Historická štatistika

Vyučujúci: Mgr. Ján Valo, PhD.

Podmienky na absolvovanie predmetu


Študent je povinný počas semestra zúčastňovať sa pravidelne vyučovania (povolené sú dve neospravedlnené absencie, každá ďalšia musí byť nahradená vypracovaním náhradnej úlohy), počas výučbovej časti semestra musí študent úspešne absolvovať priebežný vedomostný test - ak úspešne absolvuje dochádzku a priebežný test, smie sa študent zúčastniť skúšky. V stanovenom termíne (do 10.05.2021) odovzdá v elektronickej podobe a následne v skúškovom období prezentuje a rovnako aj obhajuje predloženú seminárnu prácu.

Výsledky vzdelávania


Študent získa vedomosti a zručnosti z Historickej štatistiky so zameraním na demografickú štatistiku

Stručná osnova predmetu


1. Úvod do problematiky Historickej štatistiky

2. Odborná literatúra

3. Pramenná základňa

4. Historická hospodárska štatistika

5. Excerpcia a spracovanie štatistických dát

6. Demografická štatistika

7. Exkurzia do archívu

Odporúčaná literatúra


DEMOGRAFIE (nejen) pro demografy. Praha 1993. ISBN: 978-80-7419-012-4;

SÝKOROVÁ, Dana. Úvod do demografie. Olomouc 1991. ISBN: 80-7067-984-0;

NOVÁK, Ilja a kol. Teorie statistiky. Praha 1988;

ŠTATISTICKÉ práce a demografia. Bratislava 1989;

HEBÁK, Petr. Průvodce moderními statistickými metodami. Praha 1990.

TIŠLIAR, Pavol. Národnostný kataster Slovenska v roku 1940. Bratislava 2011.

TIŠLIAR, Pavol – ŠPROCHA, Branislav. Demografický obraz Slovenska v sčítaniach ľudu 1919 – 1940. Bratislava 2012.

STUCHLÝ, Jaroslav. Statistika I. Praha 1999.

HAVRÁNEK, Jan, - PETRÁŇ, Josef, Základy statistické metody pro historiky. Skriptum UK. Praha 1963.