Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Diplomové práce

Poradové číslo Priezvisko a meno Názov práce Rok
1 ŽUDEL Juraj Portálny súpis Bratislavskej stolice z r. 1553. (Paleograficko - diplomaticko - sociálny rozbor.) 62 s. + 5 s. príloh 1952
2 KOČIŠ Jozef Hospodárske knihy mesta Bratislavy v XV. storočí. 117 s. (obr. v texte) 1953
3 KRŠÁK Pavol Papiereň v Dolnom Kamenci.* 1954
4 NOVÁK Jozef Residentia exercitus regis - špeciálny spôsob datovania v Uhorsku. 117 s. 1954
5 LABO Šebastián Inventár archívneho fondu panstva Kočovce. 157 s. 1956
6 HUDÁKOVÁ Hedviga Problém vzniku listiny písanej v reči nášho ľudu. 83 s. 1956
7 HVIZDOŠOVÁ Oľga Edičná činnosť Františka Víťazoslava Sasinka.* 1956
8 PALKOVIČ Stanislav Listiny, kratšie aktové písomnosti a komorné knihy ako pramene k štúdiu dejín bratislavského vinohradníctva a vinárstva do roku 1526. 152 s. 1956
9 HEGEROVÁ Dagmar Datovanie bratislavských nemeckých písomností do konca XV. storočia. 75 s. 1957
10 OTRUBA Štefan Problém pravosti trnavských chotárnych listín z r. 1328 a 1336. 62 s. + 20 s. príloh 1957
11 ULIČNÝ Ferdinand (st.) Problém pravosti zakladajúcich privilégií liptovských miest z XIII. a XIV. storočia. 107 s. 1957
12 JUCK Ľubomír Pečate slovenských miest v bratislavskom mestskom archíve. 62 s. + 5 s. príloh 1958
13 KLAPITA Marián Peňažné reformy Karola Róberta. 40 s. (Z) 1958
14 ZEMENE Marián Róbert Systém skratiek v slovenikách. 54 s. + 33 s. príloh 1958
15 GUZI Ján Filigrány XIV. a XV. storočia. I - II.* 1959
16 KLAPITA Marián Peňažné reformy Karola Róberta. 54 s. + 15 s. príloh 1959
17 BARTL Július K problémom mýt na Malom Dunaji a ich vzťahu k bratislavskému mýtu. 194 s. + 4 s. príloh 1959
18 MIZDOŠOVÁ Justína Pramene k hospodárskym a sociálnym pomerom v období všeobecnej krízy kapitalizmu v Bratislave v rokoch 1929 - 1934. 72 s. (Z) 1959
19 ŠPIRITZA Juraj Najstaršia bratislavská kniha testamentov ako prameň ku kultúrnym dejinám mesta. 121 s. + 3 obr. prílohy 1959
20 MIZDOŠOVÁ Justína Pramene k hospodárskym a sociálnym pomerom v období všeobecnej krízy kapitalizmu v Bratislave v rokoch 1929 - 1934. 81 s. 1959
21 LACZKO Jozef Vznik a vývoj župnej listiny do konca 15. storočia. 104 s. 1960
22 FORDINÁL Stanislav Klasikovia marxizmu a problémy numizmatiky. 70 s. 1960
23 KLAČKA Jozef Portálne súpisy Bratislavskej župy z prvej polovice 18. storočia.* 1960
24 KRAJČOVIČ Milan Vznik a sociálno - ekonomický vývoj miest do konca 15. storočia vo svetle privilégií.* 1960
25 PALKO František Usporiadanie a inventarizácia rodinného archívu Buoc - Cseper Dolina. 96 s. 1960
26 RÁKOŠ Elemír Kráľovská súdna tabuľa v Bratislave. (Vznik, vývoj a spracovanie fondu.) 87 s. 1960
27 VIRDZEKOVÁ Viera Bachovská inštrukcia pre poriadanie župných archívov a jej uplatnenie v archíve Trenčianskej župy. 125 s. + 7 s. príloh 1960
28 HUBENÁK Ladislav Súdna tabuľa a Vrchný súd v Bratislave. (Vznik, vývoj a spracovanie fondu.) 119 s. 1960
29 CHALUPECKÝ Ivan Provincia XVI spišských miest. (Sprievodca po archívnom fonde.) 112 s. + 8 s. príloh 1960
30 VOZÁR Jozef Boj stredoslovenských banských miest s erárom o banského majstra. 94 s. 1960
31 HORVÁTH Vladimír Účasť mestskej rady a mestského notárskeho úradu na správe mesta Bratislavy. 131 s. + 12 s. príloh 1961
32 KUNKELOVÁ Klára Archiválie cechu murárov a kamenárov v Bratislave. 153 s. + 4 s. príloh 1961
33 SPRUŠANSKÝ Svetozár Stavebné dejiny bratislavského hradu od najstarších čias do konca XV. storočia. 107 s. 1961
34 ZINKOVSKÁ Xénia Pramene k rusko - slovenským stykom v Mestskom archíve v Bratislave.* 1961
35 STANKOVÁ Magda Regesty stredovekých listín a iných písomností archívu spišského prepošstva. 196 s. + 6 obr. príloh 1961
36 BILČÍK Jozef Januárový štrajk handlovských baníkov r. 1933. 102 s. 1962
37 SKLADANÝ Marián Rybnikárstvo na fuggerovskom panstve Červený Kameň v XVI. storočí. 86 s. + 3 s. príloh 1962
38 STIEBEROVÁ Mária Dejiny bratislavského Podhradia.* 1962
39 STRÍŽENEC Peter Bratislavské komorné knihy z r. 1525 - 29 ako prameň k dejinám cien, miezd a platov. 70 s. + 32 s. príloh (Z) 1962
40 BARTLOVÁ - ŠŤAVÍKOVÁ Alena Materiály zemepanských súdov ako prameň k dejinám poddanského ľudu v XVIII. stor. 89 s. 1962
41 MAGDA Eugen Vznik a vývoj školstva v Uhorsku do polovice XVII. storočia. 84 s. (Z) 1962
42 STRÍŽENEC Peter Bratislavské komorné knihy z r. 1525 - 29 ako prameň k dejinám cien, miezd a platov. 69 s. + 32 s. príloh 1962
43 MATULAY Ctibor Kongregačný protokol Zvolenskej župy 1506 - 1579. I (295 s), II. (156 obr.) 1962
44 BALUCHOVÁ Marta Podnikový archív Československej plavby dunajskej. 86 s. 1963
45 TISCHLEROVÁ Mária Osídlenie a vývin výrobných pomerov v 14. a 15. storočí v oblasti Medzeva. 77 s. + 1 mapa 1963
46 AVENARIUS Alexander Problém pravosti dvoch turčianskych listín z XIII. storočia. 89 s. + 5 s. príloh 1964
47 JÚDA Daniel Federované robotnícke telocvičné jednoty a Jednoty proletárskej telovýchovy v 46. okrese (1920 - 1930).* 1964
48 KARDOŠOVÁ Mária Peňažný systém marky ako váhovej jednotky v stredoveku.* 1964
49 KOCSIS Ladislav Dejiny fiľakovského sandžaku. 97 s. 1964
50 NOVÁK Pavel Výberový katalóg robotníckeho hnutia a KSČ z trestných procesov Krajského súdu v Bratislave (1924 – 1945). 134 s. 1964
51 STOLÁRIKOVÁ Veronika Dokumenty z národnooslobodzovacieho boja našich národov počas II. svetovej vojny. (Archívne spracovanie časti rozhlasových vysielaní zahraničného odboja v Moskve a Londýne a zpráv Zpravodajskej agentúry Slovenska z Banskej Bystrice.) 111 s. 1964
52 ŠOKA Milan Korešpondencia Pavla Križka, slovenského historika. 90 s. 1964
53 BEŇKO Ján Problematika šoltýskej kolonizácie v okolí Podolínca a Starej Ľubovne (do polovice 14. storočia). 92 s. + 2 obr. príloh 1965
54 BESSE Ondrej Prehľad dejín mesta Prievidze a inventár fondu Mestský magistrát v Prievidzi. 87 s. 1965
55 KARTOUS Peter Nitrianske listiny z r. 1158 a 1271 a otázka ich pravosti. 85 s. 1965
56 LAKATOŠOVÁ Viera Inventár trestných spisov bratislavskej súdnej stolice zo XVII. a XVIII. storočia.* 1965
57 MADARÁS Ján Bratislavská mestská plynáreň. 70 s. + 12 s. príloh 1965
58 VYČISLÍK Alojz Napoleonské vojny v Bratislave vo svetle dokumentov Archívu mesta Bratislavy a literatúry. Inventár dokumentov z rokov 1750 - 1831 vzťahujúcich sa na vpád napoleonských vojsk do Bratislavy a na iné udalosti. 155 s. + 27 s. prí-loh 1965
59 HORVÁTHOVÁ Magdaléna Vznik a vývin župných erbov na Slovensku. 65 s. + 19 príloh (Z) 1966
60 MAĎARIČOVÁ Anna Dejiny Vajnor do začiatku 16. stor. 94 s. 1966
61 MEDEOVÁ Anna Rod Zátureckých zo Záturčia. Inventár archívneho fondu. 78 s. + 3 s. príloh 1966
62 PASTOREK Ivan Korešpondencia Františka Révayho v rokoch 1528 - 1548. 92 s. 1966
63 VARGA Alexander Rozvrstvenie poddaných na pezinskom panstve v rokoch 1767 - 1832. 69 s. + 11 s. príloh 1966
64 URBLÍK Marián Pramene k dejinám Rače do konca 16. stor. 63 s. 1966
65 ZREBENÝ Alexander Protocollum auxiliare civitatis Trenchiniensis ab anno 1564 usque ad annum 1700. 121 s. + 15 s. obr. príloh 1966
66 BORDÁČOVÁ Alexandra Komorné knihy z rokov 1525/26 a 1529/30 ako pramene k hospodárskym dejinám Bratislavy. 96 s. (Z) 1967
67 ŠURINA Jozef Vznik a vývoj cechov na Slovensku. (Zameranie sa na bratislavské cechy obuvníkov a pekárov.) 112 s. (Z) 1967
68 ŠTANSKÝ Peter Mýtne pomery v Turci vo svetle archívnych prameňov. 70 s. (2 mapy v texte) 1968
69 BALÁŽ Claude Historická topografia mesta Bratislavy 1601 - 1781. (Na základe prameňov archívu mesta Bratislavy.) 111 s. + 7 plánov 1967
70 HORVÁTHOVÁ Magdaléna Vznik a vývin župných erbov na Slovensku.72 s. +19 príloh 1967
71 STRAKA Jaroslav Vývoj Nového Mesta n. V. do pol. 17. storočia vo svetle archívnych dokumentov. 119 s. (obr. v texte) 1967
72 KISS Jozef Priebeh a výsledky urbariálnych sporov po zrušení poddanstva na Pálfyovskom panstve Kráľová. 81 s. (tabuľky v texte) 1967
