Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Predmety

Povinné predmety pre študentov archívnictva

Tu nájdete informácie o povinných predmetoch pre bakalársky a magisterský stupeň študijného programu archívnictvo 

Archívna prax

Archívna teória

Archívny manažment

Archontológia

Dejiny správy

Domáci diplomatický vývoj v stredoveku

Epigrafia a kodikológia

Genealógia

Heraldika

Historická demografia a štatistika

Chronológia

Metrológia

Numizmatika

Ochrana archívnych dokumentov

PVH - Genéza a vývoj

Latinská Paleografia

Seminár k bakalárskej práci 1 a 2

Sfragistika

Špeciálna diplomatika

Úvod do archívnictva

Základné diplomatické kategórie

Základy informatiky pre archivárov

Základy PVH 1 (chronológia, metrológia)

Základy PVH 2 (heraldika, genealógia)

Základy PVH 3 (sfragistika, numizmatika, genealógia)

Základy PVH 4 (historická geografia a historická demografia)

Základy správy registratúry

 

Povinne voliteľné predmety pre študentov archívnictva

Historická geografia a topografia

Historická demografia a štatistika

Špeciálne problémy PVH 1

Špeciálne problémy PVH 2

 

Výberové predmety

Archívne fondy Slovenských národných orgánov (1943-1968)

Archívne zbierky

Archívy katolíckej cirkvi

Aristokracia v Uhorsku v pomoháčskom období

Digitalizácia archívneho dedičstva

Exkurzia 1

Exkurzia 2

Exkurzia 3

Exkurzia 4

Historická kartografia

Komorné knihy mesta Bratislavy ako pramene k dejinám Každodennosti

Pramene historickej geografie Slovenska

Sociálna a zdravotná starostlivosť vo fondoch orgánov štátnej správy v rokoch 1918-1928

Špecializované verejné archívy a ich fondy

Totalitné inštitúcie na Slovensku

Úradné knihy mestečiek a obcí na Slovensku

Základy historickej geografie a topografie

 

Predmety určené študentom iných študijných programom

Dejiny správy pre historikov

Genealógia a archontológia pre historikov

Heraldika a sfragistika pre historikov

Chronológia pre historikov

Paleografia pre historikov

Pomocné vedy historické

Základy archívnictva pre historikov