Historická demografia a štatistika

Vyučujúci: Mgr. Ján Valo, PhD.

 • Jednosemestrálny predmet zameraný na základy Historickej demografie a Historickej štatistiky (predmet je určený primárne pre študentov tretieho roka Bc. štúdia archívnictva, ale zapísať si ho môžu všetci záujemcovia)
 • Hodnotenie predmetu pozostáva z:
  • Pravidelná dochádzka na vyučovanie (povolené 3 absencie)
  • Seminárna práca (min. 15 normostrán vlastného textu, prezentácia s obhajobou)
  • Priebežné vedomostné ústne kolokvium
  • Každý študent môže celkovo získať max. 200 bodov, kde každá zložka hodnotenia má svoju presnú bodovú dotáciu:

  Dochádzka: 1 bod

  Seminárna práca: 99 bodov

  Záverečný test: 100 bodov

  Stupnica hodnotenia:

  "A" - 200 - 185 bodov

  "B" - 184 - 170 bodov

  "C" - 169 - 155 bodov

  "D" - 154 - 140 bodov

  "E" - 139 - 120 bodov

  "Fx" - 119 - 0 bodov

  Dochádzka

  Sú povolené 2 absencie počas semestra. Dochádzka je nevyhnutnou súčasťou priebežného hodnotenia. Študent, ktorý bude mať viac ako dve absencie je povinný sa včas ospravedlniť a vypracovať náhradnú seminárnu prácu v závislosti na počte absencií nad stanovený rámec podľa zadania vyučujúceho.

  Seminárna práca

  Je potrebné ju vypracovať primerane v zmysle smernice rektora č. 12/2013 t.j. v základných náležitostiach ako záverečnú prácu.

  Rozsah vlastnej práce (od úvodu po záver) 15 až 20 normostrán (1 normostrana = 1800 znakov)
  Seminárnu prácu odovzdáte v elektronickej podobe

  Tému práce si zvolí každý samostatne po spoločnej konzultácií

  Ako tému si môžete zvoliť:

   

    Spracovanie vybraných demografických alebo štatistických ukazovateľov na základe čiastkovej excerpcie prameňov (min. 250 excerpovaných údajov)

  Osnova predmetu

  1: Úvod do Historickej demografie a Historickej štatistiky

  2: Pramene Historickej demografie a Historickej štatistiky

  3: Excerpcia prameňov, interpretácia a spracovanie

  4: Prirodzený pohyb obyvateľstva 

  5: Sobášnosť a rozvodovosť

  6: Plodnosť a pôrodnosť

  7: Úmrtnosť a chorobnosť

  8: Exkurzie do archívov