Študijný program archívnictvo (bakalársky a magisterský stupeň)

Bakalársky stupeň

Študijný program:
 
AboAI - archívnictvo - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
 
Študijný odbor:
 
Historické vedy
 
garant:
 
doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc. - podprogram Archívnictvo 1.st
 


Študijná časť

 
Povinné predmety
 

Blok - Povinné predmetymin. 128 kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FiF.KAPVH/A-boAI-105/15  Latinská paleografia staroveku a raného stredoveku 42PS    Šedivý 
FiF.KAPVH/A-boAI-100/15  PVH - Genéza a vývoj 32P    Roháč 
FiF.KAPVH/A-boAI-101/15  Základy PVH 1 (chronológia, metrológia) 32S    Csiba
FiF.KAPVH/A-boAI-106/15  Latinská paleografia obdobia gotiky 42PS    Šedivý 
FiF.KAPVH/A-boAI-114/15  Seminár k paleografii 32S    Šedivý
FiF.KAPVH/A-boAI-102/15  Základy PVH 2 (heraldika, genealógia) 32PS    Federmayer 
FiF.KAPVH/A-boAI-107/15  Latinská paleografia obdobia novoveku 42PS    Šedivý 
FiF.KAPVH/A-boAI-111/15  Dejiny správy 1 32P    Sokolovský 
FiF.KAPVH/A-boAI-124/15  Odborná archívna prax 1 35dX    Valo
FiF.KAPVH/A-boAI-103/15  Základy PVH 3 (sfragistika, numizmatika, faleristika) 32PS    Federmayer 
FiF.KAPVH/A-boAI-108/15  Základné diplomatické kategórie 32P    Roháč 
FiF.KAPVH/A-boAI-112/15  Dejiny správy 2 32P FiF.KAPVH/A-boAI-111/15   Sokolovský 
FiF.KAPVH/A-boAI-125/15  Odborná archívna exkurzia 15dE    Valo
FiF.KAPVH/A-boAI-104/15  Základy PVH 4 (historická geografia, historická demografia) 32S    Valo
FiF.KAPVH/A-boAI-109/15  Domáci diplomatický vývoj v stredoveku 44PS    Roháč 
FiF.KAPVH/A-boAI-113/15  Úvod do archívnictva 32P    Roháč 
FiF.KAPVH/A-boAI-115/15  Základy správy registratúry 32S    Valo
FiF.KAPVH/A-boAI-116/15  Seminár k bakalárskej práci 1 32S    Šedivý, Roháč, Federmayer, Valo, Csiba
FiF.KAPVH/A-boAI-110/15  Základy informatiky pre archivárov 32S     Valo
FiF.KAPVH/A-boAI-117/15  Seminár k bakalárskej práci 2 32S FiF.KAPVH/A-boAI-116/15   Šedivý, Roháč, Federmayer, Valo, Csiba
FiF.KVD/A-buHI-002/15  Úvod do štúdia histórie 32P    Múcska 
FiF.KSD/A-boHI-021/15  Historický proseminár 32S    Lukačka
FiF.KVD/A-boHI-003/15  Dejiny staroveku 42P   
FiF.KSD/A-buHI-005/15  Slovenské dejiny do roku 1526 32P    Lukačka 
FiF.KSD/A-buHI-007/15  Slovenské dejiny 1526-1780 32P   
FiF.KSD/A-buHI-009/15  Slovenské dejiny 1780-1918 32P    Podolan, Holec 
FiF.KSD/A-buHI-011/15  Slovenské dejiny 20. storočia 32P    Zelenák, Vašš, Holec 
FiF.KKSF/A-boAI-701/15  Latinská morfológia 1 44S   
FiF.KKSF/A-boAI-702/15  Latinská morfológia 2 44S     
FiF.KKSF/A-boAI-703/15  Latinská syntax 1 44S     
FiF.KKSF/A-boAI-704/15  Latinská syntax 2 44S     
FiF.KKSF/A-boAI-122/15  Základy stredovekej latinčiny 32S     Andoková
FiF.KKSF/A-boAI-123/15  Základy novovekej latinčiny 32S     Andoková
FiF.KGNŠ/A-boAI-047/15  Stredoveká nemčina 1 32S     Mayerová
FiF.KGNŠ/A-boAI-048/15  Stredoveká nemčina 2 32S     Mayerová
FiF.KMJL/A-boAI-050/00  Maďarčina 1 42S     
FiF.KMJL/A-boAI-051/00  Maďarčina 2 42S     
FiF.KMJL/A-boAI-052/00  Maďarčina 3 42S     
FiF.KMJL/A-boAI-053/00  Maďarčina 4 42S     

