Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Záverečné práce

Témy bakalárskych a diplomových prác pre akademický rok 2016/2017

 

Témy bakalárskych a diplomových prác pre budúci akademický rok 2016/2017

Prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc.
(bakalárske a diplomové práce)

1. Vznik a vývoj samosprávy N* stolice na Slovensku vo zvolenom časovom období.
2. Vznik a vývoj samosprávy N* mesta (miest) na Slovensku vo zvolenom časovom období.
3. Správa a samospráva N* obce (obcí) na Slovensku vo zvolenom časovom období.
4. Župné zriadenie na Slovensku v rokoch 1920 – 1928.
5. Župné zriadenie na Slovensku v rokoch 1940 – 1945.
6. Krajinská správa na Slovensku v rokoch 1928 – 1938.
7. Krajská správa na Slovensku v rokoch 1948 – 1990.
8. Reformy verejnej správy na Slovensku v 20. stor.
9. Vojenská správa na Slovensku.*
10. Zemepanská správa na Slovensku.*
* – konkretizácia podľa dohody študenta s vedúcim práce.
------
Doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc.

(bakalárske a diplomové práce)

 

1. Diplomaticko-historický rozbor vybraného urbára

2. Problematika každodenného života v mestskej korešpondencii

3. Diplomaticko-historický rozbor konkrétnej mestskej účtovnej knihy

4. Výpovedné možnosti kanonických vizitácií (na vizitáciách zvolenej farnosti)

5. Oltárnictvá v Trnave

6. Inquisitiones – prameň k poznaniu kriminality v Trnave (formálno-obsahový rozbor)

7. Rozbor archívneho fondu základnej školy

8. Formálny a obsahový rozbor konkrétnej obecnej úradnej knihy

9. Historia domus františkánskeho konventu v Trnave (diplomatická a obsahová analýza)

10. Rozbor archívneho fondu vybraného MNV

11. Rozbor archívneho fondu spolku

12. Rozbor konkrétneho osobného fondu

13. Zbierky v archíve

14. Dejiny konkrétneho archívu

15. Život a dielo významného archivára konkrétneho archívu

16. Vedecká, kultúrno-osvetová a popularizačná činnosť vybraného archívu

----

Doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD.

(bakalárske a diplomové práce)

 

1. Zemepánski úradníci a zamestnanci feudálneho panstva v ranom novoveku
(Genealogicko-archontologická analýza)

2. História a genealógia šľachtického rodu

3. Heraldicko-genealogická analýza pečatí v rodovej korešpondencii


----

 

 

 

 

PhDr. Zuzana Nemcová, CSc.

(bakalárske a diplomové práce)

 

1. Diplomatická a obsahová analýza úradnej knihy zvoleného mesta (mestečka) z novovekého obdobia

2. Diplomatický a obsahový rozbor zvolenej obecnej knihy

3. Spracovanie a rozbor osobného fondu vybranej osobnosti

4. Diplomatická analýza cechových písomností

5. Spracovanie a rozbor archívneho fondu inštitúcie (na základe konzultácie
a ponuky archívov)

6. Ľubovoľná téma z diplomatiky, chronológie a metrológie

----

Doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS., PhD.

(bakalárske a diplomové práce)

 

1. Písomná kultúra v stredovekej Bratislave na rozhraní gotiky a renesancie (prienik humanistických vplyvov do knižnej, listinnej a epigrafickej oblasti – cca. 1470-1530)
2. Súpis stredovekých epigrafických pamiatok na vybranom území (do 1526 / do 1650 / do 1800)
3. Vývoj písma na vybraných epigrafických nosičoch

4. Štruktúra stredovekého vzdelania na príklade stredovekej encyklopédie Bartolomea de Sancto Concordio

5. Identifikácia a opis uhorských (resp. slovenských) kódexov (resp. písomností) v knižniciach a archívoch západnej Európy

6. Majetky Bratislavskej kapituly v stredoveku

7. Inventár historických fotografií a pohľadníc Bratislavy (cca. 1940 až 1990) zo zbierky M. Gaža

8. Bratislavský luxus v jednej budove – história hotela Carlton a rodiny Prügerovcov

9. Mikuláš Gažo – portrét jedného z najväčších zberateľov Posoniensií

10. Recepcia prírody a priestoru v uhorských naračných prameňoch
11. Realita stredovekej krajiny v okolí Bratislavy
12. Stredovekí bratislavskí richtári

13. Vinohradníctvo v stredovekej Bratislave

14. Dejiny zaniknutých obcí v bezprostrednom okolí starej Bratislavy (Szeplak, Plumnou, Seelendorf, Neudorf...)

15. Staré fotografie a pohľadnice ako historické pramene pre topografiu vybranej časti Bratislavy

16. Spomienky obyvateľov (oral history) a obrazové dokumenty ako pramene pre vývoj vybranej časti Bratislavy
----

Mgr. Ján Valo, PhD.

(bakalárske a diplomové práce)

1. Populačný vývoj vybranej obce / lokality na základe analýzy matričných záznamov
2. Štruktúry obyvateľstva vybranej obce / lokality podľa údajov zo sčítania obyvateľstva z roku 1869
3. Topografia a územný vývoj vybranej obce / lokality v 19. a 20. storočí
4. Rozbor kartografických prameňov z vybranej PFI
5. Ochrana papierových archívnych dokumentov v prostredí slovenských archívov
6. Rozbor vybranej archívnej zbierky
7. Obyvateľstvo vybranej obce / lokality v priebehu 19. a 20. storočia
8. Správa registratúry a document management v prostredí komerčných / verejných pôvodcov

Iná téma po vzájomnej konzultácií

Bakalárske a diplomové práce študentov archívnictva (archívnictva a PVH)

 

V prehľade nájdete zoznam všetkých záverečných prác, ktoré boli odovzdané k obhajobe - teda aj tie ktoré neboli obhájené. Zamietnuté (neobhájené) práce majú označenie "Z".