73 BORDÁČOVÁ Alexan-dra Komorné knihy z rokov 1525/26 a 1529/30 ako pramene k hospodárskym dejinám Bratislavy. 106 s. + 11 s. príloh 1967
74 ŠURINA Jozef Bratislavskí pekári a obuvníci a ich písomnosti. 149 s. 1967
75 SVATÍKOVÁ Melánia Trnava ako súdna odvolacia inštancia miest a mestečiek v 1. pol. 16. stor. 49 s. (Z) 1968
76 VALACH Július Erudita societas slavica. 70 s. (Z) 1968
77 ŽATKO Anton Druhy písomností vo fondoch okresných archívov stredoslovenského kraja 1923 - 45. 84 s. + 12 s. príloh 1968
78 BALOGH Adam Kancelária a listiny Štefana V. 112 s. + 4 tabuľky + 45 obr. príloh 1968
79 MAZÚR Jozef Čachtické panstvo a jeho urbár z r. 1661. 223 s. (mapy a tabuľky v texte) 1968
80 SVATÍKOVÁ Melánia Trnava ako súdna odvolacia inštancia niektorých západoslovenských miest a mestečiek v 1. pol. 16. stor. (Z) 1968
81 VALACH Július Erudita Societas Slavica. 61 s. (Z) 1968
82 KADLEČÍKOVÁ - SVATÍKOVÁ Melánia Trnava ako súdna odvolacia inštancia niektorých západoslovenských miest a mestečiek v 1. pol. 16. stor.* 1969
83 CHREŇOVÁ Júlia Pramene k dejinám protifašistického odboja v r. 1938 - 1945. 158 s. + 19 s. príloh 1969
84 SÁNDOR Karol Levické cechy a ich pamiatky. 96 s. + 6 s. príloh 1969
85 PROKŠOVÁ Mária Vývoj kremnickej mestskej kancelárie do r. 1526. (Z)* 1969
86 VALACH Július Erudita societas Slavica. 66 s. (Z) 1969
87 PROKŠOVÁ Mária Vývoj kremnickej mestskej kancelárie do r. 1526. 103 s. + 2 obr. príloh 1969
88 CIMMERMANNOVÁ Eva Matrika ako historický prameň. 103 s. + 14 s. príloh 1970
89 KLÍČ Jaroslav Erby na monumentálnych pamiatkach Bratislavy. (Súpis.) 123 s. + 28 s. obr. príloh 1970
90 MINAROVÝCH Silvia Vývoj trnavskej mestskej kancelárie do roku 1526.* 1970
91 NEMESKÜRTHYOVÁ Ľudmila Rozbor fondu Štátna mincovňa v Kremnici. 79 s. + 3 s. príloh 1970
92 ROBERT Peter Tereziánsky urbár obce Prievoz. 76 s. 1970
93 SAMUEL Rudolf Trenčín a jeho najstaršia mestská kniha. 51s. + 11 s. príloh 1970
94 ŠKODOVÁ Eva Štatúty kráľovských komisárov mesta Trnavy v r. 1690 - 1747 ako historický prameň. 95 s. 1970
95 VALACH Július Činnosť a rozbor fondu Piaristickej rehole v Prievidzi 1666 - 1950. 95 s. 1970
96 BUZALKA Štefan Lesný úrad v Banskej Štiavnici 1750 - 1871. (Rozbor fondu.) 180 s. 1970
97 HORVÁT František Pronunciácie z rokov 1660 a 1705 ako pramene k hospodárskym dejinám Trnavy. 85 s. (obr. v texte) + 30 s. príloh 1970
98 KUPČA Jozef Vývoj spísomňovania a mestská kancelária v Banskej Štiavnici v stredoveku. 122 s. + 4 s. príloh 1970
99 SMOLINSKÝ Ivan Epigrafické pamiatky Bratislavy a jej okolia.83 s. (11 obr. v texte) 1970
100 HYSKO Peter Alexander Joseph von Hübner a jeho synovia. (Z)* 1970
101 PÜSPÖKI - NAGY Peter Podunajské Biskupice.* 1971
102 KARLÍKOVÁ Zora Panstvo Hlohovec a jeho urbáre z rokov 1617, 1642, 1661, 1721.* 1971
103 HYSKO Peter Alexander Joseph von Hübner a jeho synovia... 160 s. 1971
104 KRIVOŠÍKOVÁ Stanislava Modranská mestská kniha liber recordantiarum 1596 - 1652. (Rozbor.) 1971
105 VRABCOVÁ Ľubica Inšpektorát Bratislavského školského dištriktu.* 1971
106a BINDEROVÁ Marta Bratislavský cech debnárov. 59 s. + 6 obr. príloh (Z) 1971 jún
106b KODAY Juraj Šažský konvent premonštrátov v XIII. stor. (Z)* 1971 jún
107 BREZANSKÁ Helena Písomnosti cechu bratislavských krajčírov. 91 s. (Z) 1971 jún
108 BINDEROVÁ - KRNÁČOVÁ Marta História a písomnosti debnárskeho cechu v Bra-tislave. 63 s. (Z) 1971 okt.
109 KODAY Juraj Šažské hodnoverné miesto v XIII. storočí. 130 s. 1971 okt.
110 BREZANSKÁ Helena Písomnosti cechu bratislavských krajčírov 1327 - 1872. (Rozbor.) 92 s. 1971 okt.
111 THURZOVÁ Danica Bytčiansky urbár z r. 1619 a majerské hospodá-renie na Bytčianskom panstve počiatkom XVII. stor. 126 s. 1971 okt.
112 KAPUTA Andrej Príspevok k problematike zdaňovania v Bardejove do r. 1437. 66 s. (Z) 1972 apríl
113 KRNÁČOVÁ Marta Bratislavský debnársky cech. 75 s. 1972 apríl
114 VÁŇOVÁ Miloslava Činnosť hodnoverného miesta Jasov do roku 1320. 138 s. 1972 apríl
115 ŠTULRAJTEROVÁ Katarína (st.) Testamenty z rokov 1511 - 1600 ako prameň k dejinám Trnavy. 166 s. 1972 apríl
116 BEZUCHOVÁ Marta Fotografia v archíve. 88 s. 1972 apríl
117 KOHUTIAROVÁ Eva Inštitúcia zemepanských súdov a jej činnosť na panstve Holíč.* 1972 apríl
118 DEMOVIČOVÁ Marta Daňová agenda mesta Pezinok v 18. a 1. pol. 19. stor. (Rozbor.) 98 s. + 3 príl. 1972 apríl
119 SLUŠNÝ Jaromír Bratislavské mestské cechové erby. 113 s. 1972 apríl
120 ŠALAMONOVÁ Jana Rozbor účtovného materiálu archívu dedičov Šimona Révaya. 85 s. 1972 apríl
121 KAMENICKÁ Mária Kanonické vizitácie na Spiši ako historický prameň.* 1972 apríl
122 PLATTHYOVÁ Júlia Vznik a vývoj rodiny Platthyovcov. 78 s. 1972 apríl
123 CSÁDER Viliam Archívny fond Toldyho kruhu a pridružených fondov. 112 s. 1972 apríl
124 HUBA Peter Kongregačný protokol Oravskej župy 1684 - 1695. 91 s. 1972 apríl
125 KAFKOVÁ Mária Archív rodu Nyáryovcov. 120 s. + 5 tab 1972 apríl
126 PANÁČKOVÁ - KUBAŠOVÁ Danuša Hradné panstvo Lednica a jeho urbár z r. 1600. 108 s. 1972 okt.
127 ODNOGOVÁ Antónia Palatín a Trnava v r. 1526 - 1550. 56 s. (Z) 1972 okt.
128 MAYER Marián Pečate hodnoverných miest. 151 s. 1972 okt.
129 MISTRÍKOVÁ Mária Prvé bratislavské gymnázium. 70 s. 1973 apríl
130 WALLOVÁ - GAŠPA-ROVIČOVÁ Olívia Rozbor hospodárskych účtov panstva Šale od 2. pol. 18. stor. do 1. pol. 19. stor. 117 s. 1973 apríl
131 WOLFSHÖRNDL Vla-dimír Ústredné orgány na Slovensku a vývin ich spisovej manipulácie v r. 1918 - 1938. 227 s. 1973 apríl
132 HOLOŠOVÁ Alžbeta Činnosť hodnoverného miesta v Turci do r. 1350. 211 s. 1973 apríl
133 KARPAT Jozef Pozostalosť Vladimíra Makovického a problematika vývinu slovenskej buržoázie. 110 s. 1973 apríl
134 SIKORA Stanislav Hospodárenie mesta Žiliny v r. 1631 - 1701. 117 s. + 4 obr. príl. 1973 apríl
135 HODAS Karol Spisová manipulácia politicko - správnych úra-dov v župách a okresoch v r. 1918 - 1928 na Slovensku. 61 s. 1973 apríl
136 SEGEŠ Vladimír Písmo prvotlačí a súvekých rukopisov. 72 s. + 26 obr. príl. 1973 apríl
137 KALESNÁ Jana Arengy v listinách Bela IV. 162 s. 1973 apríl
138 GORELČÍKOVÁ Ľubica Používanie systému skratiek v listinách Bela IV. 1235 - 1270. 106 s. 1973 apríl
139 SOKOLOVSKÝ Leon K otázke vzniku, vývoja a zaradenia Malého Hontu do systému stoličnej správy Uhorského kráľovstva. 140 s. + 7 text. a 4 obr. príl. 1973 apríl
140 LACKO Richard Kremnická mestská kniha z r. 1426 - 1700. 73 s. + 1 príl. 1973 apríl
141 KAPUTA Andrej K hospodáreniu mesta Bardejova v r. 1502 - 1508. 74 s. 1973 apríl
142 ODNOGOVÁ Antónia Rodové armálesy v Štátnom archíve v Bytči.* 1973 okt.
143 KORIČOVÁ Tatiana Správa mesta Pezinka v 16. - 18. stor. 79 s. 1973 okt.
144 BAĎUROVÁ - SLIVKOVÁ Mária Pramene k dejinám vinohradníctva v Archíve mesta Modry za feudalizmu. Diplomatický a historický rozbor. 112 s. 1974 apríl
145 BALÁŽ Zoltán Súdna právomoc richtára a mestskej rady v Kremnici. 84 s. 1974 apríl
146 BOTŤÁNKOVÁ Mária Topografia mesta Trnavy v 16. storočí. 72 s. + 25 príl. 1974 apríl
147 GYEPESOVÁ Erika Poľnohospodárska agenda v správnych orgánoch Nitrianskeho okresu 1923 -1928.104s. 1974 apríl
148 CHUROVÁ Eva Erdödyovci a ich vzťah k Bratislave. 84 s. 1974 apríl
149 KROKAVEC Stanislav Vývin triednych vzťahov od Februára 1948 do IX. zjazdu KSČ. 74 s. 1974 apríl
150 OSLANSKÝ František K druhom daňových registrov v Banskej Bystrici v 16. storočí. 143 s. 1974 apríl
151 SLANÝ Július Zavedenie gregoriánskeho kalendára v stredoslovenských banských mestách. 85 s. 1974 apríl
152 VRANOVÁ Elena Protokol testamentov mesta Bratislavy z rokov 1529 - 1558. 87 s. 1974 apríl
153 VYHNÁNKOVÁ - UJVÁRYOVÁ Magdaléna Šľachtické domy v Bratislave. (Na základe pra-meňov Archívu mesta Bratislavy.) 72 s. (Z) 1974 apríl
154 ŽÁK Peter Závodná kronika Chirany - Stará Turá. 101 s. + 5 príl. 1974 apríl
155 VYHNÁNKOVÁ - UJ-VÁRYOVÁ Magdaléna Erby na bratislavských palácoch. 122 s. 1974 okt.
156 ŽIFČÁK František Kancelária mesta Levoče v 2. pol. 16. stor. 198 s. + 13 príl. 1974 okt.
