Dominika Lešková

Mgr. Dominika Lešková

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK
interná doktorandka
+421 2 9013 2220
G322
Konzultácie po emailovej dohode.

Výskum - projekty

  • 2023 – 2025 Morálne hodnotenia národných, etnických a náboženských skupín v situácii ohrozenia, VEGA (spoluriešiteľka)
  • 2022 Podoby ohrození v súčasnej spoločnosti: Interetnické vzťahy vo vybranej lokalite na Dolnom Spiši, Grant pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK (hlavná riešiteľka)
  • 2021 Interetnické vzťahy vo vybranej lokalite na východnom Slovensku, Grant pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK (hlavná riešiteľka)
  • 2020 – 2022 Morálne naratívy o náboženských a etnických skupinách vo vyučovaní vybraných predmetov na základných školách, VEGA (spoluriešiteľka)
  • 2020 Postoje majoritnej populácie vo vzťahu k rómskej menšine na Slovensku, Grant pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK (hlavná riešiteľka) 

Životopis

Kvalifikácia

2014 - 2017 Bc. v odbore etnológia, Filozofická fakulta UK v Bratislave

2017 – 2019 Mgr. v odbore etnológia a kultúrna antropológia, Filozofická fakulta UK v Bratislave

2017 - 2018 stáž, Odbor štatistiky a výskumu kultúry, Národné osvetové centrum v Bratislave

Redakčná činnosť

Od 2019 redaktorka časopisu Etnologické rozpravy (vydáva Národopisná spoločnosť Slovenska)

Od 2020 redaktorka ročenky Etnologia Slovaca et Slavica (Vydavateľstvo UK)

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach

Od 2020 členka Národopisnej Spoločnosti Slovenska

Zahraničné pobyty

Október 2022 – Február 2023 štipendium Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa, Freiburg im Breisgau, Nemecká spolková republika