Základy PVH 4 (historická geografia, historická demografia)

Vyučujúci: Mgr. Ján Valo, PhD.

  • Jednosemestrálny predmet zameraný na základy Historickej geografie a historickej demografie v kontexte územia Slovenska

Hodnotenie predmetu pozostáva z:

  • Pravidelná dochádzka na vyučovanie (povolené 2 absencie)
  • Priebežný vedomostný test
  • Seminárna práca (min. 15 normostrán vlastného textu, prezentácia a obhajoba)

Každý študent môže celkovo získať max. 200 bodov, kde každá zložka hodnotenia má svoju presnú bodovú dotáciu:

Dochádzka: 1 bod

Priebežný test: 100 bodov

Seminárna práca: 99 bodov

 

Stupnica hodnotenia:

"A" - 200 - 185 bodov

"B" - 184 - 170 bodov

"C" - 169 - 155 bodov

"D" - 154 - 140 bodov

"E" - 139 - 120 bodov

"Fx" - 119 - 0 bodov

Dochádzka

Sú povolené 2 absencie počas semestra. Výučba predmetu sa začína po skončení odbornej archívnej praxe. Dochádzka je nevyhnutnou súčasťou priebežného hodnotenia. Študent, ktorý bude mať viac ako dve absencie je povinný sa včas ospravedlniť a vypracovať náhradnú seminárnu prácu v závislosti na počte absencií nad stanovený rámec podľa zadania vyučujúceho.

Priebežný vedomostný test

Priebežný vedomostný test bude zostavený z prednášaných tém počas semestra. Uskutoční sa v závere výučbovej časti semestra v termíne na základe spoločnej dohody.

Seminárna práca

Je potrebné ju vypracovať primerane v zmysle smernice rektora č. 12/2013 t.j. v základných náležitostiach ako záverečnú prácu.

Rozsah vlastnej práce (od úvodu po záver) 15 až 20 normostrán (1 normostrana = 1800 znakov)

Seminárnu prácu odovzdáte v elektronickej podobe - vo formáte MS Word a PDF

Tému práce si zvolí každý samostatne po spoločnej konzultácií

Ako tému si môžete zvoliť:

Analýzu troch vybraných historicko-geografických a historicko-demografických resp. štatistických prameňov (musí obsahovať: formálnu a obsahovú charakteristiku, diplomatický a archívno-teoretický rozbor, dejiny prameňa, možnosti jeho využitia, a krátku ukážku prameňa vo forme edície

Súčasťou hodnotenia seminárnej práce bude jej prezentácia a obhajoba (v rámci nej budú kladené tri otázky, ktoré súvisia s témou práce a rámcovo s problematikou širšieho odborného základu)

Na seminárnu prácu a jej prezentáciu s obhajobou bude potrebné sa vopred prihlásiť prostredníctvom AISu.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Študent je povinný počas semestra zúčastňovať sa pravidelne vyučovania (povolené sú dve neospravedlnené absencie, každá ďalšia musí byť nahradená vypracovaním náhradnej úlohy), počas výučbovej časti semestra musí študent úspešne absolvovať priebežný vedomostný test - ak úspešne absolvuje dochádzku a priebežný test, smie sa študent zúčastniť skúšky.

V stanovenom termíne (do 31.12.2021) odovzdá v elektronickej podobe a následne v skúškovom období prezentuje a rovnako aj obhajuje predloženú seminárnu prácu.

Výsledky vzdelávania


Študent získa základné vedomosti a zručnosti z Historickej geografie a Historickej demografie

Stručná osnova predmetu


1. Úvod do problematiky Historickej geografie (HG) a Historickej demografie (HD)

2. Dejiny HG a HD

3. Predmet, ciele a metódy HG a HD

4. Odborná literatúra HG a HD

5. Pramene HG a HD

6. Využívanie a spracovanie prameňov HG a HD

7. Exkurzie do vybraných archívov

Odporúčaná literatúra


DEMOGRAFIE (nejen) pro demografy. Praha 1993. ISBN: 978-80-7419-012-4

SÝKOROVÁ, Dana. Úvod do demografie. Olomouc 1991. ISBN: 80-7067-984-0

SVETOŇ, Ján. Obyvateľstvo Slovenska za kapitalizmu. Bratislava 1958

NOVÁK, Ilja a kol. Teorie statistiky. Praha 1988

ŠTATISTICKÉ práce a demografia. Bratislava 1989

HEBÁK, Petr. Průvodce moderními statistickými metodami. Praha 1990.

MAJTÁN, Milan. Názvy obcí Slovenskej republiky (Vývin v rokoch 1773 - 1997). Bratislava 1998. ISBN: 80-224-0530-2

MICHAL, Pavel. Vybrané kapitoly z historickej geografie Slovenska (do pol. 19. stor.). Banská Bystrica 1993

KLIMKO, Jozef. Vývoj územia Slovenska a vytváranie jeho hraníc. Bratislava 1980

ŽUDEL, Juraj. Stolice na Slovensku. Bratislava 1984.