157 KVASNICOVÁ - KAR-LÍKOVÁ Oľga Rodina De Pauly a Bratislava. Genealogická štúdia. 71 s. 1974 okt.
158 ROZLOŽNÍKOVÁ - MYSLOVIČOVÁ Virgínia Tridsiadkový register mesta Kežmarku z rokov 1480 - 1498 ako prameň k slovensko - poľským obchodným stykom. 70 s. + 4 príl.* 1974 okt.
159 ČABÁKOVÁ Mária Testamenty ako prameň k dejinám Banskej Štiavnice v 16. storočí. 81 s. (Z)* 1975
160 FEHÉROVÁ Edita Rodina Grassalkovich a Bratislava. Genealogická štúdia. 42 s. (Z) 1975
161 LEHOTSKÁ Daniela Topografia mesta Kremnice v 16. a v 1. polovici 17. storočia. 83 s. + 5 príl. 1975
162 PALKOVIČ Jozef Verejná činnosť Vladimíra Svetozára Hurbana vo svetle jeho písomnej pozostalosti. 173 s. 1975
163 ČABÁKOVÁ Mária Testamenty ako prameň k dejinám Banskej Štiavnice v 16. storočí. 102 s. 1976 jan.
164 MOLNÁROVÁ Eva Dejiny správy železničnej dopravy na Slovensku v r. 1943 - 1952. (Z) 1976 jan.
165 TROJNOVÁ Margita Správa štátnej dane v období panovania Márie Terézie (1740 - 1780). 116 + 5 príl. 1976 jan.
166 FEHÉROVÁ Edita Rodina Grassalkovich a Bratislava. 46 s. 1976 jan.
167 SIKOROVÁ - KRUPÁROVÁ Tatiana Život a dielo dr. Antona Štefánka. Na základe jeho pozostalosti. 103 s. + 1 fotogr. príl. 1976 jan.
168 DUNAJSKÁ Anna Poddanské dediny Trnavy. (Hospodárske a sociálne pomery v 18. storočí.) 93 s. + 2 mapy. 1976 apríl
169 ŠPROCHOVÁ Božena Rozbor účtovných písomností provizora na panstve Považská Bystrica z rokov 1719 - 1795. 116 s. 1976 apríl
170 LUKAČKA Ján Vývoj súdnej právomoci mesta Bratislavy do konca 16. storočia. 73 s. 1976 apríl
171 MOLNÁROVÁ Eva Dejiny správy železničnej dopravy na Slovensku v r. 1945 - 1952. 125 s. 1976 apríl
172 KUBAŠOVÁ Jana Rozbor urbárskych písomností mestečka Ilavy z rokov 1685 - 1848. 84 s. 1976 apríl
173 VRTEĽ Ladislav Príspevok ku kultúrnym dejinám Bratislavy v rokoch 1918 - 1938. 186 s. 1976 apríl
174 ŽILÁK Ján Činnosť kremnickej mincovne v rokoch 1790 - 1800. 74 s. 1976 apríl
175 MAŤUGOVÁ - NEMČEKOVÁ Soňa Najstaršia mestská kniha mestečka Dolný Kubín 1650 - 1872. 108 s. 1976 apríl
176 PUŠKÁROVÁ Angela K dejinám komunálnej hygieny mesta Bratislavy v stredoveku. 104 s. 1976 apríl
177 SOMOGYIOVÁ Ágnes Agenda a písomnosti bratislavského podžupana v rokoch 1867 - 1918. 77 s. + 4 príl. 1976 apríl
178 BOKES František Revolučné roky 1848 - 1849 v Bratislave očami súčasníka. 62 s. 1977 apríl
179 CIBULKOVÁ Ľubica Počiatky socializácie slovenskej dediny (1948 - 1955). Dejiny a pramene. 97 s. 1977 apríl
180 ČELKO Mikuláš Kremnická mincovňa vo svetle počtových registrov pizetára v polovici 16. stor. 120 s. + 7 príl. 1977 apríl
181 DRAHOŠOVÁ Šarlota Robotnícke hnutie a KSČ v bývalom Vrábeľskom okrese (1918 - 1928). Správne orgány a ich písomná agenda. 98 s. + 5 príl. 1977 apríl
182 DUFFEKOVÁ Katarína Csesznecká línia rodu Esterházy (vývin majetkovej držby do konca 18. storočia). 102 s. 1977 apríl
183 FERKO Dragan Slovenskí drotári v Rusku počas 1. svetovej vojny. 98 s. + 13 príl. 1977 apríl
184 HOLÁSEK Peter Príspevok k slovensko - ruským vzťahom v 18. stor. 100 s. + 12 obr. príl. 1977 apríl
185 KMOTORKOVÁ Mária Osobné spisy učiteľov na Slovensku v rokoch 1925 - 1949. 74 s. 1977 apríl
186 KODAJOVÁ Viera Trnavské gymnázium 1554 - 1976. Dejiny a pramene. 68 s. 1977 apríl
187 KOMADOVÁ Zuzana K otázkam vzniku a vývoja Dediny mládeže (1949 - 1959). 103 s. + 5 príl. 1977 apríl
188 KONEČNÝ Antonín Základné poznatky o niektorých kalendárnych sústavách používaných pri datovaní osmansko - tureckých písomností. 42 s. + 3 príl. 1977 apríl
189 MARSINOVÁ Anna Ján Jiskra z Brandýsa a jeho diplomatická produkcia (1441 - 1462). 164 s. + 53 s. príl. 1977 apríl
190 MIREKOVÁ Antónia Revolučné národné výbory v Liptove (1942 - 1945). 136 s. + 13 príl. 1977 apríl
191 OKÁNIKOVÁ Mária Pramene k dejinám školstva v Žiline. 101 s. 1977 apríl
192 PÉNTEK Štefan Prehľad dejín správy na Slovensku v ich vzťahu k robotníckemu hnutiu v Šafárikovskom okrese 1918 - 1939. 81 s. (Z) 1977 apríl
193 SOLÁROVÁ Táňa Príspevok k topografii Martina. 68 s. + 12 s. príl. 1977 apríl
194 TONKOVÁ Mária Študenti zo Slovenska na Bolonskej a Padovskej univerzite počas feudalizmu. 118 s. 1977 apríl
195 HOLOTÍK Ľubomír Rozbor fondu Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky 1939 - 1945. 64 s. 1978 jan.
196 PÁLINKÁSOVÁ Veronika Písomnosti Nitrianskej stolice. 246 s. 1978
197 BREČKOVÁ Zdena Činnosť hodnoverného miesta pri Hronskobeňadickom konvente do konca 14. storočia. 238 s. 1978
198 KLEINEDLEROVÁ Ma-rianna Obecný notársky úrad Topoľčany (1850 - 1945). 106 s. 1978
199 ĎURKOVÁ Mária Vlastnícke pomery na Pezinskom a Svätojurskom panstve v druhej polovici 16. a začiatkom 17. stor. 76 s. + 1 mapa. 1978
200 GULKÁŠOVÁ Eva Prvé slovenské gymnázia. 93 s. (Z) 1978
201 KAČKOVIČOVÁ Mária Predarchívna starostlivosť - problematika skartácie na ústredných orgánoch štátnej správy SSR. 69 s. 1978
202 KRÁLIKOVÁ Katarína Analýza a genéza sloveník uložených v Archíve mesta Bratislavy. 84 s. 1978
203 LEHMANNOVÁ Adriana Životné osudy, činnosť a dielo M. M. Hodžu na podklade jeho pozostalosti. 179 s. 1978
204 MICHÁĽOVÁ Miroslava Bratislavská tlač a jej regulácia radou mesta Bratislavy (1780 - 1848). 116 s. 1978
205 ORAVCOVÁ Katarína Pôsobnosť notárskych úradov v Liptovskej župe a ich produkcia. 103 s. 1978
206 PÉNTEKOVÁ - CSÖL-LEOVÁ Mária Pramene k Rákocziho povstaniu v oblasti Rožňavy. 94 s. 1978
207 SEDLIAKOVÁ Alžbeta Znárodnenie drevospracujúceho priemyslu na Slovensku. Analýza prameňov v štátnom ústred-nom archíve. 131 s. + 3 príl. 1978
208 SINKOVÁ Beatrix Župný archív v Bratislave (do r. 1898). 85 s.* 1978
209 SZABÓ Richard Príspevok k dejinám vojenstva, vojenských písomností a terminológie. Rozbor vojenských písomností Rudolfa Pálffyho (1719 - 1768). 83 s. + 4 príl.* 1978
210 ŠIŠKOVÁ Helena Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom vo svetle archívnych prameňov Československej presídľovacej komisie. 125 s. 1978
211 VYORAL Jozef Povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy, B. sekcia. Rozbor archívneho fondu. 92 s. + 3 príl. 1978
212 GULKÁŠOVÁ Eva Prvé slovenské gymnázia. 110 s. 1978
213 ILLÉŠOVÁ Klára Slovenská politika na Uhorskom sneme v rokoch 1901 - 1914. 114 s. 1978
214 GODÁLOVÁ Marta Jozef Bencúr (1728 - 1784) a spor mesta Bratislavy o mýto. 1978
215 MIERTUŠOVÁ Klaudia Absolventské diplomy v zbierkach Archívu hl. mesta SSR Bratislavy. 115 s. + 3 príl. 1978
216 MACHAJDÍK Igor Prierez demografickým vývojom obyvateľstva Nového Mesta nad Váhom z mestských matrík. 110 s. 1978
217 MRVA Ivan Rod Jesenák a Bratislava. 1978
218 PETROVIČ Jozef Pečate miest a obcí Šarišskej župy. 105 s. 1978
219 ŠIMONOVÁ - ZACHAROVÁ Elena Bratislavské daňové súpisy z 18. storočia. 104 s. 1978
220 THURZOVÁ Jana Hospodárenie mesta Trenčína v r. 1531 - 1635. 167 s. + 9 príl. 1978
221 PÉNTEK Štefan Robotnícke hnutie v gemer - malohontskej oblasti vo vzťahu k dejinám správy (1918 - 1938). 156 s. 1978
222 PAVLÁSKOVÁ Jana Z dejín mládežníckeho hnutia na Slovensku v rokoch 1949 - 1955. 112 s. + 8 príl. 1978
223 PACHANSKÁ Katarína Bratislavský strelecký spolok. 115 s. + 64 s. príl. 1978
224 SUROVEC Jozef Knihy ťažiarstiev a ťažiarov v Banskej Belej z r. 1778 - 1788. Diplomatický rozbor. 61 s. + 79 s. príl. 1978
225 KARLÍK Jozef Životné osudy, činnosť a dielo Júliusa Bartáka na podklade jeho pozostalosti. 124 s. 1978
226 DAŠKOVÁ Anna Kultúrna rubrika v komunistickej tlači v prvých rokoch ČSR na Slovensku (1920 - 1925). 86 s. 1979
227 DVORSKÝ Peter Úrady verejných notárov na území dnešného okresu Liptovský Mikuláš (1875 - 1951). 125 s. 1979
