Katedra anglistiky a amerikanistiky

História a súčasnosť

Katedra anglistiky a amerikanistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave je prvým a najstarším pracoviskom svojho druhu na Slovensku.

Počiatky anglistiky na FiF UK siahajú do roku 1923. Budovali ju a pôsobili na nej významní českí a slovenskí anglisti. Základy anglistiky položili predovšetkým prof. PhDr. Josef Baudiš (1924–1932), prof. PhDr. Otakar Vočadlo (1933-1938), prof. PhDr. František Kalda (1939–1945), prof. PhDr. Ján Šimko, CSc. (1950–1968), prof. PhDr. Lev Soudek (1955-1970), prof. PhDr. Jozef Olexa, CSc. (1969-1998), Prof . PhDr. Josef Vachek, DrSc. (1973-1976) a základy translatológie vybudoval doc. PhDr. Ján Vilikovský, CSc. (1974-1990, 2006-2013). Samotná Katedra anglistiky, po jej odčlenení od Katedry germanistiky, bola založená v roku 1966. V priebehu jej histórie na katedre celkovo pôsobilo vyše šesťdesiat pedagógov a desiatky zahraničných lektorov.

V rámci vyše štyroch generácií katedra doteraz vychovala početné tisícky absolventov a  vyše stovky doktorandov. Mnohí z nich zakladali ďalšie anglistické pracoviská na Slovensku a pôsobia na nich ako pedagógovia. Absolventi katedry našli uplatnenie ako učitelia anglického jazyka u nás i v zahraničí, ako prekladatelia beletrie, odborní prekladatelia a tlmočníci, v súčasnosti aj v špičkových inštitúciách EÚ, ako vedeckí či mediálni pracovníci, pracovníci v diplomatických službách, ale pôsobia aj na rozličných ďalších profesionálnych postoch.

V súčasnosti na katedre vyučujú významní a skúsení pedagógovia i viacerí mladí ambiciózni učitelia. Medzi pracovníkmi katedry sú poprední anglisti, vedeckí  a kultúrni pracovníci, autori vedeckých aj literárnych diel, prekladatelia a tlmočníci, súdni prekladatelia, členovia slovenských i zahraničných vedeckých spoločností, edičných i redakčných rád, odborných komisií, či členovia a examinátori Tlmočníckeho ústavu pri FiF UK.

Vedecký profil katedry

Vo vedeckej oblasti sa katedra zameriava najmä na synchrónne, diachrónne a kontrastívne lingvistické výskumy, na literárnovedné, translatologické, a kulturologické bádanie, na výskumy v oblasti didaktiky a metodiky výučby angličtiny, a ako prvé pracovisko na Slovensku aj na kanadské štúdiá.

V rámci jednotlivých disciplín sú v popredí predovšetkým nasledujúce výskumné oblasti a zamerania:

- Lingvistika: kontrastívna anglofónna a slovenská fonetika a fonológia, morfológia a syntax; kontrastívna slovotvorba zo synchrónneho aj diachrónneho hľadiska; historická sémantika z vnútrojazykového a z medzijazykového hľadiska; lingvokultúrne aspekty jazykového systému a komunikačnej pragmatiky; neologizácia anglickej a slovenskej lexiky vo vzájomných súvislostiach; prevzatia z angličtiny a ich sociokultúrne kontexty; špecifické črty právneho jazyka; a dlhodobo aj anglicko-slovenská lexikografia

- Literatúra: shakesperovská dráma; realistický román 18. storočia; anglická próza a dráma 19. storočia (fenomén tvorby J. Austenovej, O. Wildea); regionálny román (G. Eliotová, T. Hardy); žáner detektívky; súčasná americká dráma; súčasné etnické literatúry; kanadská literatúra a kultúra; recepcia anglofónnych literatúr;  prienik divadla a politiky;

- Translatológia a tlmočenie: ekvivalencia v preklade umeleckej literatúry v próze a poézii (hypnóza originálu); špecifiká prekladu audiovizuálnych textov; ekvivalentácia odborných právnych textov a právnej terminológie; problematika praktickej aplikácie jazykových znalostí a zručností v prostredí inštitúcií EÚ;

- Kultúrne štúdiá: imagológia a štúdium identity;

- Didaktika: súčasné trendy prípravy učiteľov angličtiny zamerané na rozvíjanie ich digitálnych a komunikačných kompetencií; zefektívňovanie metód vo výučbe hovoreného a písomného prejavu; využívanie úloh „role-play“ vo výučbe jazyka; vzťahy medzi jazykom a kultúrou.