 
 
Povinne voliteľné predmety
 

Blok - Povinne voliteľné predmety B1min. 11 kreditov
 3 povinne voliteľné predmety
 Študenti si volia 2 kurzy z ponuky jazykových kurzov nemčiny podľa úrovne svojich znalosti( začiatočníci 1. možnosť, pokročilí 2. možnosť) a 1 kurz zo všeobecných dejín.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FiF.KJ/A-boAI-043/00  Nemčina 1 44S     
FiF.KJ/A-boAI-118/15  Nemčina - jazyk prameňov pre archivárov a historikov 1 44C     
FiF.KJ/A-boAI-044/00  Nemčina 2 44S FiF.KJ/A-boAI-043/00    
FiF.KJ/A-boAI-119/15  Nemčina - jazyk prameňov pre archivárov a historikov 2 44C     
FiF.KVD/A-buHI-004/15  Všeobecné dejiny 1 32P    Hurbanič, Múcska 
FiF.KVD/A-buHI-008/15  Všeobecné dejiny 3 32P    Boboková, Daniš 


Blok - Povinne voliteľné predmety B2min. 17 kreditov
 5 povinne voliteľných predmetov : 2 kurzy z ponuky jazykových kurzov nemčiny podľa úrovne znalostí ( začiatočníci 1. možnosť, pokročilí 2. možnosť), 1 kurz zo všeobecných dejín, 1 kurz z PVH, 1 seminár z ponuky katedier histórie.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FiF.KJ/A-boAI-045/00  Nemčina 3 42C     
FiF.KJ/A-boAI-120/15  Nemčina - jazyk prameňov pre archivárov a historikov 3 44C     
FiF.KJ/A-boAI-046/00  Nemčina 4 42C FiF.KJ/A-boAI-045/00    
FiF.KJ/A-boAI-121/15  Nemčina - jazyk prameňov pre archivárov a historikov 4 44C   
FiF.KVD/A-buHI-006/15  Všeobecné dejiny 2 32P    Hrnčiarová, Daniš 
FiF.KVD/A-buHI-010/15  Všeobecné dejiny 4 32P    Škorvanková
FiF.KAPVH/A-boAI-128/15  Špeciálne problémy PVH 1 32S    Csiba
FiF.KSD/A-boHI-325/00  ŠK: Osídlenie Slovenska 32PS    Lukačka 
FiF.KSD/A-boHI-578/10  HS: Autonomizmus na Slovensku v rokoch 1921 - 1938 32S     
FiF.KVD/A-boHI-528/00  HS: Anglicko za vlády Tudorovcov 32S     


Blok - povinne voliteľné predmety B3min. 6 kreditov
 2 povinne voliteľné predmety: 1 kurz z ponuky odbornej praxe podľa typu archívu, 1kurz z ponuky moderných pomocných vied historických.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FiF.KAPVH/A-boAI-126/15  Odborná archívna prax 2 (štátnym archív) 315dX    Valo
FiF.KAPVH/A-boAI-127/15  Odborná archívna prax 2 (špecializovaný archív) 315dX    Valo
FiF.KAPVH/A-boAI-130/15  Historická geografia a topografia 32S    Valo
FiF.KAPVH/A-boAI-131/15  Historická demografia a štatistika 32S    Valo

 


Štátne skúšky

 
Povinné predmety
 

Blok - Obhajoba bakalárskej prácemin. 12 kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FiF.KAPVH/A-boAI-300/15  Obhajoba bakalárskej práce 12 OB       

 

Magisterský stupeň

Študijný program:
 
AmoAI - archívnictvo - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
 
Študijný odbor:
 
Historické vedy
 
garant:
 
prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc. - podprogram Archívnictvo 2.st
 


