Magisterské štúdium

Magisterské štúdium

Od AR 2015/16 podľa usmernenia Fif UK pre štátnu skúšku platí:

  • "V magisterských študijných programoch sa mení štruktúra a počet predmetov štátnej skúšky. Bližšie informácie o štruktúre štátnej skúšky nájdete vo svojom študijnom pláne na akademický rok 2015/2016 v AIS2."

Štruktúru štátnej skúšky pre študentov anglistiky určuje študijný plán v závislosti od študovaného odboru, t.j. osobitne pre OPT a UAP (sekcia "Štátne skúšky" celkom dole). V oboch prípadoch sa skladá z 2 predmetov:

1. Preklad a tlmočenie (len OPT)/Didaktika anglického jazyka (len UAP)

2. Anglická filológia (zhodná pre OPT/UAP) - v rámci nej si študent podľa preferencie vyberie len jeden z dvojice nasledovných modulov (výber nahlási na sekretariáte KAA do katedrou určeného dátumu):