúrnemu vývoju vo vzťahu tak k anatólskej pevnine, ako aj k Balkánu. Ide o nové spracovanie keramiky z Tróje, Lesbosu, Chiosu a Metropolisu. Pokúsime sa o ich zaradenie do súdobého kultúrneho vývoja v Grécku, v centrálnej Anatólii a na Balkáne. Významnou súčasťou celého projektu budú početné chemické a petrografické analýzy keramiky ako aj pokus o zladenie C14 dát a sekvencie materiálnej kultúry.


Grenzüberschreitende archäologische Phänomene Südeuropas

SK-05/06-BA-011

Dĺžka trvania: 2006-2007

Zodpovedný riešiteľ: Peter Pavúk

Ciele projektu: The Aegeo-Balkan Prehistory - erstellen einer Internetplattform. Mattbemalte und Graue Keramikwaren der Bronze- und Eisenzeit (2.-1. Jahrtausend v. Chr.) in Griechenland, Albanien, der Republik Mazedonien, Bulgarien und Westanatolien.