Historická kartografia pre historikov

Vyučujúci: Mgr. Ján Valo, PhD.

  • Jednosemestrálny predmet zameraný na základy Historickej kartografie európskeho priestoru
  • V akademickom roku 2020/2021 sa budeme stretávať počas zimného semestra prostredníctvom aplikácie MS Teams - časť výučby bude prebiehať mimo priestorov školy. 

Hodnotenie predmetu pozostáva z:

  • Pravidelná dochádzka (povolené 2 absencie)
  • Priebežný vedomostný test
  • Seminárna práca (min. 12 normostrán vlastného textu)

Ak by nastal nejaký problém s odovzdaním seminárnej práce (nepredvídané zdravotné či iné vážne dôvody) treba mi to bezprostredne oznámiť (najlepšie e-mailom) !!!

Na seminárnu prácu bude potrebné sa vopred prihlásiť prostredníctvom AISu.

 

Podmienky na absolvovanie predmetu


Študent je povinný počas semestra zúčastňovať sa pravidelne vyučovania (povolené sú dve neospravedlnené absencie, každá ďalšia musí byť nahradená vypracovaním náhradnej úlohy), počas výučbovej časti semestra musí študent úspešne absolvovať priebežný vedomostný test - ak úspešne absolvuje dochádzku a priebežný test, smie sa študent zúčastniť skúšky.

V stanovenom termíne (do 31.12.2020) odovzdá v elektronickej podobe a následne v skúškovom období prezentuje a rovnako aj obhajuje predloženú seminárnu prácu.

Výsledky vzdelávania


Študenti získajú rámcové vedomosti a zručnosti o historickej kartografií na území Slovenska a Európy so zameraním na využitie týchto poznatkov v práci historika resp. učiteľa dejepisu.

Stručná osnova predmetu


1. Úvod do problematiky historickej kartografie ako PVH

2. Historický vývoj kartografie

3. Významné mapové a atlasové diela európskych tvorcov

4. Významné mapové a atlasové diela domácich tvorcov

5. Osobnosti kartografie v historickom priereze

6. Samuel Mikovíny a jeho dielo

7. Exkurzia do archívov

Odporúčaná literatúra


PURGINA, Ján. Samuel Mikovíni. Život a dielo. Bratislava: Správa geodézie a kartografie na Slovensku 1958. 263 s.

PURGINA, Ján. Tvorcovia kartografie Slovenska do polovice 18. storočia. Bratislava : Slovenská kartografia 1972.

Boháč, P. a Mucha, L. (1992). Nový svět na starých mapách. Praha

Kuchař, K. (1958): Naše mapy odedávna do dneška. Praha,

Kukuča, J. (1896): Naša Zem – jej meranie a zobrazovanie. Bratislava,

Prikryl, Ľ. (1982): Slovensko na starých mapách. Martin, Prikryl, Ľ. (1977): Vývoj mapového zobrazovania Slovenska.