Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Bakalárske práce

Poradové číslo

Priezvisko a meno

Názov práce

Rok

 

B1

ADAMCOVÁ Alžbeta

Registratúra UniCredit Bank a. s., 51 s.

2009

jún

 

B2

BLIŽINSKÝ František

Obyvateľstvo obce Báč podľa sčítania ľudu z roku 1869 a pohybu obyvateľstva do roku 1885. 2009, 62 s.

2009

jún

 

B3

BRINDZA Peter

Trenčianski Sirčičovci, genealógia rodu, 83 s.

2009

jún

 

B4

GULOVÁ Petra

Najstarší zachovaný kongregačný protokol Bratislavskej stolice ( Diplomatický a historický rozbor). 79 s.

2009

jún

 

B5

JANČULA Michal

Osobný fond prof. Baltazára Frankoviča. Spracovanie fondu a vytvorenie inventára. 41 s. +23 s. Inventár.

2009

jún

 

B6

KORENYOVÁ Jana

Rekonštrukcia archívu Rimavského evanjelického seniorátu a. v. 35 s. (Z)

2009

aug.

 

B7

KUBOVIČOVÁ Zuzana

Zdravotná a sociálna starostlivosť v Leviciach 1919-1938. 42 s.

2009

jún

 

B8

LIPKOVÁ Veronika

Populačný vývoj Dubníka v rokoch 1870 - 1880.  81s.

2009

jún

 

B9

TURČÍKOVÁ Silvia

Regestár novovekých latinských listín (1526 – koniec 17. storočia) uložených v Štátnom archíve Banská Bystrica, pobočka Rimavská Sobota.  59 s.+ 6 obr. príl.

2009

jún

 

B10

VALENTOVÁ Valéria

Formálna a obsahová analýza mestskej účtovnej knihy Kremnice zo 16. storočia. 53 s.

2009

jún

 

B11

VALO Ján

Topografia a vývoj územia Červeníka od konca 19. storočia do roku 1960. 77s.

2009

jún

 

B12

ŽEMBOVÁ Mária

Mestská samospráva Svätého Jura. Archiontologická sonda. 54 s.

2009

aug.

 

B13

KADLEČÍK František

Formálny a obsahový rozbor hlohovskej mestskej knihy 1700-1813. 89 s.

2010 máj

B14

KALLO Peter

Železničné mapy a plány ako historický prameň. 73s.

2010 máj

B15

KUKUČKOVÁ Veronika

Vládny delegát pri Ministerstve zahraničných vecí ČSR v rokoch 1938-1939. 44 s. (Z)

2010 máj

B16

LACKO Miroslav

Archontológia Vrchného inšpektorského úradu v Smolníku v rokoch 1778-1871., 119 s.

2010 máj

B17

MASLIKOVÁ Anna

Štefan Jesenský – notár Trenčianskej stolice a mesta Trenčína v druhej polovici 16. stor. (Formálny a obsahový rozbor osobných záznamov). 49 s.

2010 máj

B18

MIKOVÁ Miroslava

Analýza úmrtnosti farností Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Vištuk a židovského matričného obvodu Častá v rokoch 1874 – 1894. 45 s.

2010 máj

B19

PRAŽENKA Norbert, Mgr.

Urbáre  panstva Branč z rokov 1617a 1638. 47 s.

2010 máj

B20

STRUHÁR Michal

Manželské právo, rozvodovosť a sociálna starostlivosť o rodiny v medzivojnovom období. 57 s.

2010 máj

B21

Šipkovský Pavol

Veliteľstvá bojových skupín 1918-1919. 58 s.

2010

jún

B22

Zigo Jakub

Paleograficko-diplomatický rozbor pozemkovej knihy Modry 1461-1634. s. 33. (Z)

2010 máj

B23

Bérešová Tatiana

Epigrafické nápisy v okrese Zvolen do roku 1800 so zameraním na Zvolenský zámok a rímskokatolícke kostoly. 106 s.

2010

aug.

B24

Gašparovičová Zuzana

Expozitúra Povereníctva SNR pre veci vnútorné v Banskej Bystrici (1942)1945(1946), Rozbor archívneho fondu. 74 s.+ 6 príloh.

2010

aug.

B25

Kováčová Monika

Obyvateľstvo Šamorínskeho okresu z pohľadu sčítaní ľudu z rokov 1930 a 1938. 48 s. + 3 prílohy.

2010

aug.

B26

Kukučková Veronika

Vládny delegát Slovenskej krajiny pri Ministerstve zahraničných vecí Československej republiky v rokoch 1938-1939 . 46 s.

2010

aug.

B27

Michalovičová Daniela

Spolok pre vybudovanie pomníka generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi 1919-1931. Rozbor fondu. 43 s. + Inventár  12 s.

2010

aug.

B28

Zigo Jakub

Paleograficko-diplomatický rozbor pozemkovej knihy Modry 1461 – 1634. s. 36.

2010

aug.