Veda

Vedecká práca je na Katedre archívnictva a PVH orientovaná na oblasť archívnictva, archivistiky, tradičných aj moderných pomocných vied historických. Členovia katedry sa zúčastňujú na riešení domácich aj zahraničných projektoch a grantových úlohách, publikujú v domácich a zahraničných periodikách, zborníkoch a vydávajú práce monografického charakteru.