Predmety

Povinné predmety pre študentov archívnictva

Tu nájdete informácie o povinných predmetoch pre bakalársky a magisterský stupeň študijného programu archívnictvo 

Archívna prax

Archívna teória

Archívny manažment

Dejiny správy (Dejiny správy 1 až 4)

Domáci diplomatický vývoj v stredoveku

Epigrafia a kodikológia

Ochrana archívnych dokumentov

PVH - Genéza a vývoj

Latinská Paleografia

Novoveká diplomatika 1

Novoveká diplomatika 2

Seminár k bakalárskej práci 1

Seminár k bakalárskej práci 2

Seminár k diplomovej práci 1

Seminár k diplomovej práci 2

Špeciálna diplomatika

Úvod do archívnictva

Základné diplomatické kategórie

Základy informatiky pre archivárov

Základy PVH 1 (chronológia, metrológia)

Základy PVH 2 (heraldika, genealógia)

Základy PVH 3 (sfragistika, numizmatika, genealógia)

Základy PVH 4 (historická geografia a historická demografia)

Základy správy registratúry

 

Povinne voliteľné predmety pre študentov archívnictva

Historická geografia a topografia

Historická demografia a štatistika

Špeciálne problémy PVH 1

Historická geografia Strednej Európy

Historická hospodárska geografia

 

Výberové predmety

Archívne zbierky

Aristokracia v Uhorsku v pomoháčskom období

Digitalizácia archívneho dedičstva

Exkurzia 1

Exkurzia 2

Exkurzia 3

Exkurzia 4

Historická kartografia

Pramene historickej geografie Slovenska

 

Predmety určené študentom iných študijných programom

Dejiny správy pre historikov

Paleografia pre historikov

Pomocné vedy historické