Pramene historickej geografie Slovenska

Vyučujúci: Mgr. Ján Valo, PhD.

 • Jednosemestrálny výberový predmet určený každému záujemcovi o pramene Historickej geografie územia Slovenska (predmet si môže zapísať ktorýkoľvek študent Filozofickej fakulty UK resp. Univerzity Komenského)
 • Hodnotenie predmetu pozostáva:
  • Pravidelná účasť na výučbe (povolené 4 absencie) 
  • Seminárna práca (min. 7 normostrán vlastného textu, prezentácia)
 • Tému seminárnej práce si zvolí každý študent sám po konzultácií so mnou. Jej zameranie by malo byť na všestrannú analýzu vybraného prameňa vhodného pre historickú geografiu
 • Spolu bude možné získať maximálne 100 bodov, 30 bodov za dochádzku a 70 bodov za seminárnu prácu
 • Stupnica hodnotenia:

  "A" - 100 - 90 bodov

  "B" -  89 - 80 bodov

  "C" -  79 - 70 bodov

  "D" -  69 - 60 bodov

  "E" -  59 - 50 bodov

  "Fx" - 49 - 0 bodov

 • Predmet nie je ukončený skúškou tzn. že sa hodnotenie bude uzatvárať počas zápočtového týždňa

 

Osnova a časové dispozície predmetu:

 1. Úvod do problematiky prameňov Historickej geografie (HG)
 2. Pramene HG územia Slovenska - typológia a delenie
 3. Pramene HG územia Slovenska nachádzajúce sa v pamäťových a fondových inštitúciach
 4. Pramene HG územia Slovenska nachádzajúce sa na internete 
 5. Spracovanie a sprístupňovanie prameňov HG
 6. Informačná hodnota a možnosti využitia prameňov HG
 7. Pramene HG územia Slovenska do 19. storočia
 8. Vojenské mapovania na území Slovenska
 9. Kataster nehnuteľností na území Slovenska - vznik, vývoj, súčasnosť
 10. Štátne mapové dielo
 11. Exkurzia do archívu I (Štátny archív v Bratislave)
 12. Exkurzia do archívu II