Latinská paleografia

Vyučujúci: prof. PhDr. Juraj Šedivý, MAS., PhD.

Paleografia 1

 

Cieľ predmetu:

Predmet ponúka študentom úvod do problematiky latinskej paleografie. Sprostredkúva im základné informácie o vývoji disciplíny, jej cieľov a metód. Študenti sa stručne zoznámia s vývojom fenoménu písma ako takého. Väčšia časť predmetu je venovaná problematike vývoja latinského písma v období antiky a raného stredoveku (približne do 9. storočia). Teoretické prednášky sú spojené s praktickým čítaním ukážok dobových textov.

 

<dl class="csc-textpic-image csc-textpic-firstcol csc-textpic-lastcol" style="width:200px;"><dt></dt></dl>

Rámcový program:

Fenomén písma (Predmet paleografie); Vymedzenie vedeckého odboru; Dejiny disciplíny; Ciele a moderné tendencie v súčasnom bádaní; Terminológia latinskej paleografie; Technické predpoklady písma (písacie látky, potreby, atramenty); Genéza písma a prehľad svetových písmových okruhov; Vznik latinského písma; Antické obdobie; Obdobie ranostredovekého partikularizmu (tzv. národné písma); Počiatky karolínskej minuskuly (8. a 9. st.oročie); Praktické cvičenia z textov dokumentov nadväzujú vždy na teoretické prednášky.

 

Požiadavky na absolvovanie:

Pravidelná príprava na čítanie textov, priebežné hodnotenie testovou formou.

 

<dl class="csc-textpic-image csc-textpic-firstcol csc-textpic-lastcol" style="width:200px;"><dt></dt></dl>

Paleografia 2

Cieľ predmetu:

Predmet nadväzuje chronologicky na predmet Paleografia I. – v centre pozornosti je vývoj stredovekého latinského písma v knižnej alebo listinnej forme od cca. 9. storočia do začiatku 16. storočia. Teoretické prednášky sú spojené s praktickým čítaním dobových textov v kópii aj originály.

 

Rámcový program:

Úvod (Prehľad vývoja latinského písma v antickom a ranostredovekom období); Karolínske a postkarolínske obdobie (8. až 12. storočie) v knižnej a listinnej oblasti v jednotlivých regiónoch Európy; Vznik gotiky; Ranogotické písma; Gotické písma a ich chronologický a regionálny vývoj; Vznik humanistických písiem; Praktické cvičenia z textov dokumentov; V programe kurzu je aj exkurzia do archívu.

 

Požiadavky na absolvovanie:

Pravidelná príprava na čítanie textov, priebežné hodnotenie, záverečná skúška.

 

<dl class="csc-textpic-image csc-textpic-firstcol csc-textpic-lastcol" style="width:200px;"><dt></dt></dl>

Paleografia 3

Cieľ predmetu:

Predmet chronologicky nadväzuje na predmet Paleografia II. a zaoberá sa vývojom latinského dokumentárneho písma v novovekom období (od začiatku 16. storočia). Teoretické prednášky sú spojené s praktickým čítaním ukážok dobových textov. Absolvent predmetu by mal byť schopný bezprostredne pracovať s dobovým prameňom a mal by byť schopný jeho paleografickej kritiky.

 

Rámcový program:

Úvod (Stručný prehľad vývoja latinského písma do konca stredoveku); Neskorostredoveké východiská ďalšieho vývoja; Vývoj humanistického písma v Taliansku a jeho šírenie za Alpy; Vývoj novovekého latinského písma vo Francúzsku, na Britských ostrovoch a v Nemecku. Vývoj neogotických druhov písma v stredoeurópskej oblasti podľa jednotlivých období (ranobarokové písmo, barokové písmo, kancelárske a individuálne písma 18. storočia, kancelárske a individuálne písma 19. storočia); Praktické cvičenia z textov dokumentov.

Požiadavky na absolvovanie:

Pravidelná príprava na čítanie textov, priebežné hodnotenie, záverečná skúška.