228 GONDEKOVÁ Zlatica Pramene k poznaniu stavu cintorínov v Bratislavskej stolici v 18. storočí. 96 s. 1979
229 TREPÁČOVÁ Gabriela Stavebná agenda mesta Bratislavy v r. 1700 - 39 na základe magistrátnych protokolov. 72 s. 1979
230 BAKOŠOVÁ - GALETOVÁ Mária Banský Protokol Novej Bane z r. 1659 - 1729. 105 s. 1979
231 KUKUČKOVÁ Magdaléna Písomná pozostalosť Františka Votrubu. 57 s. + 77 s. príl. 1979
232 PAULECHOVÁ Helena Skalické cechy. 70 s. 1979
233 RICHTEROVÁ Gabriela Kniha testamentov mesta Skalice z r. 1617 - 1694. 80 s. 1979
234 ROHÁČ Juraj Trnavské mestské privilégiá. 270 s. 1979
235 ŠIDLOVSKÝ Gejza Ulrich Daun a vojna o španielske dedičstvo. 70 s. + 2 obr. príl. 1979
236 TURCSÁNY Juraj Najstaršia kniha testamentov obyvateľov Jura pri Bratislave z r. 1577 - 1642. 86 s. 1979
237 TYČIAKOVÁ - NEPŠINSKÁ Hyacinta Rozbor fondu Živnostenské spoločenstvo v Brezne. 67 s. 1979
238 VRANOVÁ Janka Sedrialny protokol Bratislavskej stolice z r. 1733 - 48. 102 s. + 24 s. príl. 1979
239 IVANČOVÁ Miroslava Územnosprávny vývin na Slovensku po oslobodení. 98 s. + 5 máp. 1979
240 ŠÁNIKOVÁ - SPUSTOVÁ Mária Životné osudy, činnosť a dielo Antona Granatiera. 87 s. 1979
241 HRTÁNKOVÁ Valéria Mestská správa v Žiline v období feudalizmu. 114 s. 1979
242 -0- -0- -0-
243 MATEJKOVÁ Mária Kongregačné písomnosti ako prameň k dejinám odievania v Uhorsku v r. 1740 - 80. 163 s. 1978
244 GUNIŠOVÁ Jaromíra Bratislavský hodinársky cech. (Z) 1980
245 FÉDEROVÁ Terézia Trenčianska Teplá ako obec Trenčianskeho panstva. 90 s. 1980
246 LEBOVIČ Peter Najdôležitejšie problémy rozvoja spojov na Slovensku 1945 - 6. 78 s. + 1 mapa. 1980
247 LEBOVIČOVÁ Kamila Vývin samosprávy v Tisovci a rozbor jej písom-nej produkcie. 83 s. 1980
248 MACZEÁKOVÁ - HANUŠČÁKOVÁ Beata Collegium oeconomicum. 64 s. + 7 obr. príl. 1980
249 MAJKÚTOVÁ Klára Najstaršia mestská kniha mestečka Trstená 1688 - 1847. 68 s. 1980
250 MIŠOVIČ Milan Publico - politica rodu Erdődy. 76 s. 1980
251 MULÍK Peter K otázke pôvodu levočských Turzovcov. 81 s. 1980
252a ŠNIRCOVÁ Zdena Počiatky stenografie v Uhorsku. 56 s. (Z) 1980
252 STRNÁDOVÁ - PAULÍKOVÁ Mária Osobné spisy významných slovenských pedagógov a vedeckých pracovníkov. 63 s. 1980
253 WEINBERGEROVÁ Mária Významní členovia rodiny Medňanskovcov. 72 s. + 10 obr. príl. 1980
254 VYČISLÍKOVÁ Marianna Slovenská republika rád. 91 s. + 1 mapa (Z) 1980
255 ZAHRADNÍKOVÁ Alžbeta Vznik a vývoj krajského zriadenia v Československu so zreteľom na Slovensku. 121 s. + 14 mapových príloh (Z) 1980
256 GUNIŠOVÁ Jaromíra Vývoj hodinárstva a bratislavský hodinársky cech. 63 s. + 13 s. príloh 1980
257 KAMASOVÁ Marta Kolektivizácia poľnohospodárstva v okrese Veľký Krtíš 1949 - 60. 94 s. 1980
258 KURINCOVÁ Elena Spolok pre zveľaďovanie domáckej výroby. Rozbor fondu. 94 s. 1980
259 VÖRÖSOVÁ Mária Komárňanské mestské privilégiá. 94 s. 1980
260 BETTES Štefan Demografický vývoj Bratislavy 1848 - 1918. 59 s. (Z) 1981 jan.
261 STEINHÜBEL Ján Písomnosti Hontianskej stolice. 107 s. + 38 príl. 1981 jan.
262 VYČISLÍKOVÁ Marianna Slovenská republika rád. (Spracované s osobitným zameraním na systém a činnosť orgánov štátnej moci a správy. 61 s. 1981 jan.
263 ZAHRADNÍKOVÁ Alžbeta Vznik a vývoj krajského zriadenia v Československu s osobitným zreteľom na Slovensko. 122 s. + 14 príl 1981 jan.
264 KOVÁČOVÁ Anna KNV Banská Bystrica odbor poľnohospodárstva a lesného hospodárstva (1914) 1949 - 1960. 94 s. 1981 jún
265 STRAKOVÁ - ŠNIRCOVÁ Zdena Počiatky stenografie v Uhorsku. 56 s. 1981 jún
266 DOMOVÁ Miroslava Život a dielo Andreja Mráza na podklade jeho pozostalosti. 75 s. 1981 sept.
267 BETTES Štefan Demografický vývoj Bratislavy v slovenských reláciách na prelome 19. a 20. storočia v prameňoch štatistickej ročenky uhorských miest. 69 s. 1981 sept.
268 BETTESOVÁ Viera Miesto a činnosť notárskeho úradu v obecnej správe Klenovca (1831 - 1945). 63 s. + 5 príl. 1981 sept.
269 GERGELYOVÁ - PATEJDLOVÁ Otília Apollo, rafinéria minerálnych olejov, účastinárska spoločnosť v Bratislave. (Rozbor fondu.) 90 s. 1981 sept.
270 GETTLEROVÁ Oľga Správa mesta Komárna v rokoch 1938 - 1945. 79 s. 1981 sept.
271 GREGOROVÁ Viera Programovo - prevádzkový archívny fond Československej televízie v Bratislave. 61 s. 1981 sept.
272 KÁLANKOVÁ Bronislava Rozbor fondu Živnostenské spoločenstvo v Martine. 65 s. (Z) 1981 sept.
273 KOZÁKOVÁ Katarína Štátne občianstvo na Slovensku od vzniku republiky po súčasnosť. 104 s. 1981 sept.
274 KUNSTOVÁ Valéria Humenské panstvo a jeho urbár z roku 1690. 78 s. 1981 sept.
275 KUZMÍK Daniel Príspevok k dejinám Nemcov v Bratislave v rokoch 1918 - 1938. 82 s. 1981 sept.
276 RÁKOCIOVÁ - CHALUPECKÁ Mária Heraldické a epigrafické pamiatky v chráme sv. Jakuba v Levoči do konca 16. stor. 79 s. 1981 sept.
277 TALAČOVÁ Mária Dva významné pramene k dejinám Ústia nad Oravou. 64 s. 1981 sept.
278 GÁBRIŠOVÁ - ABRMANOVÁ Eva Vývoj správy osvety a ľudovýchovy na Slovensku od roku 1945. (Z) 1982 febr.
279 VARGOVÁ Helena Vznik obcí v období rokov 1945 - 1960. 64 s. + 11 s. príloh (Z) 1982 febr.
280 CIMROVÁ Katarína Sociálna agenda mesta Bratislavy v období hospodárskej krízy v rokoch 1929 - 1934.* 1982 febr.
281 KÁLANKOVÁ Bronisla-va Rozbor zápisníc živnostenského spoločenstva v Martine z rokov 1927 - 1929. 1982 febr.
282 MOJŽIŠÍKOVÁ Antónia Plagát ako historický prameň. (Zbierka plagátov Archívu hl. mesta SSR Bratislavy 1918 - 1938.) 82 s. + 11 s. príloh 1982 febr.
283 BABUŠÍKOVÁ - JÁNOŠOVÁ Tatiana Zápisnice zo zasadania pléna SNR 1944 - 1948. Obsahový a formálny rozbor. 102 s. 1982 jún
284 GÁBRIŠOVÁ - ABRMANOVÁ Eva Vývoj správy osvety a ľudovýchovy na Slovensku od roku 1945. 53 s. 1982 jún
285 MACKOVÁ Libuša Problematika riešenia židovskej otázky na Slovensku v r. 1938 - 42 vo svetle písomností Úra-du predsedníctva vlády. 89 s. 1982 jún
286 VARGOVÁ Helena Vznik obcí v období rokov 1945 - 60. 86 s. + 2 príl. 1982 jún
287 MIKUŠOVÁ Terézia Cechy v Trnave. (Historicko - diplomatická štúdia.)* 1982 jún
288 ADAM Alexander Lučenec, mesto so zriadeným magistrátom v rokoch 1872 - 1922. 132 s. 1982
289 HUNKA Ján Mincovníctvo Bélu III. (1172 - 1196). 108 s. 1982
290 MATLÁKOVÁ Libuša Okresná starostlivosť o mládež v Pezinku 1923 - 1947. 98 s. 1982
291 NAGY Jozef Národnostná politika v rokoch 1890 - 1900 v župe Bratislavskej. 61 s. (Z) 1982
292 NAGYOVÁ Lívia Sociálne hnutie kremnických minciarov v rokoch 1918 - 1929. 64 s. 1982
293 NEMCOVÁ Rút Životné osudy kapitána Jána Nálepku, hrdinu Sovietskeho zväzu, v prvej Československej re-publike. 64 s. 1982
294 ŠULAVÍK Ján Dejiny Marikovskej doliny do roku 1711. 116 s. 1982
295 NAGY Jozef Národnostná politika v rokoch 1890 - 1900 v župe Bratislavskej. 73 s. 1983 jan.
296 CHALMOVSKÁ Beata Zápisnice obce Bojníc v I. ČSR. 83 s. 1983 máj
297 BORIKOVÁ Mária Účtovná agenda mesta Pezinka 1616 - 1848. 102 s. 1983 sept.
298 HUČKO Ján Obvodný notársky úrad v Novom Meste nad Váhom 1872 - 1945. 95 s. + 4 s. príloh 1983 sept.
299 JANKOVIČ Ľubomír Miniatúrna maľba na armálesoch bratislavskej zbierky. 99 s. 1983 sept.
300 NICZKY Egon Súpis šľachty Abovskej stolice z roku 1725. 177 s. + 9 s. obr. príloh (Z) 1983 sept.
301 POLLÁK Róbert Vandrovné knižky v zbierke Východoslovenského múzea Košice. 108 s. + 8 s. obr. príloh 1983 sept.
302 ROTTKOVÁ Júlia Písomná pozostalosť akademika D. Andrusova. 169 s. 1983 sept.
303 MIKLETIČOVÁ Marianna Reformy kalendára v historickom priereze. 100 s. 1983 sept.
304 ŠARMÍROVÁ Natália Hospodárska agenda mestskej rady v Bratislave za I. ČSR. 68 s. + 5 s. príloh 1983 sept.
