Študijný program pomocné vedy historické (doktorandský stupeň)

Študijný odbor: Historické vedy

 

Stupeň štúdia: doktorandský

 

Forma štúdia: denné

Štandardná dĺžka štúdia: 4 roky

 

Forma štúdia: externé

Štandardná dĺžka štúdia: 5 rokov

 

Profil absolventa:

Absolventi študijného programu Pomocné vedy historické (3. stupeň – PhD.) sú spôsobilí podľa vzdelania získaného v konkrétnej špecializácii vykonávať profesiu vedecko-výskumného pracovníka v oblasti pomocných vied historických, histórie, archívnictva, archeológie, muzeológie a historickej umenovedy. Sú schopní samostatne plniť vedecko-výskumné, publikačné, informačné a ďalšie relatívne zložité úlohy vo vedeckých ústavoch, na vysokých školách, v archívoch, múzeách, galériách, vo vlastivedných, konzultačných, osvetových a ostatných podobných inštitúciách. Ovládajú vedecké metódy výskumu všeobecne v oblasti pomocných vied historických, dejín správy, a archivistiky, a konkrétne v predmetnej vednej špecializácii, založené na súčasnom stave vedeckého poznania.

 

Teoretické vedomosti

Absolvent študijného programu Pomocné vedy historické (3. stupeň – PhD.)

·         vie samostatne vykonávať vedecko-bádateľskú činnosť a ďalšie na ňu nadväzujúce aktivity;

 

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent študijného programu Pomocné vedy historické (3. stupeň – PhD.) je schopný:

·         získané teoretické vedomosti tvorivo rozvíjať vo svojej vedecko-výskumnej práci;

 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent študijného programu Pomocné vedy historické (3. stupeň – PhD.) dokáže:

·         zvyšovať svoje vedomosti sledovaním najnovších výsledkov a trendov v príslušnej vednej špecializácii;

·         aktívne (bádateľsky, publikačne) reagovať na nastoľované otázky a problémy v danej vednej disciplíne.

Vymedzenie jadra znalostí

 

Nosné témy jadra znalostí študijného programu (3. stupeň)

 

Nosné témy jadra znalostí študijného programu Pomocné vedy historické (3. stupeň – PhD.) sú viazané vždy konkrétne na vybranú špecializáciu z pomocných vied historických, dejín správy alebo archivistiky.

 

Študijná časť:

·         Metodológia, terminológia a metodika príslušnej špecializácie zvolenej z pomocných vied historických, dejín správy alebo archivistiky.

·         Najnovšie poznatky a aktuálne otázky danej špecializácie frekventované v slovenskej, európskej, prípadne i svetovej odbornej spisbe.

·         Doplnkové predmety podľa záujmu, respektíve potreby (s ohľadom na predchádzajúce štúdium) a výberu doktoranda.

·         Príprava a realizácia pedagogickej činnosti (týka sa len interných doktorandov) vo forme jedného povinne voliteľného alebo výberového kurzu pre študentov v prvom (Bc.), alebo druhom (Mgr.) stupni študijného odboru Historické vedy.

Alternatíva pre externých doktorandov: Osvetová, respektíve vedecko-popularizačná činnosť (prednášky, výstavy a pod.) súvisiaca so študijným odborom.

 

Vedecká časť:

·         Prieskum kvality, kvantity a dostupnosti relevantnej literatúry a prameňov k téme schválenej dizertačnej práce.

·         Heuristika z literatúry a prameňov.

·         Analýza, kritika, komparácia a interpretácia získaných podkladov a s nimi súvisiacich informácií.

·         Skoncipovanie a prezentácia (publikovanie) čiastkových výsledkov výskumu v podobe referátu, koreferátu, štúdie alebo odborného článku.

·         Syntéza všetkých spracovaných údajov a jej finalizácia v podobe písomnej doktorandskej dizertácie (PhD.)

 

Dizertačná skúška:

Dizertačná skúška pozostáva z obhajoby téz dizertačnej práce a z kolokvia, v rámci ktorého doktorand odpovedá na otázky z príslušného širšieho základu (pomocné vedy historické, dejiny správy, alebo archivistika) a z vlastnej špecializácie (konkrétnej vednej disciplíny) podľa nosných tém uvedených v jadre obsahu študijného odboru.

 

Obhajoba písomnej dizertačnej práce:

Obsah písomnej dizertačnej práce je daný jej témou.

 

Charakteristika jednotiek študijného programu:

 

Jednotky študijného programu budú konkretizované jednotlivo pri každom študentovi s ohľadom na výber príslušnej témy dizertačnej práce z nasledujúcich vedných disciplín pomocných vied historických:

 

A) klasické pomocné vedy historické

·         diplomatika;

·         paleografia vrátane epigrafie, kodikológie; papirológie, filigranológie;

·         chronológia vrátane chronografie;

·         sfragistika;

·         heraldika vrátane vexilológie, faleristiky, insigniológie, emblematiky;

·         genealógia;

·         metrológia;

·         numizmatika;

 

B) dejiny správy

·         dejiny verejnej správy;

·         dejiny cirkevnej správy;

·         dejiny osobitných správnych foriem (súkromná, vojenská, policajná, školská, finančná, súdna, banská, lesná, dopravná, poštová, turecká okupačná atď.);

·         archontológia.

 

C) archivistika

·         archívna metodológia;

·         archívna terminológia;

·         archívna informatika.

 

D) moderné pomocné vedy historické

·         historická geografia;

·         historická topografia;

·         historická toponýmia;

·         historická klimatológia;

·         historická štatistika;

·         historická demografia;

·         historická antropológia;

·         historická antroponýmia;

·         historická ikonografia.