Historická kartografia

Vyučujúci: Mgr. Ján Valo, PhD.

  • Jednosemestrálny predmet zameraný na základy Historickej kartografie európskeho priestoru
  • V akademickom roku 2020/2021 sa budeme stretávať dištančne počas letného semestra každý štvrtok v čase od 14:20 prostredníctvom aplikácie MS Teams

Hodnotenie predmetu pozostáva z:

  • Pravidelná dochádzka na vyučovanie (povolené dve neospravedlnené absencie)
  • Seminárna práca a jej prezentácia (min. 15 normostrán vlastného textu)

Ak by nastal nejaký problém s odovzdaním seminárnej práce (nepredvídané zdravotné či iné vážne dôvody) treba mi to bezprostredne oznámiť (najlepšie e-mailom) !!!

Na prezentáciu seminárnej práce bude potrebné sa vopred prihlásiť prostredníctvom AISu.

Predmet je hodnotený tak vo výučbovej ako aj v skúškovej časti semestra.

 

<output>

tupnica hodnotenia:

"A" - 100 - 90 bodov

"B" -  89 - 80 bodov

"C" -  79 - 70 bodov

"D" -  69 - 60 bodov

"E" -  59 - 50 bodov

"Fx" - 49 - 0 bodov

</output>

<output>

Stupnica hodnotenia:

"A" - 100 - 90 bodov

"B" -  89 - 80 bodov

"C" -  79 - 70 bodov

"D" -  69 - 60 bodov

"E" -  59 - 50 bodov

"Fx" - 49 - 0 bodov

</output>

<output>

Stupnica hodnotenia:

"A" - 100 - 90 bodov

"B" -  89 - 80 bodov

"C" -  79 - 70 bodov

"D" -  69 - 60 bodov

"E" -  59 - 50 bodov

"Fx" - 49 - 0 bodov

</output>

Stupnica hodnotenia:

—"A" - 100 - 90 bodov

—"B" -  89 - 80 bodov

—"C" -  79 - 70 bodov

—"D" -  69 - 60 bodov

—"E" -  59 - 50 bodov

—"Fx" - 49 - 0 bodov

 

Podmienky na absolvovanie predmetu


Študent je povinný počas semestra zúčastňovať sa pravidelne vyučovania (povolené sú dve neospravedlnené absencie, každá ďalšia musí byť nahradená vypracovaním náhradnej úlohy.

V stanovenom termíne (do 10.05.2021) odovzdá v elektronickej podobe a následne v skúškovom období prezentuje predloženú seminárnu prácu.

Výsledky vzdelávania


Študenti získajú vedomosti a zručnosti o historickej kartografií na území Slovenska a Európy. Rovnako spoznajú základné diela venujúce sa problematike historickej kartografie a oboznámia sa v významnými starými mapami a plánmi z územia Slovenska a okolitých krajín.

Stručná osnova predmetu

Úvod do problematiky historickej kartografie ako PVH

Historický vývoj kartografie

Významné mapové a atlasové diela európskych tvorcov

Významné mapové a atlasové diela domácich tvorcov

Osobnosti kartografie v historickom priereze

Samuel Mikovíny a jeho dielo

Exkurzia do archívov

Odporúčaná literatúra


PURGINA, Ján. Samuel Mikovíni. Život a dielo. Bratislava: Správa geodézie a kartografie na Slovensku 1958. 263 s.

PURGINA, Ján. Tvorcovia kartografie Slovenska do polovice 18. storočia. Bratislava : Slovenská kartografia 1972.

Boháč, P. a Mucha, L. (1992). Nový svět na starých mapách. Praha

Kuchař, K. (1958): Naše mapy odedávna do dneška. Praha

Kukuča, J. (1896): Naša Zem – jej meranie a zobrazovanie. Bratislava

Prikryl, Ľ. (1982): Slovensko na starých mapách. Martin

Prikryl, Ľ. (1977): Vývoj mapového zobrazovania Slovenska.