Študijná časť

 
Povinné predmety
 

Blok - Povinné predmetymin. 67 kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FiF.KAPVH/A-moAI-100/15  Archívna teória 32P    Roháč 
FiF.KAPVH/A-moAI-103/15  Špeciálna diplomatika 44PS    Roháč 
FiF.KAPVH/A-moAI-106/15  Archontológia a prosopografia 32P    Federmayer 
FiF.KAPVH/A-moAI-109/15  Kresťanská chronológia 32S    Csiba
FiF.KAPVH/A-moAI-111/15  Dejiny správy 3 42P    Sokolovský 
FiF.KMJL/A-boAI-054/00  Maďarčina 5 42S     
FiF.KKSF/A-moKF-015/15  Stredoveké latinské texty 32S     
FiF.KAPVH/A-moAI-101/15  Archívna prax 32P    Roháč 
FiF.KAPVH/A-moAI-104/15  Novoveká diplomatika 1 44S    Roháč
FiF.KAPVH/A-moAI-107/15  Erb a pečať ako historické pramene 32P    Federmayer 
FiF.KAPVH/A-moAI-110/15  Úvod do kodikológie 32PS    Šedivý 
FiF.KAPVH/A-moAI-112/15  Dejiny správy 4 42P FiF.KAPVH/A-moAI-111/15   Sokolovský 
FiF.KMJL/A-boAI-055/00  Maďarčina 6 42S     
FiF.KKSF/A-moKF-020/15  Novoveké latinské texty 32S     
FiF.KAPVH/A-moAI-102/15  Archívny manažment 32S    Nováková
FiF.KAPVH/A-moAI-105/15  Novoveká diplomatika 2 44S    Valo
FiF.KAPVH/A-moAI-118/15  Seminár k diplomovej práci 1 32S    Šedivý, Roháč, Federmayer, Valo, Csiba
FiF.KSJ/A-AboSL-64/15  Stará slovenčina a čeština 31S    Žigo
FiF.KAPVH/A-moAI-119/15  Seminár k diplomovej práci 2 32S     Šedivý, Roháč, Federmayer, Valo, Csiba
FiF.KAPVH/A-moAI-108/15  Ochrana archívnych dokumentov 32S    Valo

 
 
Povinne voliteľné predmety
 

Blok - Povinne voliteľné predmety B2min. 15 kreditov
 2 povinne voliteľné predmety: 1 kurz z ponuky odbornej praxe 2 v štátnom alebo špecializovanom archíve, 1 kurz z ponuky diplomovej archívnej praxe v štátnom alebo špecializovanom archíve.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FiF.KAPVH/A-moAI-126/15  Odborná archívna prax 2 v štátnom archíve 520dX    Valo
FiF.KAPVH/A-moAI-127/15  Odborná archívna prax 2 v špecializovanom archíve 520dX    Valo
FiF.KAPVH/A-moAI-128/15  Diplomová archívna prax v štátnom archíve 1020dX    Valo
FiF.KAPVH/A-moAI-129/15  Diplomová archívna prax v špecializovanom archíve 1020X    Valo


Blok - Povinne voliteľné predmety B1min. 9 kreditov
 3 povinne voliteľné predmety: 2 kurzy z ponuky moderných pomocných vied historických, 1 kurz z odbornej praxe v štátnom alebo špecializovanom archíve
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FiF.KAPVH/A-moAI-120/15  Historická geografia strednej Európy 32S    Valo
FiF.KAPVH/A-moAI-121/15  Historická hospodárska geografia 32S    Valo
FiF.KAPVH/A-moAI-124/15  Odborná archívna prax 1 v štátnom archíve 315dX    Valo
FiF.KAPVH/A-moAI-125/15  Odborná archívna prax 1 v špecializovanom archíve 315dX    Valo
FiF.KAPVH/A-moAI-122/15  Historická demografia-pohyb obyvateľstva 32S    Valo
FiF.KAPVH/A-moAI-123/15  Historická štatistika 32S    Valo

 


Štátne skúšky

 
Povinné predmety
 

Blok - predmety štátnej skúškymin. 27 kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FiF.KAPVH/A-moAI-300/15  Obhajoba diplomovej práce 15 OB       
FiF.KAPVH/A-moAI-301/15  Archívnictvo 4 SS       
FiF.KAPVH/A-moAI-302/15  Pomocné vedy historické 4 SS       
FiF.KAPVH/A-moAI-303/15  Dejiny správy 4 SS