Pedagógovia katedry publikovali a publikujú početné vedecké a odborné monografie, učebnice, stovky štúdií u nás i v zahraničí a svoje výskumy prezentujú na konferenciách a v zborníkoch. Katedra v roku 1987 usporiadala prvú slovenskú anglistickú konferenciu a už druhé desaťročie organizuje trienálne anglistické konferencie. Katedra spolupracuje s domácimi ako aj zahraničnými partnerskými inštitúciami, so Slovenskou akadémiou vied, s inštitúciami EÚ, s Britskou radou, s vydavateľstvami, a viacerými ďalšími kultúrnymi a spoločenskými organizáciami. Predovšetkým v rámci programu Erasmus+ a CEEPUS, ale aj ďalších bilaterálnych zmlúv, majú jej pedagógovia možnosť pôsobiť a poslucháči možnosť študovať na viacerých zahraničných partnerských univerzitách, pričom škála kontaktov sa priebežne rozširuje. Katedru v priebehu jej existencie navštívili mnohé významné osobnosti z oblasti anglofónnej filológie a kultúry.

Pedagogická činnosť

Katedra anglistiky a amerikanistiky sa profiluje ako popredné slovenské akademické a pedagogické pracovisko a poskytuje filologické vzdelanie pre budúcich učiteľov, prekladateľov a tlmočníkov, ako aj – predovšetkým v rámci doktorandského štúdia – pre vedeckých a odborných pracovníkov. Na katedre priebežne študujú stovky domácich poslucháčov v bakalárskych a magisterských programoch a niekoľkí v doktorandských programoch a prichádzajú na ňu študovať aj poslucháči zo zahraničia.

V rámci troch stupňov štúdia katedra v súčasnosti ponúka tieto študijné programy:

·       Bakalárske denné štúdium

Anglický jazyk a kultúra v odbore Filológia (so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo)

Anglický jazyk a literatúra v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy

·       Magisterské denné štúdium

Anglický jazyk a kultúra v odbore Filológia (so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo)

Anglický jazyk a literatúra v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy

·       Doktorandské denné a externé štúdium

Jadro týchto programov tvorí štúdium lingvistiky, literatúry, histórie a kultúry anglofónnych oblastí – okrem Veľkej Británie a USA aj Kanady, Austrálie a Nového Zélandu, štúdium translatológie a tlmočenia, ako aj štúdium didaktiky angličtiny. Okrem teoretických akademických predmetov katedra ponúka tiež širokú škálu predmetov zameraných na rozvoj jednotlivých jazykových zručností. Výučba prebieha v angličtine, s výnimkou niektorých translatologických predmetov.

Prednáškové miestnosti a učebne sú vybavené najmodernejšími technológiami. Simultánne tlmočenie sa vyučuje v plne vybavenom tlmočníckom laboratóriu. Na katedre je k dispozícii rozsiahla knižnica, ktorá dopĺňa služby Akademickej knižnice Univerzity Komenského.

Poslucháči učiteľského zamerania počas štúdia absolvujú pedagogickú prax na stredných školách. Poslucháči odboru prekladateľstva a tlmočníctva majú v priebehu štúdia možnosť využiť stáže v prekladateľských inštitúciách a absolvovať krátkodobú tlmočnícku stáž v inštitúciách EÚ. Naši poslucháči sa už tradične zúčastňujú na Študentských vedeckých konferenciách a na Prekladateľskej olympiáde. Pre poslucháčov, ale aj pre širšiu verejnosť, katedra v spolupráci so Slovenskou asociáciou prekladateľov a tlmočníkov organizuje Hieronymove dni. Vďaka zmluvám uzavretým v rámci programu Erasmus+ majú poslucháči možnosť jednosemestrálneho študijného pobytu na zahraničnej univerzite.

Súčasťou učebného plánu odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo sú aj nástroje strojového prekladu, kde katedra využíva akademické licencie Phrase a Wordfast:

Our curriculum includes free access to the Phrase platform through the Phrase Academic Edition. The curriculum also includes a practice of the Wordfast Translation Studio suite of tools, courtesy of Wordfast LLC and Yves Champollion.

Katedra je zároveň akademickým členom medzinárodnej asociácie Globalization and Localization Association (GALA), ktorá spája teoretikov a odborníkov z oblastí odborného prekladu, strojového prekladu, posteditácie a lokalizácie.

The Department is also an academic member of the international Globalization and Localization Association (GALA) that brings together scholars and experts in non-literary translation, machine translation, post-editing and localization.

Študentské aktivity

Už niekoľko rokov pôsobí pri katedre študentské divadlo ActofKAA. Jeho repertoár zahŕňal o. i. tiež Shakespearovu hru, ktorá bola aj pre verejnosť veľmi úspešne uvedená v bratislavskom Mestskom divadle. Poslucháči majú možnosť angažovať sa a uplatniť svoje literárne a umelecké ambície aj v študentskom časopise Perspectives, ktorý má na katedre už niekoľkoročnú úspešnú tradíciu.