305 NICZKY Egon Súpis šľachty Abovskej stolice z roku 1725.* 1984 máj
306 HARANTOVÁ Jana Lietavský hrad ako feudálna pevnosť.146 s. + 8 s. príloh 1984 máj
307 BULÍK František Kolektivizácia Lamača. 100 s. 1984 sept.
308 DAŇOVÁ Eva Dopravostroj n.p. Bratislava. (Rozbor fondu.) 70 s. + 8 s. príloh 1985 jún
309 BIROŠ Vladimír Súpis domov poddaných v bývalom Námestovskom okrese ako prameň pre hospodárske dejiny a národopis. 90 s. + 4 s. príloh 1985
310 ĎURIŠ Marián Július Šefránek - život a dielo vo svetle jeho osobnej pozostalosti. 89 s. (Z) 1985
311 HAJDUCH František Horny, továreň na rádiové prístroje. (Rozbor fondu.) 77 s. + 10 obr. príloh 1985
312 HOCHEL Jaroslav Rod Segnerovcov a Bratislava. (Genealogicko - heraldická štúdia.) 93 s. + 14 obr. príloh 1985
313 KAPRÁLIKOVÁ Silvia Slovenské ústredie starostlivosti o mládež. (De-jiny a správa.) 66 s. 1985
314 KOTÁSEK Peter Štátna učiteľská akadémia v Modre 1870 - 1950. (Diplomatický a historický rozbor.)* 1985
315 SPIRITZA Roman Pramenná hodnota medailí a plakiet k dejinám Slovenska (s osobitným zreteľom na 20. storo-čie). 130 s. 1985
316 DOBROVICKÁ Soňa Pečate vo svetle uhorských zákonov a nariadení do roku 1526. 85 s. 1985 sept.
317 DOMKOVÁ Katarína Kniha mestečka Mošoviec (1567 - 1882). 81 s. 1985
318 ĎURIŠ Marián Július Šefránek - život a dielo vo svetle osobnej pozostalosti. 79 s. 1985
319 HARAKSIMOVÁ Ľubica Mestská kniha Vyšného Huštáku - predmestia Prešova (1665 - 1828). 72 s. + 23 s. príl. + 2 grafy. 1985
320 HORÁKOVÁ Blanka Počiatky anjouovskej epochy v Uhorsku v oblasti spísomňovania. 79 s. 1985
321 KONDELOVÁ Mária Obvodný notársky úrad v Dolnom Kubíne 1895 - 1945. Historicko - správny prehľad a rozbor fondu. 71 s. 1985
322 KUBEKOVÁ Daniela K hospodárskym a sociálnym pomerom roľníkov v Šariši koncom 18. a začiatkom 19. storočia. 78 s. 1985
323 ĽACH Rudolf Slovenská poisťovňa, účastinná spoločnosť v Bratislave 1919 - 1946 (1950). Rozbor fondu. 108 s. 1985
324 LENGYELOVÁ Tünde Najstaršie archívne pomôcky Archívu mesta Košíc. 81 s. 1985
325 MÁŤUŠ Pavol Andrej Halaša a Muzeálna slovenská spoločnosť. (Z) 1985
326 NÁTHEROVÁ Táňa Činnosť orgánov mestskej samosprávy v Brezne 1549 - 1849. 98 s. 1985
327 SLANINKOVÁ Ružena Demografický obraz Dobšinej v 17. storočí. 68 s. 1985
328 SÚKENNÍKOVÁ Iveta Dejiny a vývoj horolezeckého zväzu IAMES (1921 - 1980). 61 s. 1985
329 ŠIMKOVÁ Iveta Sedrialny protokol Oravskej stolice z rokov 1688 - 1735. 108 s. 1985
330 BITTMANNOVÁ Soňa Vzťah čsl. vládnej politiky k ruskej emigrácii v r. 1919 - 1924. 70 s. + 48 s. príloh 1986
331 KAPUSTA Marián Jednota, spotrebné družstvo Topoľčany. 89 s. 1986
332 KAŠIAROVÁ Elena Vládny komisariát pre štátne banské a hutnícke závody na Slovensku v Bratislave 1919 - 1926 (1943).* 1986
333 KOŠECKÁ Marta Archívny fond Slovenského filmu v Bratislave. 64 s. 1986
334 KRSKOVÁ Jana Zvolenské noviny ako krajový pomocník slovenského národného hnutia vo Zvolenskej stolici 1904 - 1914. 110 s. 1986
335 MÁŤUŠ Pavol Andrej Halaša a Muzeálna slovenská spoločnosť. 70 s. 1986
336 MÓRICOVÁ Anna Spôsoby spracúvania osobných archívnych fondov. 76 s. + 1 s. príloh 1986
337 PALKOVÁ Nina Obecný notár a samospráva mesta Levoče v r. 1923 - 1945. 81 s. 1986
338 VIGLAŠ Peter Život a dielo Alojza Riegeleho vo svetle prameňov jeho písomnej pozostalosti. 77 s. 1986
339 SABOV Peter Archivovanie obrazových dokumentov v zbierkach Archívu literatúry a umenia Matice Slovenskej. 62 s. + 8 obr. príloh (Z) 1986
340 MIČINSKÝ Ján Divadlo v Banskej Bystrici do vzniku profesionálnej opernej scény. 64 s. 1986
341 ULIČNÝ Ferdinand (ml.) Písomnosti Zemplínskej stolice do roku 1526. 155 s. 1986
342 BRTÁŇOVÁ Erika Drahotína Križková - Kardošová. 72 s. 1986 sept.
343 FALISOVÁ Anna Verejné zdravotníctvo v Bratislave v r. 1770 - 1848. 94 s. + obr. v texte 1986 sept.
344 KAMENICKÝ Miroslav Vývoj požiarnej ochrany v Bratislave od 16. stor. do roku 1872.* 1986 sept.
345 MEDOVÁ Silvi Pavol Blaho v slovenskom národno - politickom hnutí pre I. svetovou vojnou. 83 s. 1986 sept.
346 NEMCOVÁ Zuzana Bratislavské puškárstvo v 15. a 16. storočí.* 1986 sept.
347 RISZDORFER Ladislav Robotnícke hnutie v Komárne a jeho okolí v rokoch 1921 - 38. 81 s. 1986 sept.
348 ŠIMOVÁ Dana Slovenské vysťahovalectvo v období Československej republiky - rozbor písomností ŠÚA SSR, vo fondoch Ministra ČSR s plnou mocou pre správu Slovenska a Policajného riaditeľstva v Bratislave. 110 s. 1986 sept.
349 ŠTOFANOVÁ Jana Pramene k dejinám ukrajinského rozhlasového vysielania na Slovensku. 113 s. 1986 sept.
350 TUROŇOVÁ Karolína Štátna čipkárska škola v Hodruši v r. 1929 - 1951. 65 s. + 11 s. príloh 1986 sept.
351 VYDRNÁKOVÁ Jana Pozostalosť Kolomana Peťku. 91 s. 1986 sept.
352 JURČOVÁ - GLINOVÁ Zuzana Vznik a vývoj organizácie Zväzu priateľov ZSSR na Slovensku v medzivojnovom období (1930 - 1938). 75 s. + 8 s. príloh 1986 sept.
353 SABOV Peter Archivovanie obrazových dokumentov v zbierkach Archívu literatúry a umenia Matice Slovenskej. 65 s. 1986 sept.
354 SUCHAROVÁ Ingrid Bratislavské dunajské mosty. 91 s. + 22 s. obr. + map. Príloh 1986 sept.
355 VÝBOHOVÁ Dagmar Národohospodárske a kultúrne snahy Daniela G. Licharda - redaktora a vydavateľa časopisu Obzor - novín pre hospodárstvo, remeslo a domáci život.* 1986 sept.
356 GRNÁČOVÁ Marta K dejinám družstevníctva v okrese Levice (1848 - 1950). 73 s. + 8 s. príloh 1987 jún
357 KOČÍ Oto Robotnícke hnutie v bývalom okrese Šaľa v r. 1918 - 1928 vo svetle prameňov okresného úra-du. 122 s. 1987 jún
358 MACHAVOVÁ Jana Vývoj a správa mesta Banská Štiavnica a Banská Belá v období rokov 1918 - 1945. 118 s. + 7 s. obr. príloh 1987 jún
359 POKREISOVÁ - NAGYOVÁ Hildegarda Diosegská hospodárska, cukrovarnícka a liehovarnícka účastinárska spoločnosť 1873 - 1948. Rozbor fondu. 111 s. + 5 s. príloh 1987 jún
360 HERECOVÁ Beata Školský inšpektorát v Ružomberku. Rozbor fondu. 97 s. + 5 s. príloh (Z) 1987 sept.
361 HURANOVÁ Marcela Dejiny slovenského automobilového klubu Klub slovenských automobilistov v Bratislave 1920 - 1950. 50 s. (Z) 1987 sept.
362 KAPRÁLIKOVÁ Tamara Vývoj a činnosť včelárskeho zväzu na Slovensku. 69 s. (Z) 1987 sept.
363 STEJSKALOVÁ Zděnka Odraz vývoje ochrany životního prostředí v archivních dokumentech podnikového archivu. 95 s. (tabuľky v texte) 1987 sept.
