Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štátne skúšky

Štátne skúšky v akademickrom roku 2015/2016

Letný termín 

 

 

Všeobecné informácie

Štátne skúšky v bakalárskom ako aj magisterskom stupni štúdia sa konajú spravidla v troch termínoch počas akademického roka.

Zimný termín - spravidla január alebo február príslušného roka

Letný termín - spravidla koniec mája alebo začiatok júna príslušného roka

Jesenný termín - august príslušného roka

Na štátne skúšky sa môžu prihlásiť študenti, ktorí sú v končiacom roku štúdia, majú absolvované všetky predmety z odporúčaného študijného plánu (povinné predmety a povinne voliteľné v predpísanej skladbe) okrem predmetov v letnom semestri, kedy hodlajú štátnu skúšku absolvovať. V tomto prípade je potrebné odovzdať záverečnú prácu do stanoveného termínu, podľa aktuálneho harmonogramu akademického roka, a absolvovať ostatné predmety, okrem predmetov štátnej skúšky, najneskôr do termínu konania štátnej skúšky. 

Na štátnu skúšku je potrebné sa prihlásiť pomocou riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky, ktorá sa podáva výhradne cez podateľňu fakulty v termíne, ktorý určí katedra.

 

 

Otázky na štátne skúšky

Bakalársky stupeň

Štátna skúška na bakalárskom stupni štúdia pozostáva z predmetu Obhajoba bakalárskej práce

Magisterský stupeň

OTÁZKY z predmetov PVH, Archívnictvo, Dejiny správy - pre akademický rok 2016/2017