Základy informatiky pre archivárov

Vyučujúci: Mgr. Ján Valo, PhD

Jednosemestrálny predmet určený primárne pre študentov archívnictva a rovnako aj pre ďalších záujemcov z radov študentov fakulty či univerzity. 

V akademickom roku 2020/2021 sa bude výučba realizovať dištančnou metódou prostredníctvom aplikácie MS Teams.

Študenti v ňom získajú základné vedomosti a znalosti o informatike ako vede a jej aplikácií v prostredí archívov a archívnictva.

Predmet je hodnotený počas výučbovej časti semestra ako aj skúškovej časti semestra a jeho hodnotenie sa skladá:

z pravidelnej dochádzky (povolené 2 absencie),

priebežného vedomostného ústneho kolokvia (priebežné hodnotenie)

a z vypracovania a prezentácie a obhajoby seminárnej práce (skúška). 

Predmet je hodnotený počas výučbovej časti ako aj skúškovej časti semestra. Tzn. študent, ktorý splnil podmienky priebežného hodnotenia má nárok na jeden riadny a dva opravné termíny hodnotenia.

Termíny:

—Termín odovzdania elektronickej verzie seminárnej práce: 10.05.2021

—Termíny pre priebežné vedomostné ústne kolokvium a obhajoby seminárnych prác budú vypísané v AISe - po vzájomnej dohode. 

—Prihlásiť sa na ne bude potrebné do 10.05.2021

Seminárna práca:

Rozsah vlastnej práce (od úvodu po záver) 15 až 30 normostrán (1 normostrana = 1800 znakov)

Štruktúra podobná ako sa vyžaduje pri záverečných prácach – viď. Smernica rektora UK č. 12/2013

V práci budete používať automatické funkcie na tvorbu obsahu a zoznamov príloh či registrov

Seminárnu prácu odovzdáte v elektronickej (formát MS Word a PDF) 

Tému práce si zvolí každý samostatne po spoločnej konzultácií počas semestra

Ako tému si môžete zvoliť:

Aplikácia poznatkov z predmetu pri spracovaní archívnych súborov

Projekt digitalizácie vybraného archívneho súboru alebo jeho časti

Analýza vybraného systému pre správu registratúry / document management 

Osnova predmetu:

Archívny (elektronický) informačný systém

Ústredná evidencia archívneho dedičstva SR

Analógová vs. digitálna forma informácie

Čo je vlastne digitalizácia

Digitalizácia v archívoch

Archívne štandardy

Metadáta

Typy nosičov

Dlhodobá archivácia digitálnych kópií

Legislatíva a interné akty riadenia

Požiadavky na elektronické systémy na správu registratúry

Elektronické archívne dokumenty

Aplikačné programové vybavenie