364 BALOGH Ladislav Dejiny a vývoj telovýchovnej jednoty Slovan CHZJD Bratislava (191+ - 1980). 81 s. 1988 máj
365 JUCK Marcel Bratislavské zájazdné hostince a hotely. Historický prehľad. 107 s. + obr. v texte 1988 máj
366 MINĎÁŠ Miroslav Prehľad dejín mesta Hniezdne do konca 19. stor. 80 s. + 7 obr. príloh 1988 máj
367 MOROŇOVÁ Teresa Gymnázium Alexandra Markuša v Bratislave. 145 s. + 28 tabuliek 1988 máj
368 SEČÍK Peter Považská Bystrica 1938 - 1945 vo svetle prezidiálnej agendy Obecného notárskeho úradu. 104 s. + 1 obr. príloh 1988 máj
369 DUBOVSKÝ Patrik Vývoj hospodárskych a poddansko - zemepanských vzťahov na panstve Červený Kameň v 16. stor. 125 s. + 8 obr. príloh (Z) 1988 máj
370 HERECOVÁ Beata Školský inšpektorát v Ružomberku. Rozbor fondu. 55 s. 1988 máj
371 HURANOVÁ Marcela Dejiny slovenského automobilového spolku Klub slovenských automobilistov v Bratislave (1920 - 1950). 59 s. + 2 obr. prílohy 1988 máj
372 DUBOVSKÝ Patrik Poddansko - zemepanské vzťahy na panstve Červený Kameň v 16. stor. podľa urbárov panstva z r. 1543 a 1598. 156 s. 1988 sept.
373 GROSSCHMIDTOVÁ Adriana Hospodárske inštrukcie a hospodárske pokyny pre správu a hospodárenie panstva Ostrý Kameň z r. 1780 - 1820. 110 s. 19888 sept.
374 GUNDA Peter Fantastické figúry v rodových a mestských erboch na Slovensku. 76 s. (Z) 1988 sept.
375 SEDLÁČKOVÁ - DOSTÁLOVÁ Silvia Hlavičkové papiere bratislavských podnikov od r. 1918 do súčasnosti. 58 s. (obr. v texte) 1988 sept.
376 SCHLOSÁROVÁ Karin Dejiny gymnázia v Rožňave (1920 - 1980). 113 s. + 59 s. príloh 1988 sept.
377 SABOLOVÁ Tamara Plánovacie akty socialistickej štátnej správy. 85 s. 1989 máj
378 TURÓCZY Vojtech Majetkové pomery na území Hontianskej stolice v období neskorého feudalizmu (1549 - 1598). 65 s. + 3 mapy. 1989 sept.
379 PETROVIČ Vladimír Vývoj cestnej siete na Záhorí do konca 18. storočia. 60 s. (mapy v texte) + 20 s. príloh 1991 jún
380 KUBICOVÁ Eva Bratislavská mestská kancelária v r. 1527 - 1604. 95 s. + 8 s. príloh 1991 máj
381 MAŤOVČÍK Peter Dejiny leleského konventu do r. 1355. 117 s. + 11 s. príloh 1991 máj
382 HUBOVÁ Mária Najstaršia zachovaná mestská kniha mestečka Veličná 1694 - 1846. 105 s. + 20 s. príloh 1991 máj
383 BALOGOVÁ Beáta Mestský lazaret a jeho miesto v systéme verejného zdravotníctva Bratislavy od začiatku 18. stor. do r. 1865. 92 s. * 1991 máj
384 ANTALÍKOVÁ Alena Pohrebné spolky v Bratislave v 19. a 20. stor.* 1991 máj
385 BENYÓOVÁ - DUDEKOVÁ Gabriela Sociológ Juraj Schulpe a jeho činnosť. Príspevok k sociálnym dejinám. 227 s. + 15 s. príloh 1991 máj
386 DVOŘÁKOVÁ Daniela Stibor zo Stiboríc (otec a syn) a ich diplomatic-ká produkcia. 142 s. + 4 obr. prílohy 1991 máj
387 ŠTRPKA Michal Bratislavská vetva rodu Palugyay. 71 s- + 45 s. príloh 1991 máj
388 BEŠINOVÁ Eva Vznik a vývoj rodu Palásthy do roku 1890. 53 s. (obr. v texte) 1991 sept.
389 ŠEFRÁNKOVÁ Daniela Zbojníci a zlodeji v období 1537 - 1599 vo svetle výsluchov trnavského mestského magistrátu. 76 s. 1991 sept.
390 HORŇÁČKOVÁ Zuzana Alžbeta Coborová v listoch manželovi. 91 s. + 5 s. príloh 1991 sept.
391 LUPTÁK Jozef Diplomatický rozbor litterae metales (deponovaných vo fonde Jasovský konvent - hodnoverné miesto). 211 s. 1991 sept.
392 TICHÝ Ivan Postavy a dokumenty Slovenskej národnej rady 1918. 99 s. + 10 s. príloh 1992 jún
393 HRONEC Braňo Štefan Launer. K problematike ideových sporov v generácii Mladé Slovensko. 73 s. * 1992 jún
394 CHUDJAK František Vplyv pádu talianskeho fašizmu na Slovensko. 69 s. 1992 jún
395 KANCELOVÁ Dana Drugetovci a protihabsburské povstania. (Genealogicko - historická štúdia.) 138 s. + 7 s. príloh 1992 jún
396 KRÁLIKOVÁ - ŠELLEYOVÁ Henrieta Obecný notársky úrad Svätý Jur 1923 - 1945. 93 s. 1992 jún
397 MAZÚR Miloš Osobná pozostalosť Dr. Vševlada Jozefa Gajdoša 1907 - 1978. 103 s. 1992 jún
398 MIKULOVÁ Miriam Paulínsky kláštor v Horných Lefantovciach (1369 - 1526). 103 s. + 6 s. príloh + 3 mapy 1992 jún
399 MOLNÁR Peter Ostrihomský župný zastupiteľský výbor 1848 - 1871. 108 s. + 1 mapa 1992 jún
400 MRIŽOVÁ Mária Ministerstvo školstva a národnej osvety 1938 - 1945. 105 s. 1992 jún
401 SEČANSKÁ Jana Testamenty duchovných osôb. 140 s. 1992 jún
402 ZAŤKOVÁ Jarmila Daňový register mesta Bratislavy z r. 1452 - 1453 a jeho formálny a obsahový rozbor. 118 s. (v rámci textu edícia prameňov + tabuľky) 1992 jún
403 PETRAKOVIČOVÁ - ŠIKULOVÁ Agáta Pôsobenie Karola Štúra v Modre. 74 s. (Z) 1992 sept.
404 BALÁŽOVÁ Jarmila Hospodárske a sociálne pomery na Lednickom panstve v svetle urbárov 17. storočia. 132 s. + 3 obr. prílohy 1993 máj
405 EŠTOK Marek Výpočtová technika a archívy. - Vplyv na archívnu teóriu, konkrétne projekty využitia a ďalšie perspektívy, s osobitným zameraním na podmienky slovenských archívov. 122 s. 1993 máj
406 FANČOVIČOVÁ Adriana Fantastické bytosti a vybájené zvieratá v heraldike. 178 s. 1993 máj
407 HOCMAN Juraj Kríza rímskej štátnej správy v III. stor. n. .l. (Od Severovcov po Diokleciána.) 135 s. 1993 máj
408 KONEČNÝ Antonín Skalica ako kultúrne a politické centrum hlasistického hnutia na prelome 19. a 20. storočia. 91 s. + 14 obr. príloh 1993 máj
409 KUSENDA Radoslav Bratislavský tridsiadkový register 1496 - 1497. 86 s. 1993 máj
410 PETRAKOVIČOVÁ Agáta Inventár slovenského evanjelického a.v. zboru v Modre. 143 s. 1993 máj
411 REPOVÁ Michaela Epigrafické pamiatky v Trnave od 14. do zač. 19. storočia. 101 s. ( obr. v texte) 1993 máj
412 SEMAN Peter K dejinám vývinu a rozvoja knižnej kultúry lechnických kartuziánov. 72 s. 1993 máj
413 ŠICHTOVÁ - VYBÍRALOVÁ Alena Hospodársky ročný cyklus podľa mesačných inštrukcií zo západného Slovenska zo 17. a zač. 18. storočia. 127 s. 1993 máj
414 BALÁŽ Boris Úzkorozchodné lesné železnice východného Slovenska. 90 s. + 17 obr. príloh 1993 sept.
415 GÉCIOVÁ - KUNSKÁ Radoslava Dejiny Veľkých Chrašťan do konca 19. storočia. 40 s. + 5 s. príloh (Z) 1993 sept.
416 CHUDÍKOVÁ Lenka Náboženské spolky v Bratislave. 162 s. + 10 s. príloh 1993 sept.
417 JAVOŠOVÁ Erika Štruktúra spoločnosti na Slovensku do polovice 14. storočia. 145 s. 1993 sept.
418 KRAJŇÁKOVÁ Marcela Pracovné nasadenie slovenských robotníkov v Nemecku v r. 1939 - 1945. 117 s. (mapa v texte) 1993 sept.
419 MAGDOLEN Dušan Amarnské obdobie v egyptských dejinách počas vlády Amenhotepa IV. - Achmatona. 120 s. + 8 s. príloh + 1 mapa 1993 sept.
420 SCHIFFER František Parašutizmus v slovenskej armáde a v protifašistickom odboji v rokoch 1939 - 1945. 88 s. + 7 s. príloh 1993 sept.
421 ZMEKOVÁ Iveta Osobný fond Ivana L. Kovačeviča 1930 - 1987. Inventár. 85 s. + 3 s. príloh 1993 sept.
422 GAJDOŠOVÁ Martina Slovenský úrad pre veci cirkevné 1949 - 1956. Rozbor fondu. 78 s. + 11 s. príloh 1994 máj
423 GALBAVÁ Miriam Osídlenie Čachtického panstva do konca 16. storočia. 159 s. 1994 máj
424 GÉCIOVÁ - KUNSKÁ Radoslava Dejiny Veľkých Chraštian do r. 1960. 56 s. + 4 obr. prílohy 1994 máj
425 KOLLÁR Radovan Fara sv. Mikuláša v Trnave do roku 1543. 71 s. 1994 máj
426 ŠTERCELOVÁ Viera Vznik a vývoj konzervatória v Bratislave do r. 1945 - rozbor fondu a inventár. 103 s. 1994 máj
427 THÓR Zoltán Peter Kohári a Nové Zámky v rokoch 1608 - 1632. 77 s. + 7 obr. príloh 1994 máj
428 TRHANOVÁ Martina Bratislavskí žobráci v 18. storočí. 72 s. 1994 máj
429 ŽDÍMALOVÁ Veronika Rozbor osobného fondu rodiny Weisz - Mader. 95 s. + 18 obr. príloh 1994 máj
430 JERGOVÁ Zuzana Spisová rozluka medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Nemeckom ohľadne bývalého Ministerstva zahraničných vecí ČSR. 49 s. + 4 príl. (Z) 1994 máj
431 ŠULAJ Marek Pribinove oslavy v Nitre r. 1933 a ich ohlas v slovenskej spoločnosti. 86 s. + 3 s. obr. príl. (Z 1994 máj
432 HOJČUŠOVÁ Miriam Maďarská otázka po roku 1945. Dohoda o výmene obyvateľstva medzi ČSR a Maďarskom (z hľadiska oblastných osídľovacích úradov). 150 s. 1994 sept.
