Dejiny správy

Vyučujúci: prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc.

1. Úvod do problematiky dejín správy.

2. Metodológia a terminológia dejín správy.

3. Periodizácia dejín správy Slovenska.

4. Premeny panovníckych kompetencií  v období monarchie na Slovensku.

5. Dvorské a krajinské inštitúcie Uhorského kráľovstva.

6. Dvorskí a krajinskí hodnostári Uhorského kráľovstva.

7. Dvorské (viedenské) inštitúcie habsburskej ríše s pôsobnosťou pre Uhorsko a Slovensko.

8. Územná správa staroslovenských a veľkomoravských „gradov“.

9. Hradské španstvá.

<dl class="csc-textpic-image csc-textpic-firstcol csc-textpic-lastcol" style="width:200px;"><dt></dt></dl>

10.   Šľachtické stolice.

11.   Jozefínske stolice.

12.   Nitrianske údelné kniežatstvo.

13.   Nitrianske pohraničné vojvodstvo.

14.   Vojenská správa.

15.   Turecká okupačná správa.

16.   Banská správa.

17.   Zemepanská správa .

18.   Samospráva miest a mestečiek.

19.   Správne a samosprávne formy dediny.

20.   Rímsko-katolícka cirkevná správa.

21.   Evanjelická a. v. cirkevná správa.

22.   Premeny správy na Slovensku v rokoch 1848 - 1867.

23.   Verejná správa v dualistickej Rakúsko-Uhorskej monarchii (1867 - 1918).

<dl class="csc-textpic-image csc-textpic-firstcol csc-textpic-lastcol" style="width:150px;"><dt></dt></dl>

24.   Verejná správa v Československu od 1918 do 1938.

25.   Druhá Česko-Slovenská republika.

26.   Správa prvej Slovenskej republiky (1939-1945).

27.   Slovenská národná správa v rokoch 1943 -1992.

28.   Československá štátna správa (1945-1992)

29. Správa Slovenskej republiky (1993-2000).