Publikácie

Členovia katedry publikujú v domácich aj zahraničných médiách, tak printových ako aj elektronických. Okrem vedeckej spisby publikujú aj odborné či populárno-vedné práce a poskytujú rozhovory pre médiá. Svojimi textami sa viacerí podieľajú aj na budovaní komplexného pamäťového portálu www.PamMap.sk.

Publikácie vyd(áv)ané katedrou

-          Zborník FiF UK – Historica

= tradičný zborník, na ktorého vydávaní sa podieľajú historické pracoviská našej fakulty, niektoré ročníky sú pripravované našou katedrou.

viac k zborníku

-          Stredoveké nápisy z územia Slovenska / Corpus Inscriptionum Slovaciae

= 2 edičné rady (I. monografie, II. katalógy) venujúce sa historickým (postantickým) nápisom z územia Slovenska.

CIS 1.1: ŠEDIVÝ, Juraj a kol.: Latinská epigrafia. Dejiny a metodika výskumu

historických nápisov zo Slovenska, Bratislava 2014

CIS I.2: THURZO, Milan – JANČOVIČ, Pavol: Historické hraničné znaky

a nápisy so zameraním na územie Bratislavy, Bratislava 2018

CIS I.3: ŠEDIVÝ, Juraj: Historické nápisy a ich nosiče, Bratislava 2018

(II.1: ČOVAN, Miroslav: Historické nápisy zo Šariša do roku 1650,

Martin 2016 – výskumy financovala katedra, knihu si vydal autor)

II. 2: GAHÉR, František: Historické nápisy z Nitrianskej stolice do roku 1650, Bratislava 2021

V príprave:

- edičné zväzky pre Bratislavskú stolicu (J. Šedivý a F. Gahér), Trenčiansku stolicu (F. Gahér), Spiš (J. Šedivý).

-          Documenta Posoniensia

= edícia písomností prevažne diplomatického charakteru najmä k dejinám Bratislavy a jej širšieho okolia.

DP I: LUZ, Rastislav: Účtovné registre Bratislavskej kapituly 1417 – 1529, Bratislava 2018

DP II: CSIBA Balázs – BABIRÁT Marián: Diplomatár šľach­tického rodu Kondé, Bratislava 2019

V príprave edícia najstarších autentických protokolov Bratislavskej kapituly (B. Csiba).

-          komplexný pamätový portál PamMap.sk / Pamäť mesta Bratislavy

Členovia katedry a niektorí študenti sa podieľajú na textoch (a prácach) pre komplexný

 

Publikačná činnosť členov katedry

-          prof. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD. –

Zoznam publikácií

Časť publikácií dostupná online

-          doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD.

Zoznam publikácií

Časť publikácií dostupná online

-          doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc.

Zoznam publikácií 

Časť publikácií dostupná online

-          Mgr. Balázs Csiba, PhD.

Zoznam publikácií 

Časť publikácií dostupná online

-          Mgr. Ján Valo, PhD.

Zoznam publikácií 

Časť publikácií dostupná online

Publikačná činnosť emeritných profesorov katedry:

-          prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc. - emeritný profesor

Zoznam publikácií 

-          prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc.

Zoznam publikácií 

Časť publikácií dostupná online