433 ŠVOLÍKOVÁ Veronika Legenda Život svätých pustovníkov Svorada a Benedikta ako historický prameň. 71 s. + 4 príl. 1994 sept.
434 URBANČOK Martin Oddelenie Ministerstva vnútra v Bratislave (1919) 1927 - 1928. Analýza archívneho fondu. 176 s. 1994 sept.
435 ČERVENÝ Ondrej Parlamentné a obecné voľby v okrese Trenčín za I. ČSR. (Pokus o komparatívnu analýzu.) 104 s. 1995 máj
436 FERENCZYOVÁ Denisa Sirotský úrad - oddelenie mestského magistrátu - v Bratislave v rokoch 1753 - 1780. 93 s. + 8 príl. 1995 máj
437 GOLIS Eduard Fašistické a fašizoidné politické subjekty na Slovensku v medzivojnovom období (1922 - 1938). 83 s. 1995 máj
438 TANDLICH Tomáš Horné Požitavie, historicko - archeologická topografia. 129 s. 1995 máj
439 AMBROŠ Róbert Postavenie bratislavského prepošta v stredovekej spoločnosti. 96 s. 1995 sept.
440 DANKOVÁ Renáta Príspevok k životu Mikuláša Pálfiho (1552 - 1600). 56 s. + 9 príl. 1995 sept.
441 SMETANA Karol Pramene k dejinám mesta Stará Ľubovňa do roku 1412. 67 s. 1995 sept.
442 HOLETSCHKEOVÁ Dagmar Životné osudy, činnosť a dielo Antona Augustína Baníka na podklade jeho pozostalosti. 73 s. 1995
443 JERGOVÁ Zuzana K problematike spisovej rozluky medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Nemeckou ríšou. 58 s. + 3 príl. 1996 febr.
444 GOGOLOVÁ Marcela Móda a jej premeny v zrkadle testamentov. (Konfrontácia európskych módnych trendov s odkazmi v bratislavských testamentoch z rokov 1414 - 1529.) 91 s. 1996 máj
445 HUDEC Rudolf Dejiny bratislavského františkánskeho konventu 1526 - 1823. 102 s. + 5 obr. príl. 1996 máj
446 KOVAČINOVÁ Ingrid Fundácia svätého Štefana. 121 s. + 4 tab. príl. 1996 máj
447 NAGY Róbert Archívny informačný automatizovaný systém v Slovenskom národnom archíve. (Návrh projektu.) 70 s. 1996 máj
448 ŠEDIVÝ Juraj Ponímanie etník (najmä starých Maďarov a Slovanov) vo Widukundovej, Thietmarovej a Wippovej kronike. 80 s 1996 máj
449 ŠULAJ Marek K životu a dielu Štefana Moyzesa. 96 s. 1996 máj
450 ŠTULRAJTEROVÁ Ka-tarína (ml.) Študenti z územia dnešného Slovenska, ktorí študovali na univerzite v Padove v rokoch 1359 - 1995. 217 s. 1996 máj
451 ZELENAYOVÁ Martina Minulosť a súčasnosť rodu Zelenay. 168 s. + 1 genealogická tab. v príl. 1996 máj
452 SPIŠIAK Peter Okres Poprad v období 1. ČSR. Spoločenská, hospodárska a politická charakteristika okresu v rokoch 1918 - 1938. 122 s. (Z) 1996 sept.
453 SPIŠIAK Peter Politické pomery v okrese Poprad za 1. ČSR. Analýza politickej situácie na základe volebných výsledkov v rokoch 1920 - 1938. 98 s. 1997 jan.
454 FEDERMAYER Frederik Šľachta usadená v Bratislave a Svätom Juri v 2. polovici 17. storočia. 115 s. + 3 príl. 1997 máj
455 HORKOVÁ Martina Samostatné hospodárenie obcí panstva Ostrý Kameň na konci 18. storočia. 87 s. + 2 príl. 1997 máj
456 KRIŠTOFOVIČ Juraj Dejiny Trnavy v rokoch 1939 - 1944 z pohľadu administratívnych a prezidiálnych spisov Mestského úradu Trnava. 75 s. 1997 máj
457 MALLÁ Paulína Tragédia bratislavských Židov v rokoch 1938 - 1944. 52 s. + 5 príl. 1997 máj
458 MALOVCOVÁ Božena Najstaršia zachovaná mestská kniha Spišskej Soboty. 1579 - 1930. 75 s. + 11 príl. 1997 máj
459 PERNIŠ Miroslav Najstaršia mestská kniha Bojníc. 1575 - 1735. 77 s. + 7 príl. 1997 máj
460 SÁSIK Rastislav Rozbor fondu Banské hejtmanstvo v Bratislave. 1934 - 1940. 67 s. + 6 príl. 1997 máj
461 SZEGHYOVÁ Blanka Kniha mestského súdu v Prešove. 1555 - 1560. (Príspevok k dejinám Prešova a mestského súdnictva.) 95 s. + 1 príl. 1997 máj
462 KURICOVÁ Elena Poddanské obce Bratislavy. (Hospodárske vzťa-hy s mestom v 1. pol. 17. st.) 91 s. 1997 jún
463 ŠAMKOVÁ Alexandra Diplomatický rozbor listinnej produkcie cirkevných inštitúcií a cirkevných hodnostárov v Archíve mesta Bratislavy v rokoch 1351 – 1400. 61 s. + 7 s. príl. 1997 august
464 ŠTFÁNIK Martin Bratislavská kniha hrdelných rozsudkov z rokov 1435 – 1515. Diplomatický a historický rozbor. 116 s. + 15 príl. 1998 jan.
465 GÁLIKOVÁ Jana Fedor Ruppeldt – život a dielo (1886 – 1979) a Inventár k pozostalosti (1908 – 1968). 69 s. (Z) 1998 máj
466 GÁLIKOVÁ Jana Fedor Ruppeldt – život a dielo (1886 – 1979) a čiastkový nventár k pozostalosti (1908 – 1968). 106 s. + 5 s. príl. (Z) 1998 jún
467 KAZÍKOVÁ Jana Telovýchovná jednota Sokol Bratislava I. 1920 – 1938. (Rozbor archívnehho fondu). 66 s. + 35 s. Inventár. 1998 jún
468 KOLLÁROVÁ Monika Ústav slovenskej literatúry (1946) 1953 – 1989. Inventár a rozbor fondu. 182 s. 1998 jún
469 KÚKEL Ján Širšia rada mesta Bratislavy a štatúty ňou schválené v rokoch 1602 – 1667. (Podľa knihy Genannten Buch und Jahrliche Articul). 77 s. 1998 jún
470 ŠOTNÍK Stanislav Exempcie fár spod právomoci archidiakonov na Slovensku v stredoveku so zvláštnym zreteľom na Ostrihomskú diecezu. 76 s. + 3 príl. 1998 jún
471 KUBOVČÍKOVÁ Júlia Mošovské cechy. 125 s. + 17 príl. 1998 jún
472 RAGAČ Radoslav Zvolen – obraz stredovekého mesta a jeho mestskej kancelárie. 99 s. + 15 s. príl. 1998 jún
473 ZÁVODSKÁ Lucia Železiarsky obchod Jána Štefana Pallehnera v rokoch 1790 – 1945. 73 s. + 8 príl. 1998 jún
474 KIANIČKA Daniel Vicearchidiakonát Topoľčany v stredoveku. 134 + 2 príl 1998 august
475 LIPKA Juraj Zmeny v samospráve obcí na území Bratislavskej župy v rokoch (1938) 1940 – 1945. 91 s. 1998 august
476 SOTNÍKOVÁ Barbora Kráľovský sirotinec v Tomášikove/Senci. 80 s. + 8 príl. 1998 august
477 STREŠŇÁK Gabriel Vývoj právneho postavenia mesta Šamorín do roku 1599 (na základe listinného materiálu fon-du Magistrátu mesta Šamorín v Štátnom okresnom archíve Šaľa). 98 s. 1998 august
478 TIŠLIAR Pavol Okresný úrad v Dobšinej 1938 – 1945. (Historicko – správny prehľad). 180 s. vrátane 12 text. príloh + 9 obr. príloh. 1999 máj
479 MARTINICKÝ Miroslav Rozbor kongregačného protokolu Trenčianskej stolice 1571 – 1604. 62 s. + 13 s. 1999 sept.
480 ZUBO Matúš Dejinný vývoj obcí Pondelok a Veľká Suchá do roku 1964. 76 s. + 18 obr. príloh. 2000 jan.
481 CHMELÍK Martin Vysťahovalectvo z Oravy v rokoch 1918 – 1938. 2000 máj
482 MALLÁ Barbora Mestské opevnenie Bratislavy v stredoveku. 2000 máj
483 PÁLFFY Ján Pracovné tábory 1941 – 1944. 180 s. + 5 príloh. 2000 máj
484 PETRANSKÝ Ivan Vzťah štátu a katolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch 1945 – 1946. 216 s. 2000 máj
485 RIŠKO Michal Zdravotníctvo v Pukanci v rokoch 1770 – 1848. 66 s., vrátane 5 príloh. 2000 máj
486 RYNÍK Jozef Postavenie Tatra banky a Sedliackej banky v koncentrácii bánk na Slovensku v rokoch 1939 – 1945. 77 s. + 2 príl. 2000 máj
487 ŠULÍK Otakar Školský inšpektorát Púchov 1919 – 1949. (Rozbor fondu.) 109 s. + 9 príl. 2000 máj
488 ZATLUKALOVÁ Andrea Poddanské dediny mesta Žiliny. 82 s. + 7 príl. 2000 máj
489 MACURA Roman Zlodeji a krádeže v Trnave v 18. storočí. 76 s. 2000 sept.
490 NIRHÁZOVÁ Markéta Štátny úrad pre vojnových poškodencov v Bratislave (1920) – 1946 – 1951 – (1955). 87 s. + Inventár v prílohe, 21 s. 2000 sept.
491 URBÁNEK Pavol Listinné kolkové signety a kolkové známky na území Československa 1686 – 1993. 180 s. 2000 sept.
492 HRNČÍROVÁ Martina Hrdelné právo mesta Bratislavy. Inštitúcia mestského kata v Bratislave do roku 1519. 77 s. + 6 príloh. 2001 jan.
