Heraldika

Vyučujúci: doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD.

Úlohou prednášok z heraldiky je oboznámiť poslucháčov archívnictva s heraldikou ako vedeckou disciplínou, s jej členením, ako aj s jej úlohou v rámci pomocných vied historických. Poslucháči dostanú základné informácie o odbornej literatúre, ako aj o samotnej práci s heraldickými prameňmi.


<dl class="csc-textpic-image csc-textpic-firstcol csc-textpic-lastcol" style="width:150px;"><dt></dt></dl>

Výuka heraldiky má nasledujúce členenie:

 

1.    Úvod do heraldiky

- Definícia heraldiky ako PVH, jej členenie a história disciplíny

- Základná zahraničná a domáca odborná literatúra

 

2.    Základné heraldické pravidlá

-         Popis erbu, členenie erbu

-         Oboznámenie sa s blazonovaním, odborná terminológia

 

 

3.    Šľachtická heraldika

-         vznik erbov 

-         šľachtické tituly a členenie šľachty a ich odraz v heraldike

-         erbová listina, jej analýza

 

<dl class="csc-textpic-image csc-textpic-firstcol csc-textpic-lastcol" style="width:300px;"><dt></dt></dl>

4.    Štátna symbolika

-         Uhorsko

-         Rakúske cisárstvo, dedičné krajiny Habsburgovcov

-         Československo a Slovensko

 
 

 

5.    Mestská a obecná heraldika

-         Erby stredovekých miest, vznik vývoj, členenie

-         Erby mestečiek a dedín

-         Súčasný stav

 

<dl class="csc-textpic-image csc-textpic-firstcol csc-textpic-lastcol" style="width:200px;"><dt></dt></dl>

6.    Cirkevná heraldika

-         Erby cirkevných inštitúcii, rádov a reholí

-         Erby duchovných osôb

<dl class="csc-textpic-image csc-textpic-firstcol csc-textpic-lastcol" style="width:150px;"><dt></dt></dl>

7.    Meštianska heraldika

-         Vznik, vývoj a členenie

-         Súčasná občianska heraldika


 

 

 

8.    Cechová heraldika

-         Erby cechov a erby remeselných majstrov