493 BUKOVSZKY Ladislav Vývin správy obce Takšoň od urbárskej regulácie Márie Terézie do roku 1945. 124 s. (vrátane 12 obr. príloh). 2001 máj
494 FARKASOVÁ Andrea Rodový archív Sennnyei (1661 – 1890). 52 s. + 9 príloh + Inventár (samostatný zväzok, 63 s.). 2001 máj
495 HALÁSOVÁ Andrea Rozbor archívneho fondu Evanjelická cirkev a. v. Uhorské 1716 – 1999. 75 s. + 24 obr. príloh + Inventár (samostatný zväzok, 144 s.). 2001 máj
496 HRNČIAROVÁ Daniela K otázke uplatňovania azylového práva v cirkvi v 18. storočí. 72 s. 2001 máj
497 JÁNOŠÍK Marek Ústredná rozhraničovacia komisia (1938) 1939 – 1945. 80 s. + Inventárny súpis ako príloha (nepaginovaný). 2001 máj
498 KREDÁTUSOVÁ Alena Probstnerovci z Novej Ľubovne a Jakubian. (Dejiny a genealógia rodu do roku 1951). 114 s. (vrátane 24 obr. príloh). 2001 máj
499 POSPECHOVÁ Petra Novoprijatí mešťania v mestách Modra, Pezinok a Svätý Jur v 17. storočí. 76 s. + 4 príl. 2001 máj
500 DUCHOŇ Michal Každodenný život mešťanov mesta Modry v prvej polovici 17. storočia. (Na základe rozboru najstaršej knihy testamentov z rokov 1597 – 1634). 88 s. + 2 príl. + 18 obr. 2001 sept.
501 SMOLÁROVÁ Veronika Osobný archívny fond Andrej Bagar 1926 – 1974. (Rozbor archívneho fondu.) 67 s. + Inventárny súpis. 115 s. + 3 obr. 2001 sept.
502 ŠPERKA Andrej Hostia mesta Bratislavy za vlády Mateja Korvína podľa komorných kníh. 73 s. 2001 sept.
503 ZAVARSKÝ Svorad Notárske inštrumenty v Archíve mesta Bratislavy. 108 s. + XII textových príl. + 101 obr. notárskych znakov. 2001 sept.
504 BECANIOVÁ Kristina Lučenec, mesto so zriadeným magistrátom 1872 – 1922. (Rozbor archívneho fondu.) 123 s. + 14 obr. príloh + 1 plán mesta. 2002 jún
505 ĎURČO Marek Farnosť Malá Hradná do začiatku 20. storočia. (Cirkevnosprávny a hospodársky vývoj.) 136 s. + 31 obr. príl. 2002 jún
506 KAKALÍKOVÁ - MAŤAŠOVÁ Jana Študenti Evanjelického kolégia v Prešove (1721 – 1804). 63 s. + 6 príl. 2002 jún
507 MALÁKOVÁ Silvia Demokratická strana 1945 – 1948 (1961). (Rozbor archívneho fondu.) 92 s. + Inventárny súpis. 2002 sept.
508 ONDRIŠKA Marcel Pramenná hodnota urbárov trenčianskeho panstva zo 16. storočia. 96 s. + 2 príl. 2002 sept.
509 PINČÍKOVÁ Zuzana Izabela Textorisová 1886 – 1949. (Rozbor archívneho fondu.) 73 s. + 4 s. obr. príl. + Inventár. 2002 sept.
510 VRABEĽ Jozef Slovenské cukrovarnícke spoločnosti 1920 – 1948. (Rozbor archívnych fondov.) 71 s. + Združený inventár. 2002 sept.
511 BODNÁROVÁ Katarína Kanonistky sv. Augustína rehole Notre Dame v Bratislave v rokoch 1747–1780. 131 s. 2003 jún
512 ĎURINA Ľubomír, Ing. Osobný archívny fond Miloš Jurkovič 1900–1987. (Inventár a rozbor fondu.) 76 s. + Inventár. 2003 jún
513 JANIGA Juraj Vznik Vojenského obvodu Javorina na príklade vysídlenia obce Blažov. 69 s. + 4 tab.; 2 map. a 13 obr. príloh. 2003 jún
514 KOVÁČ Martin Evanjelický a. v. cirkevný zbor Sobotište (1783 – 1948). Rozbor fondu. 103 s. + Inventár + 5 s. obr. príl. 2003 jún
515 VYTYKAČOVÁ Anna Miloš Alexander Bazovský. Rozbor archívneho fondu. 87 s. + Inventár + 22 s. obr. príl. 2003 jún
516 GREGOVÁ Jana Detva – československý ľudový umelecký priemysel, účastinná spoločnosť v Bratislave (1919) 1927 – 1949 (1957). Rozboor archívneho fondu. 63 s. + Inventár 2003 sept.
517 BÁTOVSKÁ Daniela Kanonické vizitácie ako historický prameň. (Rozbor knihy vizitačných zápisníc dekanátu Levice z roku 1779.) 83 s. 2004 jún
518 BROCKO Juraj Emil Makovický. (Rozbor osobného fondu.) 62 s. + Inventár + 6 obr. príloh. 2004 jún
519 DONOVALOVÁ Zlatica Oslianske súdne knihy z rokov 1843 – 1845 a 1849 – 1850. (Diplomatický rozbor.) 92 s. 2004 jún
520 KERESTEŠ Peter Rozbor archívneho fondu grófskej vetvy rodu Huňady z Urmína-Mojmíroviec (1336) 1613 – 1932. 84 s. + 7 príloh. 2004 jún
521 MICHALKO Ľubomír Najstaršie ružomberské mestské knihy z rokov 1527 – 1701 a 1598 – 1706. 49 s. + 4 prílohy. (Z) 2004 jún
522 MINÁRIKOVÁ Radka Náčrt reforiem verejnej správy okresu Trenčín v rokoch 1918 – 1945. 215 s. + 3 prílohy. 2004 jún
523 RÁCZOVÁ Zuzana Národná poisťovňa v Bratislave (1919 – 1948) – 1951 (1952). (Rozbor archívneho fondu.) 106 s. + Inventár. 2004 jún
524 ŠORECOVÁ Daniela Obraz každodenného života mesta Zvolen v 16. storočí (na záklde analýzy testamentov zvolenských mešťanov). 73 s. + 4 prílohy, 2004 jún
525 ŠTALMACHOVÁ Lenka Michal Milan Harminc 1869 – 1964. (Rozbor združeného fondu.) 72 s. + Inventár + 3 prílohy. 2004 jún
526 BARTOŠ Martin Andrášiovci zo Szentkirályu. (Dejiny a genealógia rodu do r. 1733.) 89 s. 2004 sept.
527 MICHALKO Ľubomír Najstaršie ružomberské mestské knihy z rokov 1527 – 1701 a 1598 – 1706. 71 s. + 6 príloh. 2004 sept.
528 PYTLÍK Pavol Obchodná a priemyselná komora v Košiciach 1850 – 1949. (Rozbor archívneho fondu.) 118 s. + Inventár. 2004 sept.
529 RAŠIČOVÁ Martina Súpis epigrafických pamiatok v okrese Trenčín do roku 1850. 190 s. 2004 sept.
530 MIŠKOLCIOVÁ-ČAPSKÁ Miriam Patronátne právo na bojnickom panstve (pol. 19. st. – 1949). 75 s. + 9 obr. príloh 2005 febr.
531 NAVRÁTIL Martin Osobný fond Janka Jesenského. 67 s. + Inventár (čiastkový). 2005 febr.
532 PÉKOVÁ Monika Poisťovňa Slovan, národný podnik (1946) 1947 – 1948 (1952). (Rozbor archívneho fondu). 92 s. + Súpis inventárnych jednotiek. 32 s. 2005 jún
533 STANČIAKOVÁ Kristína Genealogické spracovanie mníšok kláštora klarisiek v Bratislave 1650 – 1667. 184 s. (vrátane 6 genealogických tabuliek) + 6 s. obrazových príloh. 2005 jún
534 STREĎANSKÁ - ŠVECOVÁ Henrieta Územnosprávny vývoj a činnosť okresných národných výborov na území veľkého okresu Topoľčany v rokoch 1945 – 1990. 142 s. 2005 jún
535 BAKOŠ Tomáš Demografický vývoj Piešťan od konca 16. do polovice 18. storočia. 151 s. 2005 spet.
536 BARILLOVÁ Katarína Hlavné štátne zastupiteľstvo v Košiciach (1904) 1920 – 1948 (1968). Rozbor archívneho fondu. 80 s. + Inventár, 34 s. 2005 sept.
537 DURBÁK Martin Zväz mliekarských družstiev pre Slovensko v Bratislave (1926) 1930 – 1950 (1957). Rozbor arch. fondu. 162 s. + Inventár, 22 s. 2005 sept.
538 NOVÁKOVÁ Veronika Správa mestečka Šamorín od konca 16. storočia do polovice 18. storočia. 100 s. + 4 obr. príl. 2005 sept.
539 SITÁR Pavol Protokoly banského súdu na Svätojánskej Boci (1566 – 1782). 66 s. + 2 text. a 24 obr. príloh. 2006 jan.
540 ČIEFOVÁ Jana Revízia a kritika inventára a archívneho fondu Obvodného notárskeho úradu v Rimavskej Bani (1908) 1916 – 1944 (1948), 72 s. + Inventár 173 s. 2006 máj
541 NOVÁKOVÁ Iveta Rozbor zbierkového fondu Krompacher. 191 s. 2006 máj
542 MACALÍKOVÁ Lucia Diplomaticko-paleografický rozbor najstaršej zachovanej mestskej knihy mestečka Bánovce nad Bebravou. 92 s. (Z) 2007 jún
543 PLAČKO Štefan Písomnosti levočského mestského archívu do roku 1550. 93 s., z toho Prílohy s. 67-93. 2007 jún
544 MACALÍKOVÁ Lucia Najstaršia mestskáknihy Bánoviec nad Bebravou 1551-1719. 124 s. z toho prílohy 105-124 s. 2007 sept.
545 SZÁSZ Imrich Sväz evanjelickej mládeže (Cirkevný sväz evanjelickej mládeže) 1921-1945 (1948). Rozbor fondu. 80 s., z toho Inventár s. 68-80. 2008 jan.
546 GAHÉR František Epigrafické nápisy vo Svätom Jure a v Pezinku do roku 1800. 169 s. 2008 jún
547 MACOUNOVÁ Jana Rozbor osobného fondu Ján Sedlák. 77 s. + Inventár 68 s. + Obr. príloha. 2008 jún
548 MIKUŠOVÁ Miriam Demografický vývoj obce Chtelnica 1795-1895. 162 s., z toho prílohy s. 146-162. 2008 jún
549 KRUPAN Tomáš Demografický vývoj obyvateľstva v Tomášove v rokoch 1869-1880. 119 s. 2008 jún
550 GUBÁŠ Martin Možnosti využívania databáz pri sprístupňovaní archívnych fondov a zbierok. 66 s. 2008 aug.
551 KARELLOVÁ Lucia Rozbor osobného fondu Karola Körpera. 59 s. + Inventár 62 s. + Registre 10 s. 2008 aug.
552 MARETTA Robert Gregor Diplomatický rozbor listín konventu premonštrátov v Lelese do roku 1355 a možnosti ich elektronického sprístupnenia. 182 s., z toho diplomatár s. 74-175. 2008 aug.
553 MOMKO Miloš Antifašistický front Slovanov v Maďarsku 1945-1948 (Rozbor archívneho fondu). 96 s., z toho Inventár s. 66-82 + ďalšie prílohy s. 84-